Evaluation of demographic and clinical characteristics of 166 patients with herpes zoster in the Kırşehir region [TURKDERM]
TURKDERM. 2018; 52(3): 95-99 | DOI: 10.4274/turkderm.74152  

Evaluation of demographic and clinical characteristics of 166 patients with herpes zoster in the Kırşehir region

Ersoy Acer1, Hilal Kaya Erdoğan1, Işıl Bulur2, Emine Müge Acar3
1Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Eskişehir, Turkey
2Memorial Şisli Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
3Ahi Evran University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Kırşehir, Turkey

Background and Design: Herpes zoster (HZ) occurs by reactivation of the latent varicella zoster virus at dorsal root ganglia. In the literature, there are studies on socio-demographic and clinical characteristics of patients with HZ in our country and in the world, however, there has been no study performed in our region. We aimed to evaluate demographic and clinical characteristics of patients with HZ and to investigate differences and similarities with other epidemiological studies in Turkey and in the world.
Materials and Methods: One hundred sixty-six patients clinically diagnosed with HZ by dermatologists between January 2015 and December 2016 and were followed for 3 months in terms of possible complications were included this study. Demographic and clinical characteristics of the patients were recorded.
Results: The mean age of the patients was 51.48±21.05 (1-90) years. Eighty-seven patients were female (52.4%), 79 were male (47.6%). Thirteen patients (7.8%) were in the pediatric age group (<18). The frequency of patient admission was highest in December and lowest in March. The most frequent locations of the lesions were thoracic (76 patients, 45.8%) and lumbar (40 patients, 24.1%) regions. The lesions were on the left side of the body in 96 (57.8%) and right side in 70 (42.2%) patients. The most frequent triggering factor was emotional stress. Post-herpetic neuralgia (27.7%) was the most frequently seen complication. The most common systemic comorbidity was hypertension. Malignancy was present in only 3 patients (1.8%).
Conclusion: Our data were highly comparable with other studies. However, occurrence of HZ mostly during the winter and in the left side of the body was the difference from other studies. We conclude that further country-wide studies with larger number of patients are needed in order to clarify the epidemiological and clinical characteristics of HZ in our country.

Keywords: Epidemiology, herpes zoster, post-herpetic neuralgia, varicella zoster virus


Kırşehir yöresinde herpes zosterli 166 hastanın klinik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesi

Ersoy Acer1, Hilal Kaya Erdoğan1, Işıl Bulur2, Emine Müge Acar3
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
2Şişli Memorial Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
3Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Kırşehir

Amaç: Herpes zoster (HZ) dorsal kök ganglionlarında latent kalan varisella zoster virüsün reaktive olmasıyla ortaya çıkar. Literatürde ülkemizde ve dünyada HZ’nin sosyo-demografik ve klinik özelliklerini değerlendiren çalışmalar vardı ancak bölgemizde yapılan bir çalışma yoktu. Çalışmamızda HZ tanısı konulan hastaların klinik ve demografik özelliklerini incelemeyi ve Türkiye ve dünyadaki diğer epidemiyolojik çalışmalarla benzerlik ve farklılıklarını araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2015-Aralık 2016 tarihleri arasında dermatologlar tarafından HZ tanısı konulan 166 hasta çalışmaya dahil edildi ve olası komplikasyonlar açısından 3 ay boyunca takip edildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri kaydedildi.
Bulgular: Hastaların yaşları 1 ile 90 yaş arasında değişmekteydi (ortalama yaş: 51,48±21,05). Hastaların 81’i (%52,4) kadın, 79’u (%47,6) erkekti. Hastaların 13’ü (%7,8) pediatrik yaş grubunda (<18) idi. Hasta başvuruları aralık ayında en yüksek, mart ayında en düşük seviyedeydi. En sık etkilenen bölgeler torasik (76 hasta, %45,8) ve lumbar (40 hasta, %24,1) idi. Lezyonlar, 96 hastada (%57,8) vücudun sol tarafında, 70 hastada (%42,2) sağ tarafında gözlendi. En sık tetikleyici faktör emosyonel stresdi. En sık görülen komplikasyon postherpetik nevraljiydi (46 hasta, %27,7). En sık görülen sistemik hastalık hipertansiyondu. Sadece 3 hastada (%1,8) malignite mevcuttu.
Sonuç: Çalışmamızın verileri diğer çalışmalar ile büyük oranda benzerdi. Ancak farklı olarak HZ en fazla kış mevsiminde saptandı ve vücudun sol tarafında tutulum daha sıktı. Türkiye’de HZ’nin klinik ve epidemiyolojik özelliklerini açıklığa kavuşturmak için daha fazla sayıda hastayla, ülke genelinde yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, herpes zoster, postherpetik nevralji, varisella zoster virüs


Ersoy Acer, Hilal Kaya Erdoğan, Işıl Bulur, Emine Müge Acar. Evaluation of demographic and clinical characteristics of 166 patients with herpes zoster in the Kırşehir region. TURKDERM. 2018; 52(3): 95-99

Corresponding Author: Ersoy Acer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar