Serum prostate spesific antigen levels in women with androgenetic alopecia [TURKDERM]
TURKDERM. 2019; 53(1): 1-6 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2018.25492  

Serum prostate spesific antigen levels in women with androgenetic alopecia

Gözde Kurtoğlu1, Selma Emre1, Ahmet Metin1, Merve Ergin2, Ozcan Erel2, Akın Aktaş1
1Yıldırım Beyazıt University, Atatürk Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Ankara, Turkey
2Yıldırım Beyazıt University, Atatürk Training and Research Hospital, Clinic of Biochemistry, Ankara, Turkey

Background and Design: The role of androgens in androgenetic alopecia (AGA) patogenesis is well known. Studies set forth that ultrasensitive serum prostate specific antigen (PSA) analysis could be a biochemical marker of hyperandrogenism in women with hirsutism. Serum PSA levels in women with AGA can be used as an indicator of the effect of androgens in target organs. The aim of this study was to investigate serum PSA levels in women with AGA.
Materials and Methods: A total of 100 female patients and a voluntary group of 67 healthy women were evaluated in this research. The diagnosis of AGA was established through history, dermotological evaluation and hair pull test. The degree of hair loss was categorized using the Ludwig scale. Total and free PSA were measured by an “Roche Cobas e 601 immunoassay analyser using the electrochemiluminescence immunoassay” method.
Results: Twenty-nine patients (29%) had Ludwig 1, 64 (64%) had Ludwig 2, and 7 (7%) had Ludwig 3 hair loss. Total testosterone level was significantly higher in patient group than in control group (p=0.03). The levels of free PSA, total PSA, prolactin, ferritin, cortisol, folliclestimulating hormone, luteinizing hormone, and estradiol were within the normal limits in both patient and control groups and there was no statistically significant difference between the groups (p>0.05).
Conclusion: In our study, there was no statistically significant difference in serum free PSA (p=0.084) and total PSA (p=0.285) levels. However, further large-scale studies are warranted.

Keywords: Prostate Specific Antigene, Androgenetic Alopecia, Ludwig


Androgenetik alopesisi olan kadınlarda prostat spesifik antijen düzeyleri

Gözde Kurtoğlu1, Selma Emre1, Ahmet Metin1, Merve Ergin2, Ozcan Erel2, Akın Aktaş1
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Anabilim Dalı
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı

Amaç: Androgenetik alopesi (AGA) patogenezinde androjenlerin etkisi bilinmektedir. Çalışmalar ultrasensitif serum prostat spesifik antijen (PSA) analizinin hirsutizmli kadınlarda hiperandrojenizmin bir biyokimyasal belirteci olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle AGA’lı kadınlarda
serum PSA değerlerinin, androjenlerin hedef organlardaki etkisinin bir belirteci olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı AGA’lı kadın hastalarda serum PSA düzeylerini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma kapsamında toplam 100 AGA’lı kadın hasta ve 67 sağlıklı kadın gönüllü incelendi. Hastaların AGA tanısı öykü,
dermatolojik muayene ve saç çekme testi ile konuldu. Hastalık şiddeti Ludwig evrelemesine göre sınıflandırıldı. Total ve serbest PSA “Roche
Cobas e 601 immünoassay analizörde elektrokemilüminesans immünoassay” yöntemiyle çalışıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 29’unda (%29) Ludwig 1, 64’ünde (%64) Ludwig 2, 7’sinde (%7) Ludwig 3 düzeyinde AGA tespit edildi. Total testosteron hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,03). Serbest PSA, total PSA, prolaktin, ferritin, kortizol, folikül uyarıcı hormonu, lüteinleştirici hormon, östradiol düzeyleri hem hasta hem de kontrol gruplarında normal sınırlar içindeydi ve her iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı.
Sonuç: Çalışmamızda AGA’lı kadın hastalar ve sağlıklı kontrol grubu arasında serbest PSA (p=0,084) ve total PSA (p=0,285) serum düzeyleri açısından anlamlı farklılık bulunmadı. Bu konuda geniş hasta gruplarında yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Prostat Spesifik Antijen, Androgenetik Alopesi, Ludwig


Gözde Kurtoğlu, Selma Emre, Ahmet Metin, Merve Ergin, Ozcan Erel, Akın Aktaş. Serum prostate spesific antigen levels in women with androgenetic alopecia. TURKDERM. 2019; 53(1): 1-6

Corresponding Author: Gözde Kurtoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar