Is there any association between mycosis fungoides and Th-1, Th-2 cytokines and transforming growth factor-beta 1 gene polymorphisms? [TURKDERM]
TURKDERM. 2018; 52(4): 137-141 | DOI: 10.4274/turkderm.30643  

Is there any association between mycosis fungoides and Th-1, Th-2 cytokines and transforming growth factor-beta 1 gene polymorphisms?

Serkan Yazıcı, Kenan Aydoğan, Hayriye Sarıcaoğlu, Emel Bülbül Başkan, Şükran Tunalı
Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Bursa, Turkey

Background and Design: Cytokines are considered to play a crucial role in the development of mycosis fungoides (MF). Cytokine production is under genetic control and allelic variations of cytokine genes are associated with lower or higher production of cytokines. The aim of this study was to determine any possible cytokine gene polymorphisms that may be a risk factor for the development or progression of MF.
Materials and Methods: Genotyping of interferon-gamma (IFN-γ)+874, interleukin (IL)-10-1082, IL-6-174, transforming growth factor-beta 1 (TGF-β1), codon 10 and codon 25, and tumor necrosis factor-alpha (TNF-α)-308 was undertaken in 55 Turkish patients with MF and compared to 50 healthy controls. Polymerase chain reaction (PCR)-restriction fragment length polymorphism was applied for IFN-γ+874, IL-10-1082, IL- 6-174 and TNF-α-308 gene polymorphisms. TGF-β1 was genotyped by direct DNA sequencing of PCR amplified gene products for codon 10 and codon 25 polymorphisms.
Results: Genotype distributions showed no significant difference between the patients and the controls for any of the five investigated cytokines. There was no significant difference between advanced stage and early stage cases and healthy controls.
Conclusion: None of the studied cytokine gene polymorphisms are risk factors for the development or progression of MF in the Turkish population, however, further studies are needed.

Keywords: Cytokines, mycosis fungoides, polymorphism


Mikozis fungoides ile Th-1, Th-2 sitokinleri ve transforming growth factor-beta 1 gen polimorfizmleri arasında herhangi bir ilişki var mıdır?

Serkan Yazıcı, Kenan Aydoğan, Hayriye Sarıcaoğlu, Emel Bülbül Başkan, Şükran Tunalı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa

Amaç: Sitokinlerin mikozis fungoides (MF) gelişiminde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Sitokin üretimi genetik kontrol altındadır ve sitokin genlerinin allelik varyasyonları düşük veya yüksek sitokin üretimi ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı MF gelişimi veya progresyonunda risk faktörü olabilecek herhangi bir sitokin gen polimorfizminin belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Interferon-gamma (IFN-γ)+874, interlökin (IL)-10-1082, IL-6-174, transforme edici büyüme faktör-beta 1 (TGF-β1) kodon 10 ve kodon 25 ve tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α)-308’in genotiplemesi, MF'li 55 Türk hastada yapıldı ve 50 sağlıklı kontrol ile karşılaştırıldı. IFN-γ+ 874, IL-10-1082, IL-6-174 ve TNF-α-308 gen polimorfizmleri için polimeraz zincirleme reaksiyonu (PCR)-kısıtlama parçası uzunluk polimorfizmi uygulandı. TGF-β1, kodon 10 ve kodon 25 polimorfizmleri PCR ile çoğaltılmış gen ürünlerinin doğrudan DNA dizilemesi ile genotiplendi.
Bulgular: Araştırılan beş sitokinden herhangi birinin genotip dağılımı hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık göstermedi. İleri evre ve erken evre olgular ve sağlıklı kontroller arasında anlamlı fark yoktu.
Sonuç: Çalışılan sitokin gen polimorfizmlerinin hiçbiri, Türk popülasyonunda MF gelişimi veya progresyonu için risk faktörleri değildir, bununla birlikte daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Sitokinler, mikozis fungoides, polimorfizm


Serkan Yazıcı, Kenan Aydoğan, Hayriye Sarıcaoğlu, Emel Bülbül Başkan, Şükran Tunalı. Is there any association between mycosis fungoides and Th-1, Th-2 cytokines and transforming growth factor-beta 1 gene polymorphisms?. TURKDERM. 2018; 52(4): 137-141

Corresponding Author: Serkan Yazıcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar