Evaluation of occupational dermatitis cases [TURKDERM]
TURKDERM. 2019; 53(2): 44-48 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2018.63325  

Evaluation of occupational dermatitis cases

Esra Aydın Özgür1, Yucel Demiral1, Özlem Özbağçıvan2, Arif Hikmet Çımrın1
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Occupational Medicine, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İzmir, Turkey

Background and Design: We aimed to evaluate the characteristics of patients who were referred and evaluated within 3 years with the preliminary diagnosis of occupational dermatitis and to share our clinical experience.
Materials and Methods: A total of 23 cases with skin-related complaints were evaluated retrospectively between 2014 and 2017.
Results: Of 459 patients with occupational disease, 23 (3.7%) were diagnosed with occupational dermatitis. Five were female and 18 were male. The mean age of the patients was 39±6.61. Twelve of 23 patients with positive patch test were diagnosed as allergic contact dermatitis, four as irritant contact dermatitis, six as other dermatological diagnoses (psoriasis vulgaris, vitiligo, dermal mucinosis and chronic urticaria). Due to the loss of communication in one case, no specific patch test could be performed for the occupational factors.
Conclusion: Although occupational dermatitis is common among occupational diseases, the diagnosis rate is very low in our country. The specific patch test is important in the differential diagnosis.

Keywords: Occupational, dermatitis, patch test, allergic contact dermatitis


Mesleksel dermatit olgularının değerlendirilmesi

Esra Aydın Özgür1, Yucel Demiral1, Özlem Özbağçıvan2, Arif Hikmet Çımrın1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Mesleksel dermatit ön tanısı ile 3 yıllık süreç içerisinde sevk edilen ve değerlendirilen olguların özelliklerini değerlendirmeyi ve klinik deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 2014-2017 tarihleri arasında sevk edilen deri ile ilişkili yakınmaları olan toplam 23 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Meslek hastalığı tanısı alan 459 olgunun 23’ünde (%3,7) mesleksel dermatit saptandı. Olguların 5’i kadın, 18’i erkek ve yaş ortalamaları 39±6,61 idi. Yama testi pozitif olan 13 olgunun 12’si allerjik kontakt dermatit, 4 olgu irritan kontakt dermatit, 6 olgu diğer dermatolojik tanılar (psoriazis vulgaris, vitiligo, dermal müsinozis ve kronik ürtiker) olarak değerlendirildi. Bir olguda iletişim kaybı nedeniyle mesleksel etkenlere spesifik yama testi yapılamadığından allerjik ve iritan ayrımı yapılamadı.
Sonuç: Mesleksel dermatitler, meslek hastalıkları içinde sık görülmesine rağmen ülkemizde tanı oranı oldukça azdır. Ayırıcı tanıda etkene spesifik yama testi önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mesleksel, dermatit, yama testi, allerjik kontakt dermatit


Esra Aydın Özgür, Yucel Demiral, Özlem Özbağçıvan, Arif Hikmet Çımrın. Evaluation of occupational dermatitis cases. TURKDERM. 2019; 53(2): 44-48

Corresponding Author: Esra Aydın Özgür, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar