TURKDERM: 46 (3)
Cilt: 46  Sayı: 3 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Dünya Psoriasis Günü Psoriasis ile ilgili Kuruluşlar ve Türkiye
World Psoriasis Day International Organisations and Turkey
Mehmet Ali Gürer
Sayfa 116
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Yerel Tedavi (Bölüm I): Temel İlkeler ve Emilim
Topical Treatment: Basic Rules and Absorbtion
Ertuğrul H. Aydemir
doi: 10.4274/Turkderm.000159  Sayfalar 117 - 120

ARAŞTIRMALAR
3.
Kuzey Kıbrıs Türk Toplumunda Güneşten Korunma: İlkokul Çağı Çocukları ve Ailelerinin Güneşten Korunma ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları
Sun Protection in the North Cyprus Turkish Population: Knowledge, Attitude and Behaviors of Elementary School Children and Their Families
Aslı Feride Kaptanoğlu, Ceyhun Dalkan, Evren Hıncal
doi: 10.4274/Turkderm.08831  Sayfalar 121 - 129

4.
Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Gözlenen İlaç Reaksiyonları
Drug Reactions Seen Among Patients Admitted to the Dermatology Department
Selma Bakar Dertlioğlu, Demet Çiçek, Feride Gül Çoban, Nurhan Halisdemir
doi: 10.4274/turkderm.24471  Sayfalar 130 - 133

5.
Alopesi Areatada Stresin Rolü ve Hastaların Yaşam Kalitesinin Androgenetik Alopesi ve Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
The Role of Stress in Alopecia Areata and Comparison of Life Quality of Patients with Androgenetic Alopecia and Healthy Controls
Savaş Yaylı, Ahmet Tiryaki, Sibel Doğan, Baykal İskender, Sevgi Bahadır
doi: 10.4274/Turkderm.79653  Sayfalar 134 - 137

6.
Kronik Plak Tip Psoriasiste TNF-α, IL-6 ve Resistin Seviyeleri
Serum TNF-α, IL-6 and Resistin Levels in Chronic Plaque Psoriasis
Yasemin Yıldırım, Mualla Polat, Erdinç Serin, Ali Haydar Parlak
doi: 10.4274/Turkderm.46872  Sayfalar 138 - 142

7.
Behçet Hastaları ve Kontrol Grubunda Tüberkülin Deri Testi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of the Results of Tuberculin Skin Test in Patients with Behçet’s Disease and Control Group
Nurşad Çifçi Aslan, Dilek Bayramgürler, Evren Odyakmaz Demirsoy, Meryem Bakır, Cavit Işık Yavuz, Aysun Şikar Aktürk, Nilgün Bilen, Rebiay Kıran
doi: 10.4274/Turkderm.72602  Sayfalar 143 - 146

8.
İsotretinoin Tedavisi Alan Hastalarda Darbant UVB İçin Minimal Eritem Dozunun Değerlendirilmesi
The Evaluation of Minimal Erythema Dose For Narrowband UVB in Patients Receiving Isotretinoin Treatment
Tuba Çetiner, Aysun Şikar Aktürk, Cavit Işık Yavuz, Dilek Bayramgürler, Rebiay Kıran, Nilgün Bilen
doi: 10.4274/Turkderm.23245  Sayfalar 147 - 150

9.
Akne Vulgaris Tedavisinde Oral Azitromisin ile Topikal Adapalen ve Oral Doksisiklin ile Topikal Adapalen Etkinliğinin ve Güvenirliğinin Karşılaştırılması ve bu Tedavilerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Ölçülmesi
Comparison of Safety and Efficacy of Oral Azithromycin-Topical Adapalene Versus Oral Doxycycline-Topical Adapalene in the Treatment of Acne Vulgaris and Determination of the Effects of These Treatments on Patients’ Quality of Life
Serap Kayhan, İlham Sabuncu, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Ayşe Esra Koku Aksu, Mustafa Tozun
doi: 10.4274/turkderm.70456  Sayfalar 151 - 155

OLGU SUNUMLARI
10.
Geç Tanı Almış Kindler Sendromu Olgusu
A Case of Delayed Diagnosis of Kindler Syndrome
Ali Murat Ceyhan, Gonca Meriç
doi: 10.4274/turkderm.92499  Sayfalar 156 - 159

11.
Bir Liken Planus Pigmentozus-İnversus Olgusu
A Case of Lichen Planus Pigmentosus-Inversus
Belkız Uyar, Oya Nermin Sivrikoz
doi: 10.4274/Turkderm.24650  Sayfalar 160 - 162

12.
Sjögren Sendromu ile Birliktelik Gösteren Amikrobiyal İntertriginöz Püstülozis
Amicrobial Pustulosis of the Folds Associated with Sjögren's Syndrome
Şebnem Aktan, Sevgi Akarsu, Melike Kibar, Banu Lebe
doi: 10.4274/turkderm.82788  Sayfalar 163 - 166

13.
Mitral Kapak Yetmezliği ile Birliktelik Gösteren Piezojenik Pedal Papül Olgusu
A Case of Piezogenic Pedal Papules Associated with Mitral Valve Insufficiency
Mualla Polat, Hatice Kaya, Melih Güven, Kamil Gürel, Ali Haydar Parlak
doi: 10.4274/Turkderm.46693  Sayfalar 167 - 169

TANINIZ NEDIR?
14.
Tanınız Nedir?
What is Your Diagnosis?
Ragıp Ertaş, Serap Utaş, Özlem Canöz
Sayfalar 170 - 171
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERIBILIMIN DERINLIKLERINDEN
15.
Dünya Deri Kongreleri Tarihçesine Olimpik Kulaçlarla Devam...
Ekin Şavk
Sayfalar 172 - 173
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
16.
Yeni Yayınlar: Tiroid Hastalıklarının Deri Bulguları
New Publications: Thyroid Disorders with Cutaneous Manifestations

Sayfa 174
Makale Özeti | Tam Metin PDF