TURKDERM: 48 (4)
Cilt: 48  Sayı: 4 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Editörden
Editorial
Emine Derviş, Mehmet Salih Gurel
Sayfa 171
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMALAR
2.
Akneli ergenlerin yaşam kalitesi, yalnızlık ve yaşam doyumu düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of acne quality of life, loneliness and life satisfaction levels in adolescents with acne vulgaris
İjlal Erturan, Evrim Aktepe, Orhan Kocaman, Yonca Sönmez, Pınar Yüksel Başak, Ali Murat Ceyhan, Vahide Baysal Akkaya
doi: 10.4274/turkderm.02779  Sayfalar 172 - 176

3.
Akne hastalarında yaşam kalitesi, problem çözme, kontrol odağı ve öfke eğilimi
Quality of life, problem solving, focus of control and anger tendency in the patients with acne
Erman Bağcıoğlu, Bülent Bahçeci, Ahmet Öztürk, Erdem Deveci, Sezai Şaşmaz, Mehmet Fatih Karaaslan
doi: DOI: 10.4274/turkderm.70048  Sayfalar 177 - 181

4.
İlkokul çocuklarında akne prevalansının ve aknenin diğer puberte bulguları ile ilişkisinin saptanması
Prevalence of acne in primary school children and the relationship of acne with pubertal maturation
Hilal Kaya Erdoğan, İlknur Kıvanç Altunay, Serap Turan
doi: 10.4274/turkderm.05902  Sayfalar 182 - 186

5.
Psoriasis işlev kaybı indeksi: Sosyo-demografik ve klinik değişkenlerin rolü
Psoriasis disability index: The role of sociodemographic and clinical variables
Şebnem Aktan, Sevgi Akarsu, Melda Demirtaşoğlu, Ayşe Şebnem Özkan
doi: 10.4274/turkderm.23427  Sayfalar 187 - 192

6.
Plak tip psöriasis hastalarında obezitenin hastalık şiddeti üzerine etkisi
Impact of obesity on disease severity in patients with plaque type psoriasis
Nuriye Kayıran, Selma Korkmaz, Orhan Özgöztaşı
Sayfalar 193 - 196

7.
Yatırılarak takip edilen 63 deri şarbonu olgusunun klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi: Türkiye’de deri şarbonunun karakteristiği
The evaluation of clinical and laboratory findings of 63 inpatient with cutaneous anthrax: Characteristics of cutaneous anthrax in Turkey
Hatice Uce Özkol, Sevdegül Karadaş, Mahmut Sünnetçioğlu, Mehmet Reşat Ceylan, Ömer Çalka, Hüseyin Güdücüoğlu
doi: 10.4274/turkderm.12844  Sayfalar 197 - 203

8.
Vitiligolu hastalarda serum İL-23 düzeyleri
Serum IL-23 levels in patients with vitiligo
Fatma Pelin Cengiz, Nazan Emiroğlu, Bengü Çevirgen Cemil, Ümmü Gül Bahar Erdem, Funda Kemeriz
doi: 10.4274/turkderm.82957  Sayfalar 204 - 207

9.
Lupusun deri bulgularının Türkçe revize edilmiş kutane lupus eritematozus hastalık alan ve şiddet indeksi ile değerlendirilmesi
Evaluation of skin lesions of lupus with Turkish revised cutaneous lupus erythematosus disease area and severity index
Yıldız Gürsel Ürün, Salim Dönmez, Özer Arıcan, Ömer Nuri Pamuk
doi: 10.4274/turkderm.96630  Sayfalar 208 - 214

10.
Kronik ürtikerli hastalarda fibromyalji sendromu
Fibromyalgia syndrome in chronic urticaria patients
Aylin Gözübüyükoğulları, Duru Tabanlıoğlu Onan, Nuran Allı
doi: 10.4274/turkderm.48902  Sayfalar 215 - 218

11.
Mikozis fungoides tanısı alan hastalarda bakteri kolonizasyonunun değerlendirilmesi
Evaluation of bacterial colonization in patients with the diagnosis of mycosis fungoides
Bengü Nisa Akay, Nehir Parlak, Hatice Şanlı, Alpay Azap
doi: 10.4274/turkderm.26928  Sayfalar 219 - 223

12.
Akral melanositik nevusların klinik ve dermoskopik özelliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of clinical and dermoscopic features of acral melanocytic nevi
Hamza Aktaş, Sema Aytekin
doi: 10.4274/turkderm.04379  Sayfalar 224 - 228

13.
Lokalizasyon, boyut ve tipleri ile keratinöz kistler
Keratinous cysts: with body site distribution, size and the types of the cysts
Yasemin Yuyucu Karabulut, Hacı Halil Karabulut, Yasemin Dölek, Engin Şenel, Asım Uslu, Nazmiye Kurşun
doi: 10.4274/turkderm.60486  Sayfalar 229 - 233

14.
Kesik ya da devamlı-intradermal dikiş? Ameliyat sonrası izlerin analizi
Interrupted or continuous-intradermal suturing? Statistical analysis of postoperative scars
Elif Sarı, Hülda Rıfat Özakpınar, Ali Teoman Tellioğlu
doi: 10.4274/turkderm.15945  Sayfalar 234 - 236

15.
İyileşmeyen venöz ülserlerde topikal amelogenin ekstrasellüler matriks protein uygulaması
Topical application of amelogenin extracellular matrix protein in non-healing venous ulcers
Burçin Abud, Kemal Karaarslan, Işıl Kılınç Karaarslan, Süreyya Talay, Soysal Turhan
doi: 10.4274/turkderm.60973  Sayfalar 237 - 241

16.
Rekürren aftöz stomatitli hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri
Sociodemographic and clinical characteristics of patients with recurrent aphthous stomatitis
Anıl Gülsel Bahalı, Ayşın Köktürk, Ulaş Güvenç
doi: 10.4274/turkderm.89990  Sayfalar 242 - 248

17.
Hasta gözüyle dermatoloji pratiğinde tıp öğrencilerine bakış
Patients' view on medical students in dermatology practice
Seval Doğruk Kaçar, Derya Uçmak, Pınar Özuğuz, Zeynep Meltem Akkurt, Şemsettin Karaca, Mustafa Arıca
doi: 10.4274/turkderm.43066  Sayfalar 249 - 253

18.
Aile hekimlerinin sık görülen dermatolojik hastalıklarla ilgili teorik bilgileri, tanı ve tedavi eğilimleri
Knowledge of family physicians on common dermatological diseases and their diagnosis and management trends
Kemal Özyurt, Mustafa Haki Sucaklı, Emine Çölgeçen, Mustafa Çelik
doi: 10.4274/turkderm.67689  Sayfalar 254 - 262

TANINIZ NEDIR?
19.
Tanınız nedir? What is your diagnosis?
Funda Erol Çipe, Arzu Babayiğit Hocaoğlu, Çiğdem Aydoğmuş
Sayfalar 263 - 264

20.
Konu Dizini

Sayfalar 265 - 269
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Hakem Dizini

Sayfa 270
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Yazar Dizini

Sayfalar 271 - 272
Makale Özeti | Tam Metin PDF