Enflamatuvar deri hastalıklarında gebelik sonuçları [TURKDERM]
TURKDERM. 2018; 52(4): 126-130 | DOI: 10.4274/turkderm.59260  

Enflamatuvar deri hastalıklarında gebelik sonuçları

Duru Tabanlıoğlu Onan1, Ahu Yorulmaz1, Asiye Uğraş Dikmen2, Kadriye Yakut3, İsmail Güler4, Cemal Reşat Atalay3, Refika Ferda Artüz1, Başak Yalçın1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Obstetrik ve Jinekoloji Kliniği, Ankara
4Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Obstetrik ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Enflamasyon advers gebelik sonuçlarına yol açabilir. Romatoid artrit, enflamatuvar barsak hastalığı, sistemik lupus eritematozus ve psoriazis gibi enflamatuvar hastalıklar preterm doğum ve düşük doğum ağırlığı ile ilişkilendirilmektedir. Çalışmamızın amaçları çeşitli enflamatuvar deri hastalıklarının (EDH) gebelik sonuçlarına etkisini ve EDH’nin gebelikteki seyrini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çok merkezli kohort çalışmasında, EDH hikayesi olan 32 gebe, sistemik hastalık tanılı 70 gebe ve 140 sağlıklı gebe şeklinde üç gruba ayrılmış toplam 242 gebe prospektif olarak analiz edildi.
Bulgular: Advers gebelik sonucu oranı EDH grubunda %34,4, sistemik hastalıklar grubunda %37,1 ve sağlıklı gebe grubunda %25 olarak tespit edildi (p=0,16). Gestasyonel diabetes mellitus (%12,5) ve gebelik dönemi tiroid disfonksiyonu (%9,4) EDH grubunda en sık görülen advers gebelik sonuçlarıydı. EDH’nin gebelik boyunca seyri hastaların %50’sinde stabil iken, %28,1’inde iyileşme, %21,9’unda ise kötüleşme kaydedildi.
Sonuç: EDH ve advers gebelik sonuçları arasında anlamlı bir ilişki gösterilemedi. EDH’nin çoğu gebelik döneminde ya stabil seyretti ya da düzeldi.

Anahtar Kelimeler: Enflamasyon, deri hastalıkları, gebelik sonucu, kronik hastalık


Pregnancy outcomes in inflammatory skin diseases

Duru Tabanlıoğlu Onan1, Ahu Yorulmaz1, Asiye Uğraş Dikmen2, Kadriye Yakut3, İsmail Güler4, Cemal Reşat Atalay3, Refika Ferda Artüz1, Başak Yalçın1
1University of Health Sciences, Ankara Numune Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Ankara, Turkey
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Ankara, Turkey
3University of Health Sciences, Ankara Numune Training and Research Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, Ankara, Turkey
4Gazi University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara, Turkey

Background and Design: Inflammation can lead to adverse outcomes in pregnancy. Some inflammatory diseases, such as rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease, systemic lupus erythematosus, and psoriasis, are associated with preterm birth and low birth weight. The objectives of our study were to assess the effect of various inflammatory skin diseases (ISDs) on pregnancy outcomes and to evaluate the course of ISDs during pregnancy.
Materials and Methods: In this multicenter cohort study, a total of 242 pregnant women in three groups including 32 pregnants with a history of ISDs, 70 pregnants with a diagnosis of systemic disease and 140 healthy pregnants were prospectively analyzed.
Results: The rate of adverse pregnancy outcome was 34.4% in ISDs, 37.1% in systemic diseases and 25% in healthy pregnant groups (p=0.16). Gestational diabetes mellitus (12.5%) and thyroid dysfunction in pregnancy (9.4%) were the most common adverse outcomes of pregnancy seen in ISDs group. The disease course of ISDs was stable in 50%, improved in 28.1% and exacerbated in 21.9% of patients during pregnancy.
Conclusion: We could not demonstrate a significant association between ISDs and adverse pregnancy outcomes. Most of the ISDs were either stable or improved during pregnancy.

Keywords: Inflammation, skin diseases, pregnancy outcome, chronic disease


Duru Tabanlıoğlu Onan, Ahu Yorulmaz, Asiye Uğraş Dikmen, Kadriye Yakut, İsmail Güler, Cemal Reşat Atalay, Refika Ferda Artüz, Başak Yalçın. Pregnancy outcomes in inflammatory skin diseases. TURKDERM. 2018; 52(4): 126-130

Sorumlu Yazar: Duru Tabanlıoğlu Onan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar