E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 56 Ek : 2 Yıl : 2022
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Primer hipogamaglobulinemili bir hastada pemfigus vulgaris: Bir olgu sunumu [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(2): 80-83 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.81370

Primer hipogamaglobulinemili bir hastada pemfigus vulgaris: Bir olgu sunumu

Uğur Hacı Musabak1, Tuba Erdoğan1, Mustafa Tunca2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı, Ankara
2Gülhane Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Pemfigus vulgaris (PV), deri ve mükoz membranlarda büllerin varlığı ile karakterize, nadir görülen otoimmün bir hastalıktır. Otoimmünite, özellikle primer immün yetmezliklerin bir alt grubu olan antikor eksikliklerinde gelişen önemli bir komplikasyondur. Burada, PV ile birlikte primer antikor eksikliği olan ve geleneksel immünosüpresif tedavilerin idame döneminde nükseden ancak yüksek doz intravenöz immünoglobulin tedavisi ile remisyona giren PV’li bir olgu sunulmaktadır. Bu olgunun sunumu ile nadir görülen otoimmün büllöz hastalıklarda primer immün yetmezliklerin araştırılması için farkındalığın geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pemfigus vulgaris, primer antikor eksikliği, primer immün yetmezlik

Pemphigus vulgaris in a patient with primary hypogammaglobulinemia: A case report

Uğur Hacı Musabak1, Tuba Erdoğan1, Mustafa Tunca2
1Başkent University Faculty of Medicine, Department of Immunology and Allergy, Ankara, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Gülhane Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Turkey

Pemphigus vulgaris (PV) is a rare autoimmune disorder characterized by blisters on the mucous membranes and skin. Autoimmunity is an important complication developing in predominantly antibody deficiencies, which is a subgroup of primary immunodeficiencies (PID). Herein, we present a patient with PV who had primary antibody deficiency and whose disease relapsed during the maintenance period of conventional immunosuppressive treatments but progressed to remission following high-dose intravenous immunoglobulin therapy. Thus, we aimed to create awareness for the study of primary immunodeficiencies in rare autoimmune bullous diseases.

Keywords: Pemphigus vulgaris, primary antibody deficiency, primary immune deficiency

Uğur Hacı Musabak, Tuba Erdoğan, Mustafa Tunca. Pemphigus vulgaris in a patient with primary hypogammaglobulinemia: A case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(2): 80-83

Sorumlu Yazar: Tuba Erdoğan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale