Demographic findings of patients diagnosed with pernio and comparison of their vitamin B12, folate and ferritin levels with a control group [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(3): 88-92 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2018.27576  

Demographic findings of patients diagnosed with pernio and comparison of their vitamin B12, folate and ferritin levels with a control group

Ebru Karagün1, Sevim Baysak2
1Düzce University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Düzce, Turkey
2İstanbul Sultan Abdülhamid Han Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey

Background and Design: Pernio is an inflammatory disease that occurs in the acral regions of the body after exposure to cold. The study aimed to investigate the demographic findings of patients diagnosed with pernio and to determine the role of vitamin B12, folate and ferritin values in the pathogenesis of pernio.
Materials and Methods: This study was conducted in pernio patients diagnosed at the Ağrı State Hospital, Clinic of Dermatology Outpatient Clinic (Ağrı, Turkey) between September 2015 and April 2016. The healthy control group participants were of similar age and gender. Vitamin B12, folate and ferritin level measurements were compared between the groups.
Results: The patient and control groups were similar in age and gender. Vitamin B12 and ferritin levels were significantly lower in the patient group (p<0.05). Folate levels did not differ significantly between the groups (p>0.05).
Conclusion: According to the data obtained from our study, when the demographic findings of the pernio patients were compared with those in the literature, the results were found to be similar. In the patients with pernio, it is likely that low Vitamin B12 was involved in the pernio etiology via the mechanism of vasoconstriction/vasodilatation.

Keywords: Pernio, folic acid, vitamin B12, ferritins, demographic


Pernio tanısı konulan hastaların demografik bulgularının incelenmesi ve B12 vitamin, folat ve ferritin düzeylerinin kontrol grubu ile karşılaştırılması

Ebru Karagün1, Sevim Baysak2
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce
2İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Pernio, soğuğa maruz kalma sonrasında vücudun akral bölgelerinde oluşan enflamatuvar bir hastalıktır. Çalışmamızda pernio hastalarının demografik bulguları incelenerek B12 vitamin, folat, ferritin düzeylerinin pernio patogenezindeki yerini bulmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Eylül 2015-Nisan 2016 tarihleri arasında dermatololoji polikliniğine başvuran pernio tanısı alan hastalar ile benzer yaş ve cinsiyet özelliklerine sahip kontrol grubunda gerçekleştirildi. Grupların B12 vitamin, folat, ferritin düzeyleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Hasta ve kontrol grupları yaş ve cinsiyet açısından benzerdi. Hasta grubunda B12 vitamin ve ferritin düzeyi anlamlı olarak düşüktü (p<0,05). Folat düzeyi açısından olgu-kontrol grupları arasında fark bulunmadı (p>0,05).
Sonuç: Çalışmamızda elde ettiğimiz veriler ışığında pernio hastaların demografik bulguları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında, benzer sonuçlar bulunmuştur. Çalışmamızda B12 vitamin düşüklüğün homosistein mekanizması üzerinden vazospazma yol açmak suretiyle pernio patogenezinde rol alması muhtemel olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pernio, folik asit, vitamin B12, ferritin, demografi


Ebru Karagün, Sevim Baysak. Demographic findings of patients diagnosed with pernio and comparison of their vitamin B12, folate and ferritin levels with a control group. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(3): 88-92

Corresponding Author: Ebru Karagün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar