Serum visfatin levels in Behçet's disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(3): 191-195 | DOI: 10.4274/turkderm.43650  

Serum visfatin levels in Behçet's disease

Nazan Emiroğlu, Fatma Pelin Cengiz
Department Of Dermatology, Bezmialem Vakıf University School Of Medicine, Istanbul, Turkey

Background and Design: The genetic predisposition, infectious agents, various antibodies and oxidative stress has been suggested to be among the possible causes of the etiopathogenesis of Behçet’s disease (BD). Recently, a new protein called visfatin, synthesized by adipose tissue has been identified. Visfatin has been found to be associated with many cases like insulin resistance, obesity, atherosclerosis, inflammation, immunity. In this study, we aimed to evaluate the relationship between serum visfatin levels and the activity of Behçet's disease, and determine the role of visfatin in the inflammatory process of BD.
Materials and Methods: One hundred patients (43 M, 57 F) who were diagnosed as Behçet’s disease according to BD International Working Group criteria and 60 (31 M, 29 F) healthy individuals joined the study. Patient group was composed of 50 active and 50 inactive Behçet's patients. Statistical analyzes were performed with SPSS 15.0 program.
Results: Visfatin levels were significantly higher in both group of patients compared to the control group (p<0.001) (p<0.001). Serum visfatin levels in patients with active disease were found statistically significantly higher than inactive patients (p<0.001).
Conclusions: Serum visfatin levels in both active and inactive patient groups were higher than the control group. Visfatin is a proinflammatory cytokine and has a role in chronic inflammatory reaction by inducing cellular expression of inflammatory cytokines. Visfatin may play a role via this method in the pathogenesis of active and chronic phase of Behcet's disease.

Keywords: Behçet’s disease, visfatin, cytokine


Behçet hastalığında serum visfatin düzeyi

Nazan Emiroğlu, Fatma Pelin Cengiz
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Behçet hastalığının (BH) etyopatogenezinde genetik yatkınlığın, enfeksiyon ajanlarının, çeşitli antikorların ve oksidatif stresin olası nedenler arasında olduğu ileri sürülmektedir. Son zamanlarda yağ dokusundan sentezlenen visfatin adında yeni bir protein tanımlanmıştır. Visfatinin insülin direnci, obezite, ateroskleroz, enflamasyon, immünite gibi birçok durumla ilişkisi bulunmuştur. Bu çalışmada, serum visfatin düzeyi ile BH'nin aktivitesi arasında ilişki olup olmadığını, hastalığın enflamatuar sürecinde visfatinin rolü olup olmadığını saptamayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız dermatoloji polikliniğine başvuran Uluslararası BH Çalışma Grubu kriterlerine göre BH tanısı konan 100 hasta (43 E, 57 K) ve 60 (31 E, 29 K) sağlıklı birey içermektedir. Hasta grubu 50 inaktif, 50 aktif Behçet hastasından oluşmaktadır. İstatistiksel analiz SPSS 15.0 programı ile yapılmıştır.
Bulgular: Visfatin düzeyleri açısından gruplar kıyaslandığında; kontrol grubuna oranla inaktif ve aktif hasta grubunda serum visfatin düzeyi istatistiksel olarak yüksek saptandı (p<0,001), (p<0,001). Aktif hasta grubunun serum visfatin düzeyleri inaktif hasta grubuna göre istatiksel olarak anlamlı şekilde yüksek saptandı (p<0,001).
Sonuç: Behçet hastalarında serum visfatin düzeyleri, aktif ve inaktif hasta grubunda kontrol grubuna oranla yüksek çıkmıştır. Visfatin proenflamatuvar bir sitokindir ve kronik enflamasyonun oluşumunda rol alan enflamatuvar sitokinlerin sellüler ekspresyonunu indükler. Behçet hastalığının aktif ve kronik fazında bu yolla patogenezinde rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, visfatin, sitokin


Nazan Emiroğlu, Fatma Pelin Cengiz. Serum visfatin levels in Behçet's disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(3): 191-195

Corresponding Author: Fatma Pelin Cengiz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar