Mean platelet volume, neutrophil to lyphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 112-116 | DOI: 10.4274/turkderm.57984  

Mean platelet volume, neutrophil to lyphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in psoriasis

Mehmet Ünal1, Adem Küçük2, Gülbahar Ürün Ünal3, Şükrü Balevi4, Hüseyin Tol4, Caner Aykol5, Mehmet Uyar6
1Konya Numune Hospital, Dermatology And Venerology Department Konya,turkey
2Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Department Of Rheumatology Konya, Turkey
3Konya Education And Training Hospital, Department Of Family Medicine Konya, Turkey
4Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Department Of Dermatology And Venerology, Konya,turkey
5Kızıltepe State Hospital, Department Of Dermatology And Venerology, Mardin, Turkey
6Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Department Of Public Health, Konya, Turkey

Background and Design: It has been demonstrated that ratio of neutrophil and
platelet count systemic inflammation and is associated with prognosis of many
cardiovascular diseases, malignates and chronic inflammatory diseases.As far as it is known, there are no studies investigating neutrophil/lymphocyeratio(NLR), platelet/lymphocyte ratio(PLR) and mean platelet volume(MPV) values together within the context of psoriasis, a chronic and systemic inflammatory disease.
Materials and Methods: 320 patients followed up in our polyclinic with psoriasis vulgaris and 200 healthy persons were evaluated in the study.
Results: Leukocyte, neutrophil, platelet, MPV, NLR and PLR values in patients with psoriasis were significantly higher, and lymphocyte count, on the other hand, was significantly lower than those of the control group. No significant difference was found between MPV, NLR and PLR values of patients with or without a family history, nail and joint involvement.
Conclusions: These parameters may be made use of as cheap and easily applicable methods in predicting which psoriasis patients are under the risk of cardiovascular disease. PLR is a better inflammation marker than MPV and NLR in patients with psoriasis. We did not observe a significant relationship between MPV, NLR and PLR values and such disease characteristics as severity of disease, joint involvement, nail involvement and duration of disease in patients with psoriasis. So, we believe that there is little information on the extent to which MPV,NLR and PLR might be useful regarding these characteristics.

Keywords: Psoriasis, neutrophil/lymphocyte ratio, platelet/lymphocyte ratio


Psoriasiste ortalama trombosit hacmi, nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranı

Mehmet Ünal1, Adem Küçük2, Gülbahar Ürün Ünal3, Şükrü Balevi4, Hüseyin Tol4, Caner Aykol5, Mehmet Uyar6
1Konya Numune Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Bölümü Konya,türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakülesi, Romatoloji Bilim Dalı, Konya, Türkiye
3Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
4Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakülesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
5Kızıltepe Devlet Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Bölümü, Mardin, Türkiye
6Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakülesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Son yıllarda nötrofil ve trombosit sayısının lenfosit sayısına (N/L ve T/L oranı) oranının sistemik enflamasyonun bir göstergesi olabileceği ve bir çok kardiyovasküler hastalık, maligniteler ve kronik enflamatuar hastalıklarda prognoz ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.Bilgilerimize göre kronik ve sistemik enflamatuar bir hastalık olan psoriasiste N/L oranı, T/L oranı ve ortalama trombosit(OTH) değerlerinin bir arada çalışıldığı bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda psoriasis hastalarında bu parametrelerin hastalık şiddeti, tırnak tutulumu, eklem tutulumu, hastalık süresi, aile öyküsü ile ilişkisini ve ESH ve CRP ile ilişkisini değerlendirdik.
Gereç-Yöntem: Çalışmada polikliniğimizde psoriazis vulgaris tanısıyla takip edilen 320 hasta ve 200 sağlıklı kişi değerlendirildi.
Bulgular: Psoriazis hastalarında lökosit, nötrofil, trombosit, OTH, NLO ve TLO değerlerinin kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek; lenfosit sayısının ise anlamlı derecede daha düşük olduğu tespit edildi.Aile öyküsü, tırnak tutulumu, eklem tutulumu olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldığında OTH, NLO ve TLO değerleri arasında anlamlı fark olmadığı görüldü.
Sonuç: Bu parametreler; hangi psoriazis hastalarının kardiyovasküler hastalıklar için risk altında olduğunun tahmin edilmesinde kolay uygulanabilir ve ucuz yöntemler olarak kullanılabilir. TLO’nın hem ESH hem de CRP ile pozitif ilişkisinin olması psoriazis hastalarında enflamasyon markerı olarak OTH ve NLR’den daha iyi bir belirteç olduğunu göstermektedir. Bununla beraber daha önce yapılan çalışmaların aksine biz OTH, NLO ve TLO’nın psoriazis hastalarında hastalık şiddeti,eklem tutulumu, tırnak tutulumu, hastalık süresi gibi hastalık karakteristikleriyle anlamlı bir ilişkisini gözlemlemedik.Bu özellikler açısından ne kadar kullanışlı olabilecekleri konusunda yeteri kadar veri olmadığı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranı


Mehmet Ünal, Adem Küçük, Gülbahar Ürün Ünal, Şükrü Balevi, Hüseyin Tol, Caner Aykol, Mehmet Uyar. Mean platelet volume, neutrophil to lyphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 112-116

Corresponding Author: Mehmet Ünal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar