Efficacy of 0.1% tacrolimus ointment in chronic plaque psoriasis: A randomized double-blind placebo-controlled study [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 107-111 | DOI: 10.4274/turkderm.65632  

Efficacy of 0.1% tacrolimus ointment in chronic plaque psoriasis: A randomized double-blind placebo-controlled study

Seval Doğruk Kaçar1, Emel Bülbül Başkan2, Naile Bolca3, Şadıman Balaban Adım4, Emre Kaçar5, Hayriye Sarıcaoğlu2, Şükran Tunalı2
1Afyon Kocatepe University School Of Medicine, Department Of Dermatology, Afyonkarahisar
2Uludag University School Of Medicine, Department Of Dermatology, Bursa
3Uludag University School Of Medicine, Department Of Radiology, Bursa
4Uludag University School Of Medicine, Department Of Pathology, Bursa
5Afyon Kocatepe University School Of Medicine, Department Of Radiology, Afyonkarahisar

Objective: Despite the development of effective systemic treatments and new biological agents for psoriasis nowadays, topical medications are still the mainstay of treatment. Topical calcineurin inhibitors are currently used in various skin diseases. We investigated The efficacy and safety of tacrolimus, which is an alternative in topical treatment, is investigated in comparison with the present medications in plaque psoriasis.
Material and Methods: This prospective double-blind plasebo-controlled study was conducted in 24 patients with diagnosis of plaque psoriasis who were seen in X University Hospital dermatology outpatient clinic. 0.1% tacrolimus ointment, 0.1% mometasone furoate ointment, 0,005% calcipotriol ointment and plasebo in encrypted bottles, were randomly applied in test chambers under occlusion, in every other day, during 19 days, to 27 psoriatic plaques. Clinic sum scores, side effects, epidermal thickness measured by superficial ultrasound were noted before and after treatment in all microplaques. Besides histopathologic scoring and epidermal thickness were measured in 9 patients at the end of study.
Results: The clinic sum scores and ultrasonographic epidermal thickness at the end were both significantly lower than the beginning values in all microplaques (p˂0.05). The reduction in these two values with tacrolimus were significantly higher than plasebo (p˂0.001), but no difference with calcipotriol (p=0.287, p=0.813, respectively). On the other hand, the reduction in these values with mometasone were significantly higher than tacrolimus (p˂0.05). Mometasone furoate was the most effective when the difference of total histopathological score and epidermal thickness of the three ointments from plasebo at the end were compared.
Conclusion: Tacrolimus ointment is an alternative topical medication in plaque psoriasis under occlusion. Occlusion in practice requires patients compliance. Thus studies to find a a new formulation that will increase absorption of drug from thick psoriatic plaques are necessary.

Keywords: Psoriasis, tacrolimus ointment, topical treatment


Kronik plak tipi psoriasiste topikal %0,1 takrolimus merhemin etkinliği: Randomize çift kör plasebo kontrollü bir çalışma

Seval Doğruk Kaçar1, Emel Bülbül Başkan2, Naile Bolca3, Şadıman Balaban Adım4, Emre Kaçar5, Hayriye Sarıcaoğlu2, Şükran Tunalı2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Bursa
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Bursa
5Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Amaç: Günümüzde etkili sistemik tedaviler ve yeni biyolojik ajanlar geliştirilmesine rağmen topikal tedaviler psoriasis tedavisinin halen direğidir. Topikal kalsinörin inhibitörleri bugün pek çok deri hastalığında kullanılmaktadır. Çalışmamızda plak tipi psoriasisde topikal tedavide alternatif bir seçenek olarak takrolimusun mevcut tedavilerle karşılaştırmalı etkinlik ve güvenilirliği araştırılmıştır.
Yöntem ve Gereçler: Prospektif, çift-kör plasebo kontrollü bu çalışma X Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji polikliniğine başvuran, plak tipi psoriasis tanılı 24 hasta ile yapıldı. 27 seçilmiş psoriatik plağa 19 gün boyunca, günaşırı, şifrelenmiş şişelerde % 0,1 takrolimus merhemi, % 0,1 mometazon furat merhemi, % 0,005 kalsipotriol merhemi ve plasebo ayrı ayrı lökotestlerle oklüzyon şeklinde, randomize edilerek uygulandı. Tedavi başlangıcı ve sonunda her bir mikroplakta klinik şiddet skorlaması ve yan etkiler kaydedildi, yüzeyel ultrasonografi ile epidermal kalınlık ölçüldü. Ayrıca tedavi bitiminde 9 hastada mikroplaklardan biyopsi alınarak toplam histopatolojik skor ve epidermal kalınlık hesaplandı.
Bulgular: Tüm mikroplaklarda hesaplanan tedavi sonu toplam klinik skor ve ultrasonografik epidermal kalınlık tedavi başlangıcındaki değerlerinden düşüktü (p<0,05). Tedavi sonu takrolimus uygulanan plakta toplam klinik skorda ve ultasonografik ölçümde azalma plaseboya göre anlamlı idi (p<0,001), ancak kalsipotriolle fark saptanmadı (sırasıyla, p=0,287, p=0,813). Öte yandan mometazon furat merhemi ile bu ölçümlerde azalma takrolimus merheme göre istatistiksel anlamlı idi (p<0,05). Tedavi sonu toplam histopatolojik skor ve epidermal kalınlığın plaseboya göre farkları karşılaştırıldığında en etkili mometazon furat bulundu.
Sonuçlar: Plak tipi psoriasisli hastalarda takrolimus merheminin özellikle oklüzyonla uygulandığında topikal tedavide alternatif olabilir. Oklüzyon uygulamaları pratikte hasta uyumu gerektirir. Bu nedenle ilacın kalın psoriasis plaklarından emilimini arttıracak yeni bir formülasyon bulmaya yönelik ileri çalışmalar gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, takrolimus merhem, topikal tedavi


Seval Doğruk Kaçar, Emel Bülbül Başkan, Naile Bolca, Şadıman Balaban Adım, Emre Kaçar, Hayriye Sarıcaoğlu, Şükran Tunalı. Efficacy of 0.1% tacrolimus ointment in chronic plaque psoriasis: A randomized double-blind placebo-controlled study. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 107-111

Corresponding Author: Seval Doğruk Kaçar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar