Evaluation of sleep quality in patients with psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(3): 208-212 | DOI: 10.4274/turkderm.70707  

Evaluation of sleep quality in patients with psoriasis

Fatma Biçici1, Sibel Berksoy Hayta2, Melih Akyol2, Sedat Özçelik2, Ziynet Çınar3
1Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Hospital, Kahramanmaraş, Turkey
2Cumhuriyet Universty, Dermatology Department, Sivas, Turkey
3Cumhuriyet Universty, Biostatistics Department, Sivas, Turkey

Background and Design: Psoriasis causes impairments in many daily activities, such as sleeping and occupational performance. One of the most important factors determining the quality of life of a person is sleeping. Studies about sleep quality in psoriasis are quite limited. In this study, we aimed to assess the quality of sleep and to examine the factors affecting the quality of sleep in patients with psoriasis.
Materials and Methods: Seventy-three patients with psoriasis and 73 healthy subjects were included in the study. A sociodemographic data form was completed by all the participants and the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), 36-item Short-form Health Survey (SF-36), Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) and the Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) were administered to the patients and controls. Body Mass Index (BMI) was calculated in patient and control groups. The Psoriasis Area Severity Index (PASI) and Dermatology Life Quality Index (DLQI) were administered and pruritus was assessed in patient group.
Results: PSQI global scores in patient group were found to be higher than in control group. Quality of sleep was worse in patient group. Severity of disease and sociodemographic features were found to be factors not affecting the quality of sleep. In patient group, the patients with higher sleep disturbances had higher rates of depression and anxiety scores. In patient group, the patients with severe pruritus had worse sleep quality.
Conclusion: Psoriasis and psoriatic symptoms including pruritus impair sleep quality. Assessment of sleep quality and new strategies to improve sleep quality in patients with psoriasis may help improve quality of life.

Keywords: Psoriasis, sleep, inflammation


Psoriasisli hastalarda uyku kalitesinin değerlendirilmesi

Fatma Biçici1, Sibel Berksoy Hayta2, Melih Akyol2, Sedat Özçelik2, Ziynet Çınar3
1Necip Fazıl Kısakürek Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Amaç: Psoriasis uyku bozuklukları ve mesleki performans gibi pek çok günlük aktivitenin bozulmasına neden olur. Uyku kalitesi kişinin yaşam kalitesini belirleyen başlıca faktörlerden biridir. Psoriasiste uyku kalitesiyle ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada psoriasisli hastalarda uyku kalitesini değerlendirmeyi ve uyku kalitesini etkileyen faktörleri incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya psoriasisli 73 hasta ve 73 sağlıklı birey alındı. Hastaların ve kontrol grubunun sosyo-demografik verileri kaydedildi. Hastalara ve kontrol grubuna Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ), Kısa form-36, Hamilton Depresyon Ölçeği (HAM-D), Hamilton Ankisiyete (HAM-A) Ölçeği uygulandı ve skorlar kaydedildi. Beden-Kitle İndeksi (BKİ) her iki grupta hesaplandı. Hasta grubunda Psoriasis Alan Şiddet İndeksi (PAŞİ), Dermatoloji Yaşam Kalite İndeksi (DYKİ) ve pruritus değerleri hesaplandı.
Bulgular: Hasta grubunda PUKİ genel toplam puanı kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Hasta grubunda uyku kalitesi daha kötü idi. Hastalık şiddeti ve sosyo-demografik özelliklerin uyku kalitesinde etkili olmadıkları saptandı. Hasta grubunda uyku kalitesi kötü olanlarda yaşam kalitesi istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde bozulmuştu. Psoriasisli hastalarda uyku kalitesi kötü olanlarda depresyon ve anksiyete oranları istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti. Hasta grubunda pruritus şiddeti fazla olanlarda uyku kalitesi istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha kötü idi.
Sonuç: Psoriasis ve psoriatik semptomlardan pruritus uyku kalitesini bozar. Psoriasisli hastalarda uyku kalitesinin değerlendirilmesi ve buna yönelik müdahaleler psoriasisli hastalarda yaşam kalitesini artırılmasına yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, uyku, enflamasyon


Fatma Biçici, Sibel Berksoy Hayta, Melih Akyol, Sedat Özçelik, Ziynet Çınar. Evaluation of sleep quality in patients with psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(3): 208-212

Corresponding Author: Sibel Berksoy Hayta, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar