Comparison of prognostic histopathological features in malignant melanoma with the expression of nm23 and p16 proteins [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 147-152 | DOI: 10.4274/turkderm.89633  

Comparison of prognostic histopathological features in malignant melanoma with the expression of nm23 and p16 proteins

Şule Özsoy1, Selda Seçkin2
1Department Of Pathology, Bağcılar Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Pathology, Bozok University, Yozgat, Turkey

Objective: The aim of the study is evaluating the correlation between prognostic histopathological factors in malignant melanoma and the expression of nm23 and p16 proteins and to investigate the value of these proteins as a prognostic factor.
Materials and Method:
Breslow index, Clark level, presence of ulceration and lymphocytic infiltration were evaluated in HE sections of 40 malignant melanoma cases. UV light exposure of tumor locations were also recorded. Nm23 and p16 antibodies were applied on tumor sections and immunoreactivity was evaluated semi-quantitatively.
Results:
According to extent of expression, nm23 protein was correlated with lymphocytic infiltration(p=0,00) where it was inversely proportional with Breslow index(p=0,022). No statistical correlation was determined between expression of this protein and Clark level(p=0,082 and ulceration(p=0,25). According to the intensity, expression of nm23 protein was correlated with lymphocytic infiltration(p=0,00) and it was inversely proportional with Breslow index(p=0,002), Clark level(p=0,004) and ulceration(p=0,014). The expression of p16 protein was correlated with lymphocytic infiltration according to both extensivines and intensity(p=0,003p=0,012), but it was correlated with ulceration according to intensity only (p=0,014). No statistical correlation with Breslow index(p=0,129p=0,174) and Clark level(p=0,072, p=0,08) was determined with expression of p16 protein. UV light exposure and expression of both nm23(p=0,877p=0,563) and p16(p=0,47p=0,810) proteins were not statistically correlated.
Conclusion:
In our study although we did not find any statistical correlation between expression of p16 protein and the majority of the prognostic factors, our findings suggest slight correlation with prognosis that additional studies of larger series are needed to be done to define the expression differences. Our findings indicate prominent correlation between the expression of nm23 protein and prognostic factors. The expression of nm23 protein is thought to be an additional parameter to prognostic factors and it might explain the progress and survival that are not correlated with prognostic factors.

Keywords: Malign melanoma, prognostic factors, p16, nm23


Malign melanomada prognostik histopatolojik özellikler ile nm23 ve p16 ekspresyonunun karşılaştırılması

Şule Özsoy1, Selda Seçkin2
1Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada malign melanomalarda prognostik faktörler ile nm23 ve p16 ekpresyonu arasındaki korelasyonun araştırılıp, prognostik faktör olarak değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: 40 malign melanoma olgusunun HE kesitlerinde Breslow İndeks, Clark Level, ülserasyon varlığı ve lenfositik infiltrasyon durumu belirlenmiştir. Ayrıca tümör lokalizasyonlarının UV ışın maruziyeti de tespit edilmiştir. Tümörden hazırlanan kesitlere nm23 ve p16 antikoru uygulanmış immünreaktivite semikantitatif olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Olgularda yaygınlığına göre nm23 protein ekspresyonu lenfosit infiltrasyonu ile orantılı (p=0,00), Breslow İndeksi ile ters orantılı (p=0,022) olarak saptanırken, Clark Level (p=0,082) ve ülserasyon (p=0,25) ile istatistiksel olarak ilişki saptanmamıştır. Yoğunluğuna göre nm23 ekspresyonu, lenfosit infiltrasyonu ile orantılı (p=0,00), Breslow İndeksi (p=0,002), Clark Level (p=0,004) ve ülserasyon (p=0,014) ile ters orantılı olarak saptanmıştır. Yaygınlık ve yoğunluğuna göre p16 protein ekspresyonu lenfosit infiltrasyonu (p=0,003 p=0,012) ile, yoğunluğuna göre ise ülserasyon (p=0,014) ile korele bulunmuştur. Breslow İndeksi (p=0,129, p=0,174) ve Clark Level (p=0,072, p=0,08) ile istatistiksel olarak korelasyon saptanmamıştır. UV ışın maruziyeti ile nm23 (p=0,877 p=0,563) ve p16 (p=0,471 p=0,810)ekspresyonu istatistiksel olarak korele bulunmamıştır.
Sonuç: Olgularda p16 ekspresyonu ile çoğu prognostik faktörlerle istatistiksel korelasyon bulunmamakla birlikte bulgular az da olsa prognozla korele olabileceğini ve ekspresyon farklılıklarının anlaşılıp tanımlanması için daha geniş olgu serilerinde çalışmaların gerekliliğini düşündürmüştür. Bulgular nm23ekspresyonunun prognostik faktörlerle belirgin korelasyon olduğunu göstermektedir.nm23ekspresyonunun, prognostik faktörlere ek bir parametre olabileceği, prognostik faktörlerle korele olmayan progres ve survileri açıklayabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Malign melanoma, prognostik faktörler, p16, nm23


Şule Özsoy, Selda Seçkin. Comparison of prognostic histopathological features in malignant melanoma with the expression of nm23 and p16 proteins. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 147-152

Corresponding Author: Şule Özsoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar