E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sympathetic Skin Response in Patients with Vitiligo [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 58-60

Sympathetic Skin Response in Patients with Vitiligo

Asena Çiğdem Doğramacı1, Esra Emine Okuyucu2
1Department Of Dermatology, Mustafa Kemal University Faculty Of Medicine, Hatay
2Department Of Neurology, Faculty Of Medicine, Mustafa Kemal University Faculty Of Medicine, Hatay

Background and Design: The sympathetic skin response (SSR) is a electrophysiological test used as an index of sudomotor sympathetic function. The aim of this study was to evaluate possible sympathetic nervous system dysfunction in vitiligo patients with the sympathetic skin response.
Material and Method: Sympathetic skin response was studied in 26 patients (20 female and 6 male) with clinical definitely generalized vitiligo and 23 healthy controls (18 female and 5 male). This study was performed in a semi-darkened room while the patients were in supine position. SSR recordings in all of the subjects were performed by a Medelec electroneuromyograph.
Results: The average age of patients and controls were 30.6±12.8 and 29.7±10.5, respectively. No demographic differences existed statistically between patients and controls (p>0.05). The mean latency of SSR in vitiligo patients [mean SSR latency in patients, 1.48±0.58 ms vs controls, 1.52±0.46 ms (p=0.944)] was not significantly different compared with the controls. The mean amplitude of SSR in vitiligo patients (mean SSR amplitude in patients, 3.83±2.95 mV vs controls, 5.09±3.60 mV) was smaller compared with the controls, but this difference was not significant (p=0.100).
Conclusion: We conclude that vitiligo has no significant effect on the sympathetic skin response.

Keywords: Vitiligo, sympathetic skin response

Vitiligo Hastalarında Sempatik Deri Cevabı

Asena Çiğdem Doğramacı1, Esra Emine Okuyucu2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi,tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı

Amaç: Sempatik deri cevabı (SDC), sudomotor sempatik fonksiyonu değerlendirmek amacıyla kullanılan elektrofizyolojik bir testtir. Bu çalışmanın amacı, vitiligo hastalarında bu test kullanılarak sempatik sinir sistemi disfonksiyonunu değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya jeneralize vitiligo tanısı almış 26 hasta (20 kadın, 6 erkek) ile yaş ve cinsiyetleri uyumlu 23 sağlıklı gönüllü (18 kadın, 5 erkek) alındı. Katılımcıların SDC’ı yarı karanlık bir odada, “supine” pozisyonunda Medelec elektronöromyografi cihazı kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 30,6±12,8, kontrol grubunun ise 29,7±10,5 idi. İki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). Ortalama latans vitiligo hastalarında 1,48±0,58 ms, kontrol grubunda ise 1,52±0,46 ms olarak bulundu (p=0,944). Ortalama amplitüd ise vitiligo hastalarında kontrol grubuna göre küçük olmakla birlikte fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (sırasıyla, 3,83±2,95 mV ve 5,09±3,60 mV) (p=0,100).
Sonuç: Vitiligo hastalığının sempatik deri cevabı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Vitiligo, sempatik deri cevabı

Asena Çiğdem Doğramacı, Esra Emine Okuyucu. Sympathetic Skin Response in Patients with Vitiligo. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 58-60

Corresponding Author: Asena Çiğdem Doğramacı, Türkiye
LookUs & Online Makale