E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(2): 86-89

Rozaseli hastalarda deri ve oküler bulgular arasındaki ilişkiler

Berna Şanlı1, Şebnem Aktan1, Cem Yıldırım2, Ceyda Özyurt1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Oküler tutulum rozaseli hastalarda oldukça sık rastlanan bir tablo olup , oküler bulgular ve deri bulgularının şiddeti arasındaki ilişki tartışmalıdır. Çalışmamızda, 32 rozaseli hastanın oküler yakınma ve bulguları ile gözyaşı fonksiyon testleri prospektif olarak araştırıldı. Rozaseli hastalar deri bulguları açısından klinik özelliklerine göre evrelendirildi. Göz bulgularıyla deri bulgularının ilişkisi araştırıldı. Olgularda en sık görülen oküler yakınmalar kaşıntı, yanma ve fotofobi en sık bulgular ise blefarit, meibomit ve telenjiektaziydi. Göz yaşı fonksiyon testleri rozaseli hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı derecede bozuktu. Yirmibir hasta (%65,6) önce deri yakınmalarının, 6 hasta (%18,7) önce göz yakınmalarının, 5 hasta (%15,6) her ikisinin birlikte başladığını ifade etti. Hastalığın evresi ile oküler bulgu sayıları arasında ise pozitif korelasyon saptandı (r=0,4118, p=0,019). Rozaseli hastalarda oküler tutulumun sık görülebileceği, dermatolojik evre ilerledikçe oküler bulguların artabileceği ve oküler rozasede belirti ve bulguların yanısıra gözyaşı fonksiyon testlerinin de değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.


Berna Şanlı, Şebnem Aktan, Cem Yıldırım, Ceyda Özyurt. Rozaseli hastalarda deri ve oküler bulgular arasındaki ilişkiler. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(2): 86-89
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale