E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Congenital multiple glomangiomas: case reprt [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(1): 46-50

Congenital multiple glomangiomas: case reprt

Emine Derviş1, Gül Barut2, Sadullah Karun3

Glomangiomas are benign tumors arising from neuromyoarterial cells surrounding cutaneous arteriovenous anastomoses that serve as temperature regulators. They exist as solitary or multiple types. Multiple glomangiomas are extremely rare and differ from the more common solitary glomus tumors in their clinical presentation and histological features. Here we present a 18-year-old female patient with congenital multiple glomangiomas and review the literature on glomangiomas.

Keywords: Multiple glomangiomas, glomus tumor, congenital

Doğumsal Multipl Glomanjiyom: Olgu Sunumu

Emine Derviş1, Gül Barut2, Sadullah Karun3
1SB Haseki Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2SB Haseki Eğitim Hastanesi Patoloji Kliniği
3SB Haseki Eğitim Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği

Glomanjiyomlar kutanöz arteriyovenöz anastomozları çevreleyen, ısı düzenleyici fonksiyonu olan nöromiyoarteryel hücrelerden kaynaklanan selim tümörlerdir. Soliter ve multipl tipleri vardır. Multipl glomanjiyomlar son derece nadirdir ve daha sık görülen soliter glomus tümörleriyle klinik ve histolojik farklılıklar gösterirler.
Bu yazıda konjenital multipl glomanjiyomlu, 18 yaşında, bir bayan hasta sunulmuş ve glomanjiyomlara ilişkin literatür gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Multip glomanjiyom, glomus tümörü, doğumsal

Emine Derviş, Gül Barut, Sadullah Karun. Congenital multiple glomangiomas: case reprt. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(1): 46-50
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale