E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Investigation of Serum Leptin Levels in Psoriatic Patients [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 48-52

Investigation of Serum Leptin Levels in Psoriatic Patients

Nurhal Mercan Bozkurt1, Mehmet Yıldırım1, Ali Murat Ceyhan1, Yusuf Kara2, Hüseyin Vural2
1Deparment Of Dermatology, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Deparment Of Biochemistry, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey

Background and Design: Psoriasis is a chronic, T cell mediated hyperproliferative skin disease. Leptin is an adipokine that
stimulates Th1 immune response while suppressing Th2 immune response. Because that leptin plays an important role in the
T cell immunity, it is aimed to investigate the relation between psoriasis and leptin and whether leptin plays a role in the immunopathogenesis of psoriasis in the present study.
Mateiral and Method: Serum leptin, interleukin (IL)-1b, IL-6, IL-8, TNF-a and nitric oxide (NO) levels were measured in 54
psoriatic patients and age, sex and body mass index matched 50 healthy control subjects.
Results: The mean serum leptin concentration was not statistically different in psoriatic patients compared with the controls (p=0.568). Serum leptin levels were not correlated with PASI score, duration and clinical type of the disease as well as IL-1b,
IL-6, IL-8, TNF-a and NO levels. IL-8 and TNF-a levels were significantly higher in patients with psoriasis than healthy control
subjects (p=0.002 and p=0,020 respectively). The mean serum IL-1b, IL-6 and NO levels were not statistically different in patients when compared with control subjects.
Conclusion: These results showed that leptin may not play a significant role in the immunopathogenesis of psoriasis and leptin could not be accepted as a marker to assess severity of the disease.

Keywords: Immunity, leptin, psoriasis

Psoriasisli Hastalarda Serum Leptin Düzeylerinin Araştırılması

Nurhal Mercan Bozkurt1, Mehmet Yıldırım1, Ali Murat Ceyhan1, Yusuf Kara2, Hüseyin Vural2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Isparta

Amaç: Psoriasis kronik seyirli, T hücre aracılı hiperproliferatif bir deri hastalığıdır. Leptin, Th1 yanıtını sitümule ederken Th2 yanıtını baskılayan bir adipokindir. Leptinin T hücre immünitesi üzerinde önemli rol oynaması nedeniyle psoriasis immünopatogenezinde de yeri olabileceği düşünülerek bu çalışmada leptin ile psoriasis arasındaki olası ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ellidört psoriasisli hasta ile yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksleri uyumlu sağlıklı 50 kişide serum leptin, interlökin (IL)-1b, IL-6, IL-8, TNF-a ve nitrik oksit (NO) düzeyleri ölçüldü.
Bulgular: Psoriasisli hastalar ile kontrol grubunun serum leptin konsantrasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0,568). Serum leptin düzeyi ile PASI değeri, hastalık süresi, tipi, IL-1b, IL-6, IL-8, TNF-a ve NO arasında korelasyon saptanmadı. Serum IL-8 ve TNF-a düzeyleri psoriasisli hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla p=0,002 ve p=0,020). Hasta ve kontrol grubu arasında IL-1b, IL-6 ve NO düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Bu sonuçlar psoriasisli hastalarda serum leptin düzeyi ölçülmesinin patogenez açısından belirleyici rol oynamadığını ve leptinin psoriasisin şiddeti ve kronikliği ile ilgili bir belirteç olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İmmunite, leptin, psoriasis

Nurhal Mercan Bozkurt, Mehmet Yıldırım, Ali Murat Ceyhan, Yusuf Kara, Hüseyin Vural. Investigation of Serum Leptin Levels in Psoriatic Patients. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 48-52

Corresponding Author: Nurhal Mercan Bozkurt, Türkiye
LookUs & Online Makale