E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of malignant eccrine poroma on the leg [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 218-220

A case of malignant eccrine poroma on the leg

Can Ceylan1, Fezal Özdemir1, Alican Kazandı1, Gülşen Kandiloğlu2, Sezer Erboz1

Malignant eccrine poroma is an uncommon neoplasm which shows differentiation throughout intraepidermal and dermal duct of eccrine sweat gland. A case of malignant eccrine poroma on the left leg in a 70-year-old female is described with a review of the literature. Following the surgical excision, the lesion was evaluated by routine histopathology and immuno-histochemical staining. In the histopathological evaluation, the tumour cells arise from epidermis extended into the dermis forming chordons and islands. The tumour cells showed nuclear atypia, pleomorphism and abnormal mitotic figures. In addition, dyskeratotic cells and ductal differentiation areas were seen among tumour cells. ‹mmunohistochemically, carcinoembryonic antigen was positive in the areas of ductal differentiation. Two years of follow-up revealed no recurrence or metastasis of the tumour.

Keywords: Malignant eccrine poroma.

Bacak lokalizasyonlu bir malin ekrin poroma olgusu

Can Ceylan1, Fezal Özdemir1, Alican Kazandı1, Gülşen Kandiloğlu2, Sezer Erboz1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Malin ekrin poroma, ekrin ter bezinin intraepidermal ve dermal kanalı yönünde diferensiasyon gösteren nadir bir neoplazidir. 70 yaşında sol bacağında malin ekrin poroma saptanan kadın hasta literatür bilgileri ışığında gözden geçirilerek tanımlanmıştır. Lezyon cerrahi eksizyon sonrasında rutin histopatoloji ve immunohistokimyasal boyama ile incelendi. Histopatolojik değerlendirmede tümör hücreleri epidermisten başlayan kordonlar ve adalar oluşturmak suretiyle dermise doğru uzanmaktaydı. Tümör hücreleri nükleer atipi, pleomorfizm ve anormal mitoz göstermekteydi. Ayrıca tümör hücreleri arasında duktal diferensiasyon sahaları ve diskeratotik hücreler gözlendi. İmmunohistokimyasal olarak ise duktal diferansiasyon alanlarında karsinoembriyonik antijen pozitif boyanma özelliği gösterdi. İki yıllık takip sonucu metastaz veya rekürrens bulgusu saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Malin ekrin poroma.

Can Ceylan, Fezal Özdemir, Alican Kazandı, Gülşen Kandiloğlu, Sezer Erboz. A case of malignant eccrine poroma on the leg. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 218-220
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale