E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Aproaches in the treatment of alopecia areata [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(1): 20-27

Aproaches in the treatment of alopecia areata

Ekrem Aktaş1, Deniz Aykol1

While the treatment of alopecia areata (AA) is being planed, many factors, such as especially the size of the
lesion, age of the patient and the gender, the duration of the disease, the characteristics of the lesion and
the possibility of pregnancy, should be taken into consideration. By investigating both Turkish and foreign literatur
on the treatment of AA, we classified general aproaches and new treatment methods in this field at
follows;
A-Conservative and new treatment methods; Corticosteroids, minoxidil, anthralin, immunmodulators, fotochemoterapy,
others; cyclosporine, sulfosalazin, interferon, tacrolimus, nickel ve izoprinozine, dapson, imiquimod,
thalidomid, aromatherapy, cryotherapy, acupunkture, timektomy, selektive seratonin reuptake inhibitors
(SSRI), nonpharmacologic methods, psychiatric treatment aproaches and patient education.
B-Recent investigating on hair regrowth; Hair follicules culture systems and scalp implantations
C-Genetic treatments

Keywords: Alopecia areata, treatment

Alopesi Areatada Tedavi Yaklaşımları

Ekrem Aktaş1, Deniz Aykol1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Alopesi areata (AA) tedavisi planlanırken, tutulan bölgenin alanı ve hastanın yaşı başta olmak üzere hastanın cinsiyeti, hastalık süresi, tutulan bölgenin özellikleri ve gebelik gözönünde bulundurulmalıdır. Biz bu makalede, yerli ve yabancı literatürleri gözden geçirerek, AA tedavisindeki genel yaklaşımları ve yeni tedavi şekillerini, aşağıdaki sınıflandırma kapsamında hazırladık;
A-Güncel tedaviler ve yenilikler; Kortikosteroidler, minoksidil, antralin, immunmodulatörler, fotokemoterapi, diğer tedaviler; siklosporin, sulfosalazin, interferon, takrolimus, nikel ve izoprinozin, dapson, imiquimod, talidomid, aromaterapi, kriyoterapi, akupunktur, timektomi, selektif seratonin reuptake inhibitörleri (SSRI), nonfarmakolojik metodlar, psikiyatrik tedavi yaklaşımları ve hasta eğitimi.
B-Saç Gelişimindeki Yeni Araştırmalar; Kıl follikül kültür sistemleri ve saçlı deri implantasyonları
C-Gen Tedavisi Çalışmaları

Anahtar Kelimeler: Alopesi areata, tedavi

Ekrem Aktaş, Deniz Aykol. Aproaches in the treatment of alopecia areata. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(1): 20-27
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale