E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Pityriasis lichenoides: a retrospective study involving 75 patients [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 195-198

Pityriasis lichenoides: a retrospective study involving 75 patients

Sevil Özdöl1, Gonca Boztepe1, Ayşen Karaduman1, Cansel Köse Gürer2, Banu Çakır3, Gül Erkin1, Sedef Şahin1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
2Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sağlık Ve Rehberlik Merkezi
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Backround and design: Pityriasis lichenoides, which is usually classified as acute and chronic forms, is a cutaneous disease of unknown origin. The clinical course and factors affecting the prognosis are not well defined. MATERIAL-METHOD: In this study, 75 patients who were diagnosed clinically as PLEVA (n= 17) and PLC (n=58) between the years 1990 and 2002 were retrospectively investigated in terms of their demographic
and clinical properties, response and recurrence rates. RESULTS: There were no statistically significant differences for gender, age, time till the diagnosis and the
distribution of lesions between the two groups. While 4 of 17 PLEVA patients were suggested photo-biologic methods, eight were suggested other treatments (systemic and topical). Thirtytwo of 58 PLC patients were suggested photo-biologic methods whereas 20 of them were suggested other methods. Three of 6 PLEVA and 34 of 43 PLC patients had a clinically significant improvement with the suggested treatments. One of 2 PLEVA patients and 13 of 26 PLC patients have recurrence. There was no statistically significant difference between the treatments applied to the PLC patients and their response to the treatment. In the same manner, no statistically significant relationship was found between
the response and the distribution of the lesions. CONCLUSION: This study shows that the demographic properties of PLEVA and PLC patients are not distinguishing. Moreover, it might suggest that the photo-biologic methods and other treatment methods do not create
an evident difference in clinical improvement and the distributions of the lesions do not affect the response and recurrence rates.

Keywords: Pityriasis lichenoides, prognosis, treatment

Pitriyazis Likenoides: 75 Olguluk Retrospektif Çalışma

Sevil Özdöl1, Gonca Boztepe1, Ayşen Karaduman1, Cansel Köse Gürer2, Banu Çakır3, Gül Erkin1, Sedef Şahin1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sağlık Ve Rehberlik Merkezi
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Pitriyazis likenoides, akut ve kronik seyir gösterebilen, etyolojisi bilinmeyen bir deri hastalığıdır. Hastalığın seyrini ve prognozunu etkileyen faktörler kesinlik kazanmamıştır. Bu çalışmada, 1990-2002 yılları arasında klinik olarak pitriyazis likenoides et varioliformis akuta (PLEVA) ( n=17 ) ve pitriyazis likenoides kronika (PLC) ( n=58 ) tanısı alan 75 hastanın demografik ve klinik özellikleri, önerilen tedavilere yanıt ve nüks oranları retrospektif olarak incelendi.
Bu iki hasta grubu arasında yaş, cinsiyet, tanı alana kadar geçen süre ve lezyonların dağılımı açısından fark yoktu. Onyedi PLEVA hastasının 4’üne fotobiyolojik yöntemler, 8’ine diğer tedaviler ( sistemik ve topikal ) önerilirken, 58 PLC hastasının 32’sine fotobiyolojik yöntemler, 20’sine diğer tedaviler önerildi.
Tedavi sonrası izlemi olan 6 PLEVA hastasının 3’ünde, 43 PLC hastasının 34’ünde tedaviye yanıt saptandı. Yanıt sonrası izlemi olan 2 PLEVA hastasının 1’inde, 26 PLC hastasının 13’ünde nüks izlendi. PLC hastalarının uygulanan tedavi ile tedaviye yanıtları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı. Benzer şekilde yanıt ve nüks ile lezyonların dağılımı arasında da, istatiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu.
Bu çalışma, PLEVA ve PLC arasında demografik özelliklerin ayırt edici olmadığını göstermektedir. Ayrıca, PLC tedavisinde fotobiyolojik yöntemler ve diğer tedavilerin klinik düzelmede belirgin bir fark yaratmadığını ve lezyonların dağılımının tedaviye yanıtı ve nüksü etkilemediğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pitriyazis likenoides, prognoz, tedavi

Sevil Özdöl, Gonca Boztepe, Ayşen Karaduman, Cansel Köse Gürer, Banu Çakır, Gül Erkin, Sedef Şahin. Pityriasis lichenoides: a retrospective study involving 75 patients. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 195-198

Corresponding Author: Sevil Özdöl, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale