E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Superficial Fungal Infections in Patients with Hematologic Malignancies: A Case-Control Study [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 73-76 | DOI: 10.4274/turkderm.45.17

Superficial Fungal Infections in Patients with Hematologic Malignancies: A Case-Control Study

Berna Ülgen Altay1, Zeynep Nurhan Saraçoğlu2, Nuri Kiraz3, Ayşe Esra Koku Aksu2
1Clinic Of Dermatology, Buca Seyfi Demirsoy Government Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of Dermatology, Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
3Department Of Microbiology, Osmangazi University, Eskişehir, Turkey

Background and Design: Dermatophytes, yeasts and some moulds settle on the skin and mucosal surfaces in immunocompetent individuals as commensals. Patients with diabetes mellitus, HIV-positive patients, organ transplant recipients and the patients with malignancies are predisposed to develop superficial fungal infections. We aimed to determine the prevalence, clinical and mycological features of superficial fungal infections in patients with hematologic malignancies in this case-control study.
Material and Method: Eighty patients with hematologic malignancies (49 men, 31 women) and 50 healthy individuals (22 men, 28 women) randomly selected at our clinical department as controls were included to this study between 2003 and 2004. The mean age was 52±1.85 years in patients and 41.56±2.04 years in controls. All patients were inspected for superficial fungal infections. Skin scrapings and mucosal swabs were obtained from the toe web, inguinal region, any suspicious lesion and oral mucosa. Nail samples were also collected. All samples were examined by direct microscopy and cultured in Sabouraud dextrose agar (SDA). The yeasts were established in germ-tube production.
Results: Fifty-six (70%) of 80 patients with hematologic malignancies had fungal colonization, whereas 21 (42%) of 50 controls had. For both groups, oral mucosa was the predominant area that fungus was mostly isolated from. A rising number of non-dermatophyte moulds (26%) was observed. Candida albicans was the predominant agent isolated from the culture.
Conclusion: The prevalence of superficial fungal infection was higher in patients with hematologic malignancies (being immunosuppressed) than in the normal population. Candida albicans was the predominant isolated agent that was found in our study. We observed oral mucosa candidal infection mostly. The rising number of non-dermatophyte moulds is attributed to long-term use of antibiotics, cytotoxic chemotherapies and antifungals.

Keywords: Immunosuppression, hematologic malignancy, superficial fungal infection

Hematolojik Malinite Olan Hastalarda Yüzeyel Fungal İnfeksiyonlar: Vaka Kontrollü Çalışma

Berna Ülgen Altay1, Zeynep Nurhan Saraçoğlu2, Nuri Kiraz3, Ayşe Esra Koku Aksu2
1Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İzmir
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Eskişehir
3Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Amaç: İmmun sistemi normal olan kişilerde birçok maya, küf ve dermatofit türü mantar deride ve mukozada kommensal olarak yaşayabilmektedirler. Diyabetes mellituslu hastalar, HIV-pozitif hastalar, organ transplant hastaları, malinite olan hastalar yüzeyel fungal infeksiyonların oluşumuna yatkındırlar. Bu vaka kontrollü çalışmada hematolojik malinite olan hastalardaki yüzeyel fungal infeksiyonların prevelansını, kliniğini ve mikolojik özelliklerini göstermeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2003–2004 tarihleri arasında 80 (49 erkek, 31 kadın) hematolojik malinite olan hasta ve 50 (22 erkek, 28 kadın) polikliniğimize gelen ve rastgele seçilen sağlıklı birey kontrol grubu olarak alındı. Hastaların yaş ortalaması 52±1,85, kontrollerinki ise 41,56±2,04 idi. Tüm hastalar yüzeyel fungal infeksiyon açısından muayene edildi. Parmak arasından, kasıktan ve şüpheli lezyonlardan deri kazıntı örnekleri; dil sırtından mukozal sürüntü örnekleri alındı. Tırnak örnekleri de toplandı. Tüm deri ve tırnak örneklerine direkt mikroskobik inceleme yapıldı ve fungal izolasyon için Sabaraud Dextrose Agar (SDA) kullanıldı. Maya mantarları germ tüp oluşumu ile gösterildi.
Bulgular: Hematolojik malinite olan 56 (%70) hastada herhangi vücut bölgesi derisinde üreme olurken; kontrol grubunda 21 (%42) hastada üreme oldu. Oral mukoza her iki grupta en sık fungal izolasyonun olduğu bölge oldu. Dermatofit olmayan küflerin de yüksek oranda ürediği gözlendi (%26). Candida albicans kültürden en fazla izole edilen cins oldu.
Sonuç: İmmunsuprese hasta grubu olan hematolojik maliniteli hastalarda yüzeyel fungal infeksiyon gelişme oranı normal popülasyona göre yüksek çıkmıştır. Çalışmamızda Candida albicans en sık izole edilen mantar türü olmuştur. En sık oral mukoza Candida infeksiyonu gözlenmiştir. Dermatofit olmayan küflerin yüksek oranda izole edilmesi uzun süreli kullanılan geniş spektrumlu antibiyotiklere, sitotoksik kemoterapilere ve antifungallere bağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: İmmunsupresyon, hematolojik malinite, yüzeyel fungal infeksiyon

Berna Ülgen Altay, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Nuri Kiraz, Ayşe Esra Koku Aksu. Superficial Fungal Infections in Patients with Hematologic Malignancies: A Case-Control Study. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 73-76

Corresponding Author: Berna Ülgen Altay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale