E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Evaluation of anticardiolipin anticores and tendency of thrombosis in cutaneous vasculitis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 185-190

Evaluation of anticardiolipin anticores and tendency of thrombosis in cutaneous vasculitis

Pınar Yüksel Başak1, Ali Adiloğlu2, Çağnur Özcanlı1, Rabia Can2, Vahide Baysal Akkaya2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

AIM: Endothelial cell activation and inflammation in the vessel wall along with anticardiolipin anticores (ACA) were reported to facilitate thrombus formation in vasculitis. This is important in means of the pathogenesis, progression and effective treatment alternatives of the disease. In the present study, it is aimed to reveal the tendency of thrombosis in cutaneous vasculitis with clinical and laboratory investigation.
MATERIALS-METHODS: Eighteen patients diagnosed as cutaneous leukocytoclastic vasculitis with clinical and laboratory findings and 18 healthy controls were enrolled in the study. The etiology of vasculitis was investigated in the patient group as well as serum protein C, protein S, antithrombin III levels, prothrombin and partial thromboplastin time, bleeding and coagulation times. Patient and control groups were compared in means of serum ACA IgM and IgG positivity. RESULTS: Systemic involvement was not observed with clinical and laboratory investigations as well as thrombotic risk factors in the patient group. ACA IgM positivity was not detected in any of the groups while ACA IgG levels were moderately elevated in two patients whereas all of the controls were ACA IgG negative. There was no difference between patient and control groups in means of serum ACA IgG positivity (p=0.486, Fischer’s exact test). CONCLUSION: It was concluded that cutaneous vasculitis carries no risk of thrombosis and ACA positivity in the absence of systemic involvement.

Keywords: Cutaneous necrotizing vasculitis, anticardiolipin anticores

Kutanöz Vaskülitte Antikardiolipin Antikorlar ve Tromboz Eğiliminin Araştırılması

Pınar Yüksel Başak1, Ali Adiloğlu2, Çağnur Özcanlı1, Rabia Can2, Vahide Baysal Akkaya2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Vaskülitlerde damar duvarındaki endotel hücre aktivasyonu ve inflamasyon ile birlikte antikardiolipin antikorların (ACA) trombus gelişimini kolaylaştırabileceği bildirilmiştir. Bu durum, vaskülit patogenezi, seyri ve doğru tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde önem taşımaktadır. Çalışmamızda kutanöz vaskülitli hastalarda klinik ve laboratuvar açıdan tromboza eğilimin belirlenmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya klinik ve histopatolojik bulgularla kutanöz lökositoklastik vaskülit tanısı alan 18 hasta ile 18 sağlıklı kontrol alındı. Hasta grubu vaskülit etyolojisi açısından araştırıldığı gibi serumda protein C, protein S, antitrombin III düzeyleri, protrombin zamanı, parsiyel tromboplastin zamanı, kanama ve pıhtılaşma zamanları değerlendirildi. Hasta ve kontrol grubu serum ACA IgM ve IgG pozitifliği açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hasta grubunda klinik ve laboratuvar bulguları açısından sistemik tutulum varlığına rastlanmazken trombotik risk faktörleri de normal olarak değerlendirildi. ACA IgG, iki olguda orta derecede yüksek olup kontrol grubunda negatif bulunurken ACA IgM olguların tümünde negatif idi. Hasta ve kontrol grubu arasında serum ACA IgG pozitifliği açısından fark saptanmadı (p=0.486, Fischer’in exact testi).
SONUÇ: Sistemik tutuluma ait bulgu yoksa kutanöz vaskülitin tromboza eğilim ve ACA pozitifliği açısından risk taşımadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz nekrotizan vaskülit, antikardiolipin antikorlar

Pınar Yüksel Başak, Ali Adiloğlu, Çağnur Özcanlı, Rabia Can, Vahide Baysal Akkaya. Evaluation of anticardiolipin anticores and tendency of thrombosis in cutaneous vasculitis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 185-190

Corresponding Author: Pınar Yüksel Başak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale