E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Topical therapies [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 6-9 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.68638

Topical therapies

Savaş Yaylı
Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Trabzon, Turkey

About 70-80% of the patients with psoriasis have confined, localized diseases and are managed with topical treatments alone. The selection of a topical therapy should be based on patient expectations and peculiarities as well as lesion characteristics such as lesion localization and infiltration, degree of erythema, and amount of squamae. Pharmacological drug formulations are also extremely important in the efficacy of topical therapy. Topical treatment options include corticosteroids, vitamin D analogs, tazarotene, calcineurin inhibitors, salicylic acid, anthralin, and various combinations.

Keywords: Topical corticosteroids, calcipotriol, tazarotene

Topikal tedavi

Savaş Yaylı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Trabzon

Psoriasisli hastaların %70-80’i sınırlı, lokalize hastalığa sahip olup, yalnız topikal tedavi ile yönetilmektedir. Topikal tedavi seçimi hasta beklenti ve özellikleri yanında, lezyonların yerleşim yeri, infiltrasyonu, eritemin derecesi ve skuam miktarı gibi lezyon özelliklerine göre yapılmalıdır. Topikal tedavi etkinliğinde farmakolojik ilaç formülasyonları da son derece önemlidir. Topikal tedavi seçenekleri arasında kortikosteroidler, D vitamini analogları, tazaroten, kalsinörin inhibitörleri, salisilik asit ve antralin yanında kombinasyonlar da vardır.

Anahtar Kelimeler: Topikal kortikosteroid, kalsipotriol, tazaroten

Savaş Yaylı. Topical therapies. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 6-9

Corresponding Author: Savaş Yaylı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale