E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The frequency of epicardial fat pads detected by chest x-rays in psoriasis patients [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(4): 148-151 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.74240

The frequency of epicardial fat pads detected by chest x-rays in psoriasis patients

Sibel Doğan1, Pelin Esme1, Meltem Gülsün Akpınar2, Nilgun Atakan1
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Ankara, Turkey

Background and Design: Psoriasis is a chronic inflammatory skin condition associated with several systemic comorbidities including cardiovascular diseases (CVD). Epicardial fat pad (EFP) is defined as a visceral fat tissue surrounding the heart and coronary vessels. Recent studies revealed epicardial fat thickness, which is also increased in psoriasis, as an early sign of CVD. The aim of this study was to evaluate EFP prevalence and its associations in psoriasis patients.
Materials and Methods: Two hundred thirty-seven psoriasis and 113 control patients were assessed for CVD risk factors, Psoriasis Area Severity Index, body composition parameters and laboratory work-up. Controls were chosen from outpatients who lack any chronic inflammatory skin disease and/or systemic inflammatory disease. Evaluation of chest X-rays were performed by a radiologist who was unaware of clinical data.
Results: 42.2% of psoriasis patients (n=100) and 31% of controls (n=35) had EFP detected on chest X-ray revealing psoriasis patients had significantly more prevalent EFP than the controls (p=0.047). Prevalence of major CVD risk factors was statistically higher in psoriasis patients (60%, n=142) compared to controls (32%, n=36), (p<0.01). Psoriasis patients with EFP presented higher prevalence of CVD risk factors (70%, 4, n=69) compared to patients who did not have EFP (53%, n=67) (p=0.009).
Conclusion: EFP is associated with concurrent CVD risk factors and is more prevalent in psoriasis. It can be detected by a first-line imaging method like chest X-ray which is quite cheap, easy to perform and applicable to almost each patient.

Keywords: Psoriasis, epicardial, fat pads, psoriatic comorbidity

Psoriazis hastalarında akciğer grafisi ile tespit edilen epikardiyal yağ yastıkçığı sıklığı

Sibel Doğan1, Pelin Esme1, Meltem Gülsün Akpınar2, Nilgun Atakan1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Psoriazis, kardiyovasküler hastalıklar (KVH) için bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Epikardiyal yağ yastıkçığı (EYY) ise kalp ve koroner damarları çevreleyen visseral yağ dokusu olarak tanımlanmaktadır. Son dönem çalışmalar, psoriazisli hastalarda artış gösteren epikardiyal yağ kalınlığının KVH için erken bir bulgu olduğuna dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, psoriazis hastalarında EYY ve bununla ilişkili durumların prevalansını ortaya koymaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 237 psoriazis hastası ve 113 kontrol hastası, KVH risk faktörleri, Psoriazis Alan Şiddeti İndeksi, vücut kompozisyon parametreleri ve laboratuvar verileri açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Kontrol grubu kliniğimizde ayaktan hasta polikliniğine başvuran ve hiçbir sistemik enflamatuvar hastalığı olmayan hastalardan seçildi. Akciğer grafileri klinik veriler açısından kör bir radyoloji uzmanı tarafından değerlendirildi.
Bulgular: Psoriazis hastalarının %42.2’sinde (n=100) ve kontrol grubunun %31’inde (n=35) akciğer grafisinde EYY tespit edildi. Psoriazis grubunda, EYY sıklığı kontrol grubuna kıyasla istatistiksel anlamlı şekilde yüksekti (p=0,047). Majör KVH risk faktörleri psoriazis hasta grubunda (%60, n=142), kontrol grubuna (%32, n=36) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0,01). KVH risk faktörleri, EYY olan psoriazis hastalarında (%70, n=69), EYY bulunmayan psoriazis hastalarına (%53, n=67) kıyasla istatistiksel olarak daha yüksek bulundu. (p=0,009).
Sonuç: EYY, mevcut KVH risk faktörleri ile ilişkilidir ve psoriazis hastalarında kontrol grubuna kıyasla daha sık gözlenmektedir. Sıklıkla ilk sırada kullanılan, göreceli olarak ucuz ve uygulaması basit bir görüntüleme yöntemi olan akciğer grafisi ile EYY’leri rahatlıkla tespit edilebilmektedir

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, epikardiyal, yağ yastıkçığı, psoriatik komorbidite

Sibel Doğan, Pelin Esme, Meltem Gülsün Akpınar, Nilgun Atakan. The frequency of epicardial fat pads detected by chest x-rays in psoriasis patients. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(4): 148-151

Corresponding Author: Pelin Esme, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale