E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Etanercept [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 33-36 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.74429

Etanercept

Sibel Alper
Koç University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, İstanbul, Turkey

Etanercept is a recombinant human receptor fusion protein that suppresses, as a contestant, the interaction of TNF-α with cell surface receptors. It received FDA approval in 1999 to be used in children older than 2 years for the treatment of juvenile idiopathic arthritis. In September 2004, it received approval for the treatment of patients with moderate to severe psoriasis who do not respond to conventional systemic treatments or for whom these therapies are contraindicated or intolerable.

Keywords: Etanercept, TNF-α,, psoriasis

Etanersept

Sibel Alper
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

Etanersept, TNF-α’nın hücre yüzey reseptörleri ile etkileşimini yarışmacı olarak baskılayan rekombinant insan reseptör füzyon proteinidir. Juvenil idiyopatik artritte iki yaş üstü için 1999 yılında FDA onayı almıştır. Eylül 2004’te ise sistemik konvansiyonel tedavilere yanıt vermeyen, bu tedavilerin kontrendike olduğu veya tolere edilemediği orta-şiddetli psoriasis hastalarının tedavisi için onay almıştır ve aralıklı tedavide de etkindir.

Anahtar Kelimeler: Etanersept, TNF-α,, psoriasis

Sibel Alper. Etanercept. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 33-36

Corresponding Author: Sibel Alper, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale