E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Behcet’s Disease: Current Aspects in the Etiopathogenesis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 32-38

Behcet’s Disease: Current Aspects in the Etiopathogenesis

Ayşe Akman, Erkan Alpsoy

Behcet's disease (BD) is a chronic, relapsing, systemic vasculitis. The aetiology of BD remains unknown, but the most widely held hypothesis of the disease pathogenesis is that an altered immune response triggered by an infectious agent or by an otoantigen in a genetically susceptible host. In this paper, we aimed to overview the main aetiopathogenetic hypotheses for the disease including genetic factors, infectious agents and immunologic abnormalities.

Keywords: Behcet’s disease, aetiopathogenesis, genetic factors, infectious agents, immunologic system

Behçet Hastalığı: Etyopatogenezde Güncel Bilgiler

Ayşe Akman, Erkan Alpsoy
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ve Veneroloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Behçet hastalığı (BH), uzun seyirli, tekrarlayıcı, sistemik bir vaskülittir. Hastalığın etyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Etyopatogeneze yönelik bugün için üzerinde en çok durulan hipotez; hastalığın, viral, bakteriyel vb. gibi çevresel bir antijenle ve/veya ısı şok proteini gibi otoantijenlerle tetiklenen ve genetik olarak hastalığa yatkınlık gösteren kişilerde ortaya çıkan düzensiz bir immün yanıt olduğu yönündedir. Bu derlemede hastalığın etyopatogenezi, son yıllarda sağlanan gelişmelerle birlikte 3 temel alt başlık altında (genetik faktörler, infeksiyöz ajanlar ve immünolojik değişiklikler) özetlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, etyopatogenez, genetik faktörler, immün sistem, infeksiyöz ajanlar

Ayşe Akman, Erkan Alpsoy. Behcet’s Disease: Current Aspects in the Etiopathogenesis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 32-38

Corresponding Author: Erkan Alpsoy, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale