E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Investigation of skin infection frequency in Turkish wrestlers [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(3): 84-87 | DOI: 10.4274/turkderm.81231

Investigation of skin infection frequency in Turkish wrestlers

Ömer Kaynar1, Ragıp İsmail Engin2, Fikret Dağdeviren3, Mikail Yılmaz4, Bora Özkan5, Sadık Öztürk6
1Muş Alparslan University, Faculty of Physical Education and Sport, Muş, Turkey
2Erzurum Regional Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Erzurum, Turkey
3İnönü University Faculty of Physical Education and Sport, Malatya, Turkey
4Muş Public Hospital, Clinic of Dermatology, Muş, Turkey
5Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Parasitology, Hatay, Turkey
6Sultanbeyli Public Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey

Background and Design: The aim of this study was to determine the frequency of dermatological infections among Turkish wrestlers. Materials and Methods: We included 202 wrestlers from different regions of Turkey who volunteered to participate in the study. The “Athlete Biography and Dermatologic Examination Findings” survey that was designed before the research was completed during dermatological examination and dermatologic findings of each athlete were evaluated.
Results: During the physical examination of 202 Turkish wrestlers, 115 (57%) of participants were observed to have skin infection while no skin infection was found in 87 (43%). It has been detected that these infections were fungal, bacterial and viral in 31%, 18% and 8% of patients, respectively. The rates of infections were 25 (12%), 28 (14%), 15 (8%), 12 (6%), 12 (6%), 8 (4%), 6 (3%), 5 (2%), 2 (1%), and 2 (1%) for tinea corporis, tinea pedis, erythrasma, folliculitis, wart, onychomycosis, paronychia, herpes, impetigo, and tinea versicolor, respectively.
Conclusion: In this study, it was found that Turkish wrestlers had skin infections, these infections were not as common as reported in the literature. It can be understood that early diagnosis and treatment is very important in reducing the prevalence of these infections in wrestlers.

Keywords: Sport, wrestling, skin infections

Türk güreşçilerde deri enfeksiyonları sıklığının araştırılması

Ömer Kaynar1, Ragıp İsmail Engin2, Fikret Dağdeviren3, Mikail Yılmaz4, Bora Özkan5, Sadık Öztürk6
1Muş Alparslan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Muş, Türkiye
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Erzurum, Türkiye
3İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Malatya, Türkiye
4Muş Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Muş, Türkiye
5Mustafa Kemal Üniversitesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
6Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu araştırmanın amacı Türk güreşçilerde görülen dermatolojik enfeksiyonların sıklığını belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Araştırmaya Türkiye’nin farklı illerindeki spor kulüplerinde aktif olarak güreş yapan 202 gönüllü sporcu katıldı. Araştırmaya başlamadan önce hazırlanan “Sporcu Geçmişi ve Dermatolojik Muayene Bulguları” anketindeki sorular dermatolog tarafından sporculara muayene edildiği sırada soruldu ve her bir güreşçinin muayene bulguları bu anket formuna kaydedildikleri değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamızda yer alan 202 Türk güreşçinin fiziksel muayenesi sırasında 115’inde (%57) deri enfeksiyonları görüldüğü, 87’sinde (%43) ise deri enfeksiyonlarının görülmediği tespit edildi. Bu enfeksiyonların sırayla mantar, bakteri ve virüs kaynaklı %31, %18 ve %8 olduğu tespit edildi. Enfeksiyon oranları sırayla tinea korporis, tinea pedis, eritrazma, follikülit, verrü, onikomikoz, paronişi, herpes, impetigo ve tinea versikolor, 25 (%12), 28 (%14), 15 (%8), 12 (%6), 12 (%6), 8 (%4) 6 (%3), 5 (%2), 2 (%1) ve 2 (%1) teşhis edildi.
Sonuç: Çalışmamızda Türk güreşçilerinde deri enfeksiyonlarının görüldüğü fakat deri enfeksiyonlarının literatür bulgularında yer aldığı kadar yaygın olmadığı anlaşılmaktadır. Güreşçilerde bu enfeksiyonların görülme sıklığını azaltmak için erken tanı ve tedavinin çok önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Spor, güreş, deri enfeksiyonları

Ömer Kaynar, Ragıp İsmail Engin, Fikret Dağdeviren, Mikail Yılmaz, Bora Özkan, Sadık Öztürk. Investigation of skin infection frequency in Turkish wrestlers. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(3): 84-87

Corresponding Author: Ömer Kaynar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale