E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Treatment Approaches for Cutaneous Leishmaniasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 44-47

Treatment Approaches for Cutaneous Leishmaniasis

Sema Aytekin
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Turkey

Cutaneous leishmaniasis (CL) is a widespread tropical infection caused by numerous different species of Leishmania protozoa. In our country, CL is due frequently to L. major and L. tropica. Its clinical presentation is extremely diverse. Treatment of CL aims to prevent mucosal invasion, to accelerate the healing of skin lesions, and avoid disfiguring scar. Local and physical treatment modalities including topical paromomycin, cryotherapy, localized controlled heat, carbon dioxide laser therapy, or pentavalant antimonals can be effective against. Intralesional antimonals are still the drug of choice may patients. WHO recommends an injection of drug under edges of the lesions and the entire lesion until the surface has blanched. Parenteral antimonials are useful for large, persistent or recurrent lesions. Combinations with other drugs such as allopurinol, pentoxifylline must be used for antimony unresponsive lesions.

Keywords: Cutaneous leishmaniasis, treatment, antimonials

Kutanöz Layşmanyaziste Tedavi Yaklaşımları

Sema Aytekin
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Kutanöz layşmanyazis (KL), layşmanya genusundan bazı parazitlerle oluşan tropikal bir hastalıktır. Ülkemizde, KL’in sıklıkla etkeni L. mayor ve L. tropika olup çok farklı klinik görünümleri vardır. KL’de tedavide amaç, mukozal yayılımı önlemek, iyileşmeyi hızlandırmak ve skar gelişimini önlemektir. Topikal paromomisin, kriyoterapi, lokalize kontrollü ısı, karbondioksit lazer veya intralezyonel beş değerli antimon kullanımı gibi lokal ve fiziksel tedaviler etkilidir. İntralezyonel antimon kullanımı halen en iyi tedavi seçeneğidir. Dünya Sağlık Örgütü lezyon kenarından lezyon içine lezyon beyazlayana kadar injeksiyonu önerir. Büyük, çok sayıda, dirençli, rekürren lezyonlarda sistemik antimonaller kullanılmalıdır. Antimonal tedaviye cevap vermeyen lezyonlar için antimon ile allopürinol ve pentoksifilin gibi ilaç kombinasyonları kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz layşmanyazis, tedavi, antimon bileşikleri

Sema Aytekin. Treatment Approaches for Cutaneous Leishmaniasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 44-47

Corresponding Author: Sema Aytekin, Türkiye
LookUs & Online Makale