E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Effects of Isotretinoin on Serum Creatine Phosphokinase Levels in Patients with Acne Vulgaris [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 56-59

Effects of Isotretinoin on Serum Creatine Phosphokinase Levels in Patients with Acne Vulgaris

Müge Güler Özden1, Geysu Karlıkaya2, Yüksel Bek3, Nilgün Mutlu4
1Yeditepe University Hospital, Dermatology Clinics
2Yeditepe University Hospital, Department Of Neurology
3Ondokuz Mayıs Üniversity Medical Faculty, Department Of Biostatistics
4Yeditepe University Hospital, Department Of Biochemistry

Background and Design: It has been known that isotretinoin may cause rabdomyolysis besides its many side affects. The purpose of our study was to evaluate the effect of isotretinoin therapy with a cumulative dose of 120 mg/kg on serum creatine phosphokinase levels and muscle physiology in patients with acne vulgaris.
MATERIAL-METHOD: A total of 66 patients with severe acne vulgaris were enrolled in the study and treated with isotretinoin twice daily at the dose of 0.6-0.8 mg/kg/day and for approximately 6.1±0.54 (3-7) months. Thirty-seven female (71.2%) and 15 male (28.8%) patients completed the study. The change in serum creatine kinase levels was measured before and monthly during the treatment course. Electromyography was performed in patients with a high serum CPK level and myalgia for the exclusion myopathy. All patients were evaluated with their laboratory findings and they were questioned for exercise habits and intramuscular injections.
RESULTS: The mean age and body weight was 24.6±6.1 years and 62.3±11.9 kg respectively. We have detected 7 patients having elevated (13.5%) serum CPK levels. Three of them had associating myalgia and muscle tenderness. The evaluation of these patients with EMG revealed no myopathy sign. (CPK values =1000, 880,726 respectively) Only one patient with an elevated serum CPK was performing exercise. There was no history of intramuscular injection history in any of these patients.
CONCLUSION: The use of standard isotretinoin therapy appears to have a relation with marked hyperCKemia with or without muscle-related complaints. Isotretinoin could have a potentializing effect on other myotoxicity inducers (drugs, infection, fever, muscular exertion). Although this phenomenon in isotretinoin-treated patients with acne appears to be validated as benign in nature, the clinicians must keep this side affect in mind and should monitorize serum CPK levels since there are some patients who had severe or persistent signs.

Keywords: Acne vulgaris, creatine phosphokinase, isotretinoin, myopathy

Akne Vulgaris Hastalarında İzotretinoin Tedavisinin Serum Kreatin Fosfokinaz Düzeyi Üzerine Etkisi

Müge Güler Özden1, Geysu Karlıkaya2, Yüksel Bek3, Nilgün Mutlu4
1Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı
4Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı

AMAÇ: İzotretinoinin birçok yan etkisinin yanında rabdomyoliz gelişme riskinin olduğu da bilinmektedir. Çalışmamızın amacı, akne vulgaris nedeniyle izotretinoin tedavisi kullanan hastalarda 3-7 ay süreyle ve kümülatif 120 mg/kg dozda tedavinin serum kreatin fosfokinaz düzeyi ve kas fizyolojisi üzerine olan etkilerini belirlemektir.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya şiddetli akne vulgaris tanısı konulan ve izotretinoin tedavisi alan 66 hasta alındı. On üç hasta çeşitli nedenlerle çalışmadan ayrıldı. Çalışmayı tamamlayan 37 kadın (%71.2), 15 erkek (%28.8) 53 hastaya 0.6-0.8 mg/kg/gün izotretinoin tedavisi, ortalama 6.1±0.54 (3-7 ay) ay süre ile verildi. Tedavi öncesi ve tedavi süresince aylık olarak serum CPK düzeyleri ölçümü, CPK düzeyinde yükselme ile birlikte kas ağrısı, kasta hassasiyet ve tutukluk yakınması olanlar olgularda EMG tetkikleri yapıldı. Tüm olguların laboratuar incelemeleri ve sübjektif yakınmaları ile birlikte egzersiz alışkanlıkları ve intramuskuler enjeksiyon öyküleri sorgulandı.
BULGULAR: Tedavi grubunun yaş ortalaması 24.6±6.1 yıl, ortalama ağırlık 62.3±11.9 kilogramdı. Çalışmamızı tamamlayan 52 hastanın 7’sinde (%13.5) serum CPK düzeyleri normal değerden yüksek olarak saptandı ve bu hastaların 3’ünde miyalji ve kaslarda hassasiyet eşlik eden bulguydu. CPK yüksekliği ile birlikte kas ağrısı tarif eden 3 hastanın yapılan EMG’lerinde miyopati bulgusu saptanmadı. CPK yüksekliği saptanan hastaların sadece birinin düzenli olarak egzersiz yapmakta olduğu belirlendi. İntramuskuler enjeksiyon öyküsü olan hasta ise yoktu.
SONUÇ: Standard izotretinoin tedavisinin, kas bulguları olsun veya olmasın, yüksek serum CK düzeyleri ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. İzotretinoinin, miyotoksisiteyi tetikleyici faktörlerin toksik etkilerini artırıcı bir etkisi olabilir. İzotretinoin kullanan akne hastalarında gelişen bu reaksiyonun, benin bir seyire sahip olduğu kabul edilmekle birlikte klinisyenlerin oldukça şiddetli ve uzun süren yakınmaları olan hastaları da göz önüne alarak, hastaları bu açıdan da takip etmelerinde fayda vardır.

Anahtar Kelimeler: Akne vulgaris, izotretinoin, kreatin kinaz, myopati

Müge Güler Özden, Geysu Karlıkaya, Yüksel Bek, Nilgün Mutlu. Effects of Isotretinoin on Serum Creatine Phosphokinase Levels in Patients with Acne Vulgaris. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 56-59

Corresponding Author: Müge Güler Özden, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale