E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Clinical Features of Herpes Zoster Infections in Childhood [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 26-28 | DOI: 10.4274/turkderm.94899

Clinical Features of Herpes Zoster Infections in Childhood

Emine Çölgeçen1, Öznur Küçük2, Mehmet Balcı3
1Department Of Dermatology, Bozok University, Yozgat, Turkey
2Department Of Pediatric, Bozok University, Yozgat, Turkey
3Department Of İnfectious Diseases And Clinical Microbiology, Bozok University, Yozgat, Turkey

Background and Design: Herpes zoster (HZ) is a rare disease in childhood and encountered especially in immunosuppressed patients. The aim of this study was to determine the clinical features of HZ in children.
Materials and methods: Records of 24 children, who had a diagnosis of HZ and were referred to the dermatology and pediatric outpatient clinic during February 2009-February 2011, were evaluated retrospectively.
Results: Twenty-four patients, - 14 female (58.3%, 10 male (41.7%) -, aged between 4 and 16 years were assessed. The mean age of the patients was 10.6±3.7 years. The most frequent complaint was pruritus (54.2%). Sixteen patients had thoracic involvement, whilst the rest had lumbar (n: 4), trigeminal (n: 3) and sacral (n: 1) involvements, respectively. Eleven children were distressed and 2 children had physical trauma. Ten patients were treated with acyclovir orally, 3 were given valacyclovir orally and the rest had only local treatment. No complications were reported.
Conclusion: HZ may be seen in healthy children with no immunosuppresion and the infection in these patients has a favorable course.

Keywords: Herpes zoster, healthy children

Çocukluk Çağı Herpes Zoster İnfeksiyonun Klinik Özellikleri

Emine Çölgeçen1, Öznur Küçük2, Mehmet Balcı3
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Yozgat
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Yozgat
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yozgat

Amaç: Herpes zoster (HZ) çocukluk çağında nadir olan, özellikle immünsüpresyonu olan hastalarda görülebilen bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı, çocuklarda görülen herpes zoster infeksiyonunun klinik özelliklerini incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Şubat 2009-Şubat 2011 tarihleri arasında dermatoloji ve pediatri polikliniklerinde HZ tanısı alan 24 çocuk hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: 4-16 yas arasındaki 24 çocuk hastanın 14’ü kız (%58,3), 10’u erkekti (%41,7). Hastaların ortalama yaşı 10,6±3,7 yıldı. Hastalarda en sık yakınma kaşıntıydı (%54,2). Onaltı hastada torasik dermatom tutulurken, diğer hastalarda sırasıyla lumbar (n: 4), trigeminal (n: 3) ve sakral (n: 1) tutulumlar izlendi. Hastaların 11’inde stres, 2’sinde travma öyküsü bulunmaktaydı. Tedavi olarak 10 hastaya oral asiklovir, 3 hastaya oral valasiklovir ve 11 hastaya da sadece lokal tedavi verildi. Hastaların hiçbirinde komplikasyon gelişmedi.
Sonuç: HZ, immünsupresyonu olmayan sağlıklı çocuklarda da görülebilmektedir ve bu çocuklarda hastalık iyi seyirlidir.

Anahtar Kelimeler: Herpes zoster, sağlıklı çocuk

Emine Çölgeçen, Öznur Küçük, Mehmet Balcı. Clinical Features of Herpes Zoster Infections in Childhood. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 26-28

Corresponding Author: Emine Çölgeçen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale