Dermoscopic Features of Acral Melanocytic Nevi [TURKDERM]
TURKDERM. 2011; 45(4): 193-197 | DOI: 10.4274/turkderm.04568  

Dermoscopic Features of Acral Melanocytic Nevi

Filiz Canpolat1, Havva Kaya Akış1, Bengü Nisa Akay2, Cengizhan Erdem2
12 Nd Dermatology Clinic, Ministry Of Health Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Dermatology, Ankara University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

Background and Design: Compared to nevi in other regions, acral melanocytic nevi have special dermoscopic features due to their anatomical localizations. It may be difficult to distinguish the melanocytic nevi in these regions from early acral melanoma. For this reason, it is important to know the dermoscopic patterns of acral melanocytic nevi. Our aim was to evaluate the dermoscopic
patterns and distribution features of acral melanocytic nevi.
Material and Method: One hundred ninety-six acquired acral melanocytic nevi of 131 patients were evaluated retrospectively in this study. The demographic features such as age and sex, localization and pattern of nevi were recorded.
Results: Of the 131 patients, 77 (58.7%) were female and 54 (41.3%) were male. Of all nevi, 92 (46.9%) were present on the palms, 104 (53.1%) were present on the soles. The localizations of acral nevi were as follows: inner arch (20%), finger (18.4%), hypothenar (12.8%), middle region (12.8%), thenar (11.7%), outer arch (10.2%), metatarsal region (8.7%) and heel (5.6%). The most common dermoscopic pattern was parallel furrow pattern (40.8%). The other patterns seen were homogeneous (15.8%), latticelike (11.7%), fibrillar (9.7%), globular (9.7%), reticular (5.6%), nontypical (3.6%), the pattern suggestive of malignancy (2.0%) and transition pattern (1%). Parallel furrow pattern, fibrillar and homogenous patterns were significantly more frequent on fingers, inner arch and outer arch, given in decreasing order (p<0.01, p<0.01, p=0.02, respectively). The four lesions suggestive of malignancy (2.0%) were excised and diagnosed as compound nevus, dermal nevus, dysplastic nevus and malignant melanoma.
Conclusion: The three most frequently observed patterns were parallel furrow, homogenous and latticelike patterns, in decreasing order. The nevi were most frequently located on the inner arch. Parallel furrow pattern was mostly located on the fingers, fibrillar pattern and homogenous pattern were mostly seen on the outer and inner arches, in decreasing order of frequency.

Keywords: Dermoscopy, acral, nevus, pattern


Akral Melanositik Nevüslerin Dermoskopik Özellikleri

Filiz Canpolat1, Havva Kaya Akış1, Bengü Nisa Akay2, Cengizhan Erdem2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2. Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Akral melanositik nevüsler anatomik yerleşimlerinden dolayı diğer bölgelerdeki nevüslere göre değişik dermoskopik özellikler göstermektedir. Bu bölgelerde yerleşmiş melanositik nevüslerin, erken dönem akral melanomdan ayırt edilmesi zor olabilir. Bu yüzden benin akral melanositik nevüslerin dermoskopik paternlerinin bilinmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı, akral melanositik nevüslerin dermoskopik paternleri ve dağılım özelliklerini incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 131 hastaya ait 196 akkiz akral melanositik nevüs geriye yönelik olarak değerlendirildi. Hastaların yaş ve cinsiyet gibi demografik özellikleri ile nevüslerin lokalizasyonları ve patern özellikleri kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan 131 hastanın 77’si kadın (%58,7), 54’ü (%41,3) erkekti. Nevüslerin 92’si (%46,9) avuç içinde, 104’ü (%53,1) ayak tabanında bulunuyordu. Akral nevüslerin lokalizasyonları sırasıyla iç arkus (%20), parmak (%18,4), hipotenar (%12,8), orta bölge (%12,8), tenar (%11,7), dış arkus (%10,2), metatars (%8,7) ve topuk (%5,6) idi. En sık görülen patern paralel oluk paterni idi (%40,8). Görülen diğer dermoskopik paternler sırasıyla homojen (%15,8), kafes benzeri (%11,7), fibriler (%9,7), globuler (%9,7), retiküler (%5,6), tipik olmayan (%3,6), malinite şüphesi olan (%2,0) ve geçiş paterni (%1) idi. Paralel oluk paterni, fibriler patern ve homojen patern sırasıyla en sık parmaklarda, dış arkusta ve iç arkusta görüldü (sırasıyla p<0,01, p<0,01, p=0,02). Malinite şüphesi olan dört lezyon (%2,0) eksize edildi ve dermal nevüs, displastik nevüs, kompound nevüs ve malin melanom olarak tanı aldı.
Sonuç: En sık görülen üç patern sırasıyla paralel oluk, homojen ve kafes benzeri patern idi. Nevüsler en sık ayak iç arkusunda yerleşim gösteriyordu. Paralel oluk paterni en sık parmaklarda, fibriler patern ve homojen patern ise sırasıyla en sık dış arkusta ve iç arkusta görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Dermoskopi, akral, nevüs, patern


Filiz Canpolat, Havva Kaya Akış, Bengü Nisa Akay, Cengizhan Erdem. Dermoscopic Features of Acral Melanocytic Nevi. TURKDERM. 2011; 45(4): 193-197

Corresponding Author: Filiz Canpolat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar