Evaluation of hearing with pure-tone audiometry in alopecia areata patients [TURKDERM]
TURKDERM. 2019; 53(1): 19-23 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2018.98148  

Evaluation of hearing with pure-tone audiometry in alopecia areata patients

Hilal Kaya Erdoğan1, Ersoy Acer1, Ahmet Hakkı2, Işıl Bulur3, Armağan İncesulu4, Mehmet Ozgur Pinarbasli4, Muzaffer Bilgin5
1Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Eskişehir, Turkey
2Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Kırşehir, Turkey
3Memorial Ataşehir Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
4Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Eskişehir, Turkey
5Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Eskişehir, Turkey

Background and Design: We aimed to evaluate whether alopecia areata (AA) patients had hearing loss with pure-tone audiometry.
Materials and Methods: In the study, 48 patients with AA and 39 healthy volunteers were included. All the patients were examined by the otorhinolaryngologist and audiometric examinations were performed using a pure-tone audiometer. Pure-tone thresholds for both ears were evaluated at frequencies of 250-8000 Hz for air conduction.
Results: Sensorineural hypoacusis was found in 18.8% of AA patients and 10.3% of control subjects. There was no statistically significant difference between the two groups (p=0.422). The pure-tone average for the right ear and the left ear in AA patients was 10.89±5.45 and 10.50±5.98, respectively. In control subjects, it was 10.25±3.43 for the right ear and 10.23±5.46 for the left ear. Pure-tone averages for both ears in AA patients were higher than controls; but the differences were not statistically significant (p=0.829 and p=0.526, respectively). When we compared hearing thresholds for both ear for frequencies, there were not any significant differences between AA patients and controls (p>0.05).
Conclusion: There was no difference in terms of hearing loss between AA patients and healthy controls.

Keywords: Hearing loss, audiometry, alopecia areata, autoimmune, pure tone, hypoacusis


Alopesia areata hastalarında saf ses odyometri ile işitmenin değerlendirilmesi

Hilal Kaya Erdoğan1, Ersoy Acer1, Ahmet Hakkı2, Işıl Bulur3, Armağan İncesulu4, Mehmet Ozgur Pinarbasli4, Muzaffer Bilgin5
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Kirşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Kirşehir, Türkiye
3Memorial Ataşehir Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4EEskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
5Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Amaç: Alopesia areata (AA) hastalarında işitme kaybı olup olmadığını saf ses odyometri ile değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 48 AA hastası ve 39 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Hastaların kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı tarafından muayeneleri yapıldı. Odyometrik değerlendirme saf ses odyometrisi ile yapıldı. Her iki kulak için 250-8000 Hz frekanslarında hava yolu işitme düzeylerine bakıldı.
Bulgular: AA hastalarının %18,8’inde, kontrol grubunun ise %10,3’ünde sensorinöral hipoakuzi saptandı. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,422). Saf ses ortalaması AA hastalarında sağ kulak için 10,89±5,45, sol kulak için 10,50±5,98 idi. Kontrol grubunda ise sağ kulak için 10,25±3,43, sol kulak için ise 10,23±5,46 olarak bulundu. AA hastalarının saf ses ortalaması her iki kulak için de kontrol grubundan daha yüksek olmasına rağmen bu fark istatistiksel açıdan anlamlı değildi (sırasıyla p=0,829, p=0,526). Her iki kulak için AA ve kontrol grubunun frekanslara göre işitme eşiği değerleri karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi (p>0,05).
Sonuç: AA hastalarında işitme kaybı yönünden kontrol grubuna göre fark saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: İşitme kaybı, odyometri, alopesia areata, otoimmün, saf ses, hipoakuzi


Hilal Kaya Erdoğan, Ersoy Acer, Ahmet Hakkı, Işıl Bulur, Armağan İncesulu, Mehmet Ozgur Pinarbasli, Muzaffer Bilgin. Evaluation of hearing with pure-tone audiometry in alopecia areata patients. TURKDERM. 2019; 53(1): 19-23

Corresponding Author: Hilal Kaya Erdoğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar