TURKDERM: 49 (1)
Cilt: 49  Sayı: 1 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMALAR
2.
Plak tip psoriasis tedavisinde asitretin ve dar bant UVB ile plasebo ve dar bant UVB kombinasyonunun karşılaştırıldığı tek kör çalışma
A single-blind study comparing acitretin and narrow-band UVB with the combination of placebo and narrow-band UVB in the treatment of plaque-type psoriasis
Gülhan Gürel, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Ayşe Esra Koku Aksu
doi: 10.4274/turkderm.54771  Sayfalar 2 - 6

3.
Pemfiguslu hastalarda plazmaferez/immünadsorbsiyon sonuçları
Plasmapheresis/immunoadsorption in patients with pemphigus
Rıfkiye Küçükoğlu, Yasemin Erdem, Sevgi Beşışık
doi: 10.4274/turkderm.76836  Sayfalar 7 - 12

4.
Ekstremite melanomlarının klinik ve dermoskopik özellikleri
The clinical and dermoscopic features of extremity melanomas
Fatma Pelin Cengiz, Nazan Emiroğlu, Rainer Hofmann-wellenhof
doi: 10.4274/turkderm.69346  Sayfalar 13 - 17

5.
Kronik spontan ürtiker ve ürtikeryal vaskülitli olgulardaki eşlik eden durumlar: Retrospektif bir çalışmanın sonuçları
Accompanying conditions in patients with chronic spontaneous urticaria and urticarial vasculitis: Results of a retrospective study
Sevgi Akarsu, Turna İlknur, Özlem Özbağçıvan, Emel Fetil
doi: 10.4274/turkderm.56323  Sayfalar 18 - 24

6.
Pemfigus vulgaris hastalarında serum sitokin düzeylerinin analizi
Analysis of serum cytokine levels in patients with pemphigus vulgaris
Derya Uçmak, Zeynep Meltem Akkurt, Hatice Yüksel, Mustafa Arıca
doi: 10.4274/turkderm.71135  Sayfalar 25 - 30

7.
Türkiye’de çalışan dermatologların tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri hakkında bilgi ve yaklaşımları
The knowledge and attitudes towards complementary and alternative medicine among dermatologists in Turkey
Kürşat Göker, Hamza Yıldız, Ercan Karabacak, Bilal Doğan
doi: 10.4274/turkderm.88964  Sayfalar 31 - 36

8.
Alopesi areatalı olgularda ve yakınlarında kötü prognostik faktörlerin incelenmesi
An investigation of poor prognostic factors in patients with alopecia areata and their relatives
Hatice Ergün Duman, Afet Akdağ Köse, Halim İşsever
doi: 10.4274/turkderm.84666  Sayfalar 37 - 40

9.
Psoriasis tedavisinin vücut kompozisyon analizi, metabolik sendrom kriterleri ve psoriatik artrite etkisi
The effect of psoriasis treatment on body composition, components of metabolic syndrome and psoriatic arthritis
Funda Tamer, Mehmet Ali Gürer
doi: 10.4274/turkderm.80090  Sayfalar 41 - 44

10.
Psoriasisde içselleştirilmiş stigmatizasyon (damgalanma) ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması
Reliability and validity of internalized stigmatization scale in psoriasis
Erkan Alpsoy, Yeşim Şenol, Aslı Bilgiç Temel, G. Özge Baysal, Ayşe Akman Karakaş
doi: 10.4274/turkderm.54521  Sayfalar 45 - 49

11.
Alopesi areatalı hastalarda 25 hidroksi vitamin D3 düzeyinin değerlendirilmesi
Evaluation of 25 hydroxy vitamin D3 levels in patients with alopecia areata
Atiye Oğrum, Nermin Boyraz, Arzu Karataş Toğral, Seval Karasatı, Hatice Meral Ekşioğlu
doi: 10.4274/turkderm.07888  Sayfalar 50 - 53

12.
Akne vulgaris tedavisinde topikal klindamisin ve %5 benzoil peroksit ile nadifloksasin ve %5 benzoil peroksit kombinasyonunun tedavideki etkinliğinin ve güvenilirliğinin ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Comparison of the efficacy and safety of topical clindamycin and 5% benzoyl peroxide with nadifloxacin cream and 5% benzoyl peroxide gel in the treatment of acne vulgaris and assessment of the effects of these treatments on quality of life
Aslıhan Kırkağaç, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Ayşe Esra Koku Aksu
doi: 10.4274/turkderm.02259  Sayfalar 54 - 59

13.
Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
Assessment of knowledge, attitudes, and behavior about skin care and moisturizers in patients presenting to dermatology outpatient clinics
Munise Daye, İnci Mevlitoğlu, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.4274/turkderm.82346  Sayfalar 60 - 65

14.
Erzurum’da büllöz pemfigoid: 10 yıllık retrospektif çalışma
Bullous pemphigoid in Erzurum: A 10 year retrospective study
Okan Kızılyel, Ömer Faruk Elmas, Handan Bilen, Mahmut Sami Metin, Necmettin Akdeniz, Betül Gündoğdu, Mustafa Atasoy
doi: 10.4274/turkderm.12144  Sayfalar 66 - 69

OLGU SUNUMLARI
15.
Muir Torre sendromlu bir olguda sebase adenomun reflektans konfokal mikroskopi ile görüntülenmesi
The reflectance confocal microscopy features of sebaceous adenoma in a case of Muir Torre syndrome
Esma İnan Yüksel, Aslı Turgut Erdemir, Cem Leblebici, Esra Koku Aksu, Mehmet Salih Gürel
doi: 10.4274/turkderm.00821  Sayfalar 70 - 74

16.
Melanotik lupus eritematozus: Nadir bir diskoid lupus eritematozus varyantı
Melanotic lupus erythematosus: A rare variant of discoid lupus erythematosus
Seval Doğruk Kaçar, Pınar Özuğuz, Betül Demirciler Yavaş, Merve Demir, Hasan İlyas Özardalı
doi: 10.4274/turkderm.13471  Sayfalar 75 - 77

17.
Lenflunomide bağlı bir alopesi areata olgusu
A case of lenflunomide-induced alopecia areata
Gürol Açıkgöz, Yıldıray Yeniay, Ercan Çalışkan, Ercan Arca
doi: 10.4274/turkderm.29795  Sayfalar 78 - 80

18.
Anjiyoödemi taklit eden ve asitretin tedavisine iyi yanıt veren atipik skleromiksödemli bir olgu
A case of atypical scleromyxedema mimicking angioedema which responded well to acitretin treatment
Özlem Ekiz, Bilge Bülbül Şen, Emine Nur Rifaioğlu, Mehmet Yaldız
doi: 10.4274/turkderm.78095  Sayfalar 81 - 84

19.
Eritema multiforme benzeri lezyonlarla aktive olan sistemik lupus eritematozuslu bir olgu sunumu
A case of systemic lupus erythematosus exacerbated with erythema multiforme-like lesions
Şule Yüksel Özcan, Evren Turgay Arısoy, Sema Aytekin, Emre Kaynak, Mehmet Fatih Akdoğan, Pembe Güneş
doi: 10.4274/turkderm.81568  Sayfalar 85 - 88

TANINIZ NEDIR?
20.
Tanınız nedir?
What is your diagnosis?
Ersin Aydın, Ercan Karabacak, Zafer Küçükodacı, Bilal Doğan
Sayfalar 89 - 90

21.
ACI KAYBIMIZ

Sayfa 91
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Asistan Gözüyle 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu

Sayfa 92
Makale Özeti | Tam Metin PDF