Yayın Kurulu - TÜRKDERM | Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

Hakem Değerlendirmesi & Etik

Hakem Değerlendirmesi

Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi bağımsız, önyargısız ve tek-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan süreli yayın bir organıdır.

Derginin Yayın ilkeleri “Council of Science Editors (Bilim Editörleri Konseyi)” ve “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication” (http://www.icmje.org/) tarafından önerilen kurallara göre yürütülür.

Yayın kurulu tarafından ön bilimsel değerlendirmeden geçirilir. Uygun bulunan yazılar hakemlik (peer-review) ilkeleri ile birlikte yayın kurulunun belirlediği en az üç hakem tarafından değerlendirilir. Yayın kurulu hakem seçimi ve yayın için tam yetkiye sahiptir ve uygun gördüğü yazılarda hakem sayısını artırmakta serbesttir.

Hakemler dergi danışman kurulundan seçilir. Ayrıca editörler makaleyi danışman kurulu dışındaki alanında uzman isimlerden seçilen hakemlere atayabilir.

Makaleler en az üç hakem değerlendirmesi sonucu revizyon, kabul veya red süreci ile sonuçlandırılır.

Geri çekilmesi istenen makaleler Turkderm’e geri çekme gerekçesi ile bildirilmelidir. Editöryal politikalar göz önünde bulundurularak makale ile ilgili karar verilir.

Türkderm'e gönderilen yazılar kabul edildiğinde otomatik yazılım tarafından intihal, tekrarlanan yayın olup olmadığı taramasına tabi tutulur. Derginin alıntı kontrolü "iThenticate" programı kullanılarak yapılmaktadır. Yazılar daha önce kongre veya herhangi bir şekilde sunulmuş ise sorumlu yazar tarafından belirtilmelidir.

Kabul edilen makalelerin yazarları, editör ve yardımcı editörlerin metinde temel değişiklik yapmamak kaydı ile düzeltmeler yapabileceğini kabul etmelidir. Format Biyomedikal Dergilere Gönderilen makaleler “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication” (http://www.icmje.org) yazma ve düzenleme kurallarına uygun olmalıdır.

Etik

Dergiye yayınlanmak amacıyla gönderilen ve etik kurul onayı alınması zorunluluğu olan deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için uluslararası anlaşmalara ve 2013’de gözden geçirilmiş Helsinki Bildirisi’ne uygun etik kurul onay raporu gereklidir. (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/). Etik kurul onayı ve “bilgilendirilmiş gönüllü onam formu” alındığı araştırmanın “Gereç ve Yöntem” bölümünde belirtilmelidir. Deneysel hayvan çalışmalarında ise yazarlar, “Guide for the care and use of laboratory animals” (http://oacu.od.nih.gov/regs/guide/guide.pdf) doğrultusunda hayvan haklarını koruduklarını belirtmeli ve kurumlarından etik kurul onay raporu almalıdır.

Etik Kurul onay belgesi Türkderm“Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi” için makale ile birlikte gönderilmelidir.

Etik kurul Onayı, belirtilen uluslararası kurallar ve hastaların onaylarının alındığı “Gereç ve Yöntem” bölümünde ve bu iş için gerekli olgu raporlarının ne zaman data/media kullanılmış olabileceği, hasta kimliğini ortaya koyarak beyan edilmelidir. Yazarlar, kurum, finansal veya maddi destek bildirim, yardım arasında çıkar çatışması beyanı yazması zorunludur ve beyan yazının sonunda görünmelidir. Hakemler olası çıkar çatışmasını, hakem, yazarlar ve kurumların arasında olup olmadığını raporla bildirilmek zorundadır.

İntihal: Başka bir yazarın yayının tamamen veya kısmen içeriğini bir referans vermeden, kendi yayını gibi yeniden yayımlamak.
Fabrikasyon: Mevcut olmayan veri ve bulgular/sonuçlarını yayımlamak.
Duplikasyon/Teksir: Herhangi başka bir yayından veri tekrarı yapmak, yayın dilini değiştirerek atıf yapılmayan makaleler yayınlamak.
Salamisation/Yanıltma: Doğal olmayan yollarla yapılmış bir çalışmanın sonuçlarını bölerek birden fazla yayın oluşturmak.

İntihal, uydurma, teksir ve yanıltma gibi etik olmayan uygulamalar, ve makale inceleme sürecini etkileme çabası ile hediye yazarlık katkıları gibi uygunsuz teşekkür bildirim ve kaynak gösterimler onaylanmamaktadır.

Ayrıca, yazarlar çalışmaya katkıda bulunanların gizlilik haklarına saygı duymalıdır. Diğer taraftan, Kongre kitaplarında yayınlanan 400 kelimeyi aşmayan kısa Özetler ve elektronik ortamda önceden yayınlanmış ön araştırma ve mevcut veriler işlem için kabul edilmez. Bu durumda yazarların, makalenin ilk sayfası ve kapak mektubunda bu durumu bildirmeleri gerekir (COPE: http://publicationethics.org).

İntihal kontrolü için makale yayınlanmadan önce Crossref Smilarity Check powered by "iThenticate" kullanılmaktadır.