Kaposi sarkomu tanısı alan hastaların klinik seyir, histopatolojik ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi [TURKDERM]
TURKDERM. 2018; 52(4): 131-136 | DOI: 10.4274/turkderm.89982  

Kaposi sarkomu tanısı alan hastaların klinik seyir, histopatolojik ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi

Asude Kara Polat1, Müge Göre Karaali1, Ayşe Esra Koku Aksu1, Cem Leblebici2, Mehmet Salih Gürel3
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul
3Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dematoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Kaposi sarkomu (KS) vasküler endotelin human herpes virüs-8 (HHV-8) ile ilişkili etiyopatogenezi tam olarak bilinmeyen anjiyoproliferatif bir hastalığıdır. Ülkemizde dermatoloji kliniklerinden KS ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma ile İstanbul ilinde KS’nin klinik seyir, histopatoloji ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Nisan 2008-Aralık 2016 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğine başvurmuş ve KS tanısı almış olan 77 hastanın klinik seyri, histopatoloji ve tedavi özellikleri hastane otomasyon sistemindeki kayıtlardan retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Yetmiş yedi hastanın 25'i (%32,5) kadın, 52’si (%67,5) erkek olup, yaş ortalamaları 67,4±13,8 idi. Beş hastada (%6,5) oral mukozal tutulum bulunmakta idi. İnsan immün yetmezlik virüsü pozitifliği hastaların 4’ünde (%5,2) saptanmış olup, bu hastalarda mukozal ve visseral tutulum yoktu. İmmünohistokimyasal olarak değerlendirilen hastalarda HHV-8, CD-31 ve CD-34 pozitifliği sırası ile %94,0, %98,0 ve %84,2 saptandı. Çalışmamızda hastaların 3’ünde (%3,9) sekonder malignite (bir hastada lenfoma, bir hastada tiroid karsinomu ve bir hastada mesane karsinomu) mevcuttu. En sık kullanılan tedavi yöntemi monoterapi olarak kriyoterapi (%20,8), kombine tedavi olarak ise eksizyon ve kriyoterapi (%11,7) idi.
Sonuç: KS tanısında klinik ve histopatolojik özellikler önemlidir. Çalışmamızda KS hastalarının takibinde tedaviye yanıtsızlık oranı düşük ve progresyon nadir olarak görülmektedir. KS’ye eşlik edebilecek sekonder malignitelerin tarama ve takibi dikkatli yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kaposi sarkomu, histopatoloji, HHV-8, immünohistokimya, sekonder malignensi, tedavi


Evaluation of clinical course, histopathological and treatment characteristics of patients with Kaposi's sarcoma

Asude Kara Polat1, Müge Göre Karaali1, Ayşe Esra Koku Aksu1, Cem Leblebici2, Mehmet Salih Gürel3
1İstanbul Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Istanbul, Turkey
2İstanbul Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, İstanbul, Turkey
3İstanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey

Background and Design: Kaposi’s sarcoma (KS) is an angioproliferative disease of vascular endothelium associated with human herpes virus-8 (HHV-8). The purpose of this study was to evaluate the clinical course, histopathological and treatment characteristics in patients with KS.
Materials and Methods: A retrospective study was conducted on 77 patients with KS who attended the Dermatology Outpatient Clinic in the İstanbul Training and Research Hospital between April 2008 and December 2016. The clinical course, histopathological and treatment characteristics were evaluated from the hospital records.
Results: The mean age of the patients was 67.4±13.8 years. 67.5% of patients were male and 32.5% were female. Five patients (6.5%) had oral mucosal involvement. Human immunodeficiency virus positivity was detected in 4 patients (5.2%). HHV-8, CD-31 and CD-34 positivity were detected in 94.0%, 98.0% and 84.2% of patients, respectively. Three patients (3.9%) had secondary malignancy (1 patient had lymphoma, 1 had thyroid carcinoma and 1 had bladder carcinoma). The most commonly used treatments were cryotherapy (26.3%) as monotherapy, and excision and cryotherapy (14.8%) as combination therapy.
Conclusion: Clinical and histopathological features are important in establishing the diagnosis of KS. In our study, the rate of unresponsiveness to treatment observed in follow-up was low and progression was rare. Screening and follow-up of the secondary malignancies that may accompany KS should be carried out with caution.

Keywords: Kaposi’s sarcoma, histopathology, HHV-8, immunohistochemistry, secondary malignancy, treatment


Asude Kara Polat, Müge Göre Karaali, Ayşe Esra Koku Aksu, Cem Leblebici, Mehmet Salih Gürel. Evaluation of clinical course, histopathological and treatment characteristics of patients with Kaposi's sarcoma. TURKDERM. 2018; 52(4): 131-136

Sorumlu Yazar: Asude Kara Polat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar