Behçet’s disease: The clinical and demographic characteristics of 182 patients [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(3): 121-126 | DOI: 10.4274/turkderm.04207  

Behçet’s disease: The clinical and demographic characteristics of 182 patients

Ercan Karabacak1, Ersin Aydın2, Bilal Doğan1, Hakan Tekeli3, Levent Tekin4, Kürşat Göker1, Ercan Malkoç5
1Gulhane Military Medical Academy, Haydarpasa Training Hospital, Department Of Dermatovenerology, Istanbul
2Kasimpasa Military Hospital,department Of Dermatovenerology, Istanbul
3Gulhane Military Medical Academy, Haydarpasa Training Hospital, Department Of Norology, Istanbul
4Gulhane Military Medical Academy, Haydarpasa Training Hospital, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Istanbul
5Gulhane Military Medical Academy, Haydarpasa Training Hospital, Department Of Urology, Istanbul

Background and Design: Behçet’s disease (BD) is a multisystem inflammatory disorder that is an important cause of morbidity worldwide. In this study, we aimed to investigate the clinical and demographic characteristics of Turkish patients diagnosed with BD.
Materials and Methods: We retrospectively evaluated the hospital records of patients with BD who attended the Dermatoveneorology Department at the GATA Haydarpaşa Teaching and Research Hospital between 2001 and 2012. One hundred eighty-two male patients who met the diagnostic criteria of the International Study Group for BD were included in the study. The clinical and demographic characteristics, including symptoms and age at onset, systemic symptoms, duration of the disease and initial signs were recorded.
Results: The ages of the 182 male patients included in the study varied from 20 to 53. The mean age at disease onset was 20.59±4.55 years. The leading clinical features were aphthous ulcers (100%) followed by genital ulcers (86.8%) and papulopustular lesions (80.3%). The pathergy test was positive in 57.3% of the patients. Ocular involvement was present in 527%, vascular involvement in 22.5%, and neurological manifestations was found in 7.1% of the patients. Joint involvement was reported in 18.1% of the subjects. Only 0.5% had genitourinary involvement. There was no relationship of BD with the age at onset and disease duration.
Conclusion: We assume that the present study will contribute to the data on demographic and clinical characteristics of especially male BD patients in Turkey

Keywords: Behçet's disease, epidemiology


Behçet hastalığı: 182 hastanın klinik ve demografik özellikleri

Ercan Karabacak1, Ersin Aydın2, Bilal Doğan1, Hakan Tekeli3, Levent Tekin4, Kürşat Göker1, Ercan Malkoç5
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Bilim Dalı, İstanbul
2Kasımpaşa Asker Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroloji Servisi, İstanbul
4GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Servisi, İstanbul
5GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Üroloji Servisi, İstanbul

Amaç: Behçet hastalığı (BH) dünyada önemli morbiditelere neden olan, multisistemik inflamatuvar bir hastalıktır. Bu çalışmada BH tanısı alan Türk hastaların klinik ve demografik özelliklerini incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 2001-2012 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi Dermatoloji Polikliniği’nde BH tanısı konulmuş hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu’nun tanı kriterlerini karşılayan 182 erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Başlangıç yaşı, başlangıç bulguları, hastalık süresi, sistemik bulgular dahil olmak üzere klinik ve demografik özellikler kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan 182 erkek hastanın yaşları 20 ile 53 arasında değişmekteydi. Hastalığın ortalama başlangıç yaşı 20,59±4,55 olarak hesaplandı. Hastalığın başlıca görülen bulgusu %100 ile oral aft iken, bunu genital ülser (%86,8) ve papülopüstüler lezyon (%80,3) izliyordu. Paterji testi hastaların %57,3’ünde pozitifti. Hastaların %52,7’sinde göz tutulumu, %22,5’inde vasküler ve %7,1’inde nörolojik tutulum saptandı. Eklem tutulumu %18,1 iken sadece %0,5’inde genitoüriner tutulum mevcuttu. Hastalık başlangıç yaşı ve hastalık süresi ile BH şiddeti arasında bir ilişki saptanmadı.
Sonuç: Çalışmamızın ülkemizdeki BH’nin özellikle erkek hastalarla ilgili genel demografik ve klinik özellikleri hakkında katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, epidemiyoloji


Ercan Karabacak, Ersin Aydın, Bilal Doğan, Hakan Tekeli, Levent Tekin, Kürşat Göker, Ercan Malkoç. Behçet’s disease: The clinical and demographic characteristics of 182 patients. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(3): 121-126

Corresponding Author: Ersin Aydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar