Evaluation of cutaneous manifestations in patients under treatment with thyroid disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(2): 46-50 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.04742  

Evaluation of cutaneous manifestations in patients under treatment with thyroid disease

Ersoy Acer1, Esra Ağaoğlu1, Göknur Yorulmaz2, Hilal Kaya Erdoğan1, Elif Sevil Alagüney2, Zeynep Nurhan Saraçoğlu1, Muzaffer Bilgin3
1Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Eskişehir, Turkey
2Eskişehir Osmangazi University, Department of Endocrinology and Metabolism, Eskişehir, Turkey
3Eskişehir Osmangazi University, Department of Biostatistics, Eskişehir, Turkey

Background and Design: Thyroid diseases often cause various findings in hair, skin and nails. Some of them may be regressed by the treatment of thyroid disease. We aimed to evaluate the cutaneous manifestations in patients with thyroid disease under treatment.
Materials and Methods: This cross-sectional study included 97 consecutive patients with thyroid disease under treatment and 50 healthy controls. Thyroid disease was classiffied as autoimmune and non-autoimmune. All skin findings and dermatological diseases were recorded.
Results: Of the patient group, 56 (57.7%) had autoimmune, 41 (43.3%) had non-autoimmune thyroid disease. Eighty-four (86.4%) patients were under thyroid hormone therapy and 13 (23.6%) patients were under anti-thyroid therapy. 73.2% of the autoimmune group, 71.4% of non-autoimmune group and 52% of the control group had at least one cutaneous manifestation (p=0.05). Xerosis (p=0.026), pruritus (p=0.00), facial erythema (p=0.036), flushing (p=0.004), dry hair (p=0.008), brittle nails (p=0.02), dry nails (p=0.013) and longitudinal streaking on nails (p=0.02) were more frequent in the autoimmune group than in the non-autoimmune and control group. Alopecia (p=0.00) was more frequent in the non-autoimmune group. Furthermore diffuse hyperhidrosis (p=0.016), thinning of nails (p=0.059) and rosacea disease (p=0.03) were more common in the patient group than in the control group. At least one cutaneous manifestation, xerosis and various nail findings were more common in patients under thyroid hormone therapy than in patients under anti-thyroid therapy, but there was no statistically significant difference.
Conclusion: These findings have shown that various cutaneous manifestations can also be seen in patients with thyroid disease under treatment. We believe that further studies comparing thyroid patients who received and did not receive treatment are necessary to clarify the effect of thyroid disease treatment on cutaneous manifestations.

Keywords: Cutaneous manifestations, thyroid diseases, autoimmunity


Tedavi altındaki tiroid hastalarında deri bulgularının değerlendirilmesi

Ersoy Acer1, Esra Ağaoğlu1, Göknur Yorulmaz2, Hilal Kaya Erdoğan1, Elif Sevil Alagüney2, Zeynep Nurhan Saraçoğlu1, Muzaffer Bilgin3
1Eskişehir Osmangazi Universitesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Universitesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Ana Bilim Dalı, Eskişehir
3Eskişehir Osmangazi Universitesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Eskişehir

Amaç: Tiroid hastalıkları sıklıkla saç, deri ve tırnaklarda çeşitli bulgulara neden olur. Bu bulguların bazıları tiroid hastalığının tedavisi ile gerileyebilir. Bu çalışmada tedavi altındaki tiroid hastalarında deri bulgularını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya tedavi altındaki 97 tiroid hastası ve 50 sağlıklı kontrol dahil edildi. Tiroid hastalığı otoimmün ve nonotoimmün olarak sınıflandırıldı. Tüm deri bulguları ve dermatolojik hastalıklar kaydedildi.
Bulgular: Hasta grubunun 56’sında (%57,7) otoimmün, 41’inde (%43,3) non-otoimmün tiroid hastalığı mevcuttu. Seksen dört (%86,4) hasta tiroid hormon tedavisi, 13 (%23,6) hasta anti-tiroid tedavi alıyordu. Otoimmün grubun %73,2’sinde, non-otoimmün grubun %71,4’ünde ve kontrol grubunun %52’sinde en az bir deri bulgusu vardı (p=0,05). Kseroz (p=0,026), kaşıntı (p=0,00), fasiyal eritem (p=0,036), flushing (p=0,004), kuru saç (p=0,008), kırılgan tırnaklar (p=0,02), kuru tırnaklar (p=0,013) ve tırnaklarda uzunlamasına çizgiler (p=0,02) otoimmün grupta non-otoimmün ve kontrol grubuna göre daha sıktı. Alopesi (p=0,00) non-otoimmün grupta daha sıktı. Ayrıca, hasta grubunda diffüz hiperhidroz (p=0,016), tırnaklarda incelme (p=0,059) ve rozase hastalığı (p=0,03) kontrol grubundan daha sıktı. Tiroid hormon tedavisi alanlarda, en az bir deri bulgusu, kserozis ve çeşitli tırnak bulguları anti-tiroid tedavi alanlara göre daha sıktı. Ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.
Sonuç: Bu bulgular, tedavi altındaki tiroid hastalarında da çeşitli deri bulgularının görülebileceğini göstermiştir. Tiroid hastalığı tedavisinin kütanöz bulgular üzerindeki etkisini netleştirmek için tedavi altında olan ve olmayan tiroid hastalarını karşılaştıran daha ileri çalışmaların gerekli olduğu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kütanöz bulgular, tiroid hastalıkları, otoimmünite


Ersoy Acer, Esra Ağaoğlu, Göknur Yorulmaz, Hilal Kaya Erdoğan, Elif Sevil Alagüney, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Muzaffer Bilgin. Evaluation of cutaneous manifestations in patients under treatment with thyroid disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(2): 46-50

Corresponding Author: Ersoy Acer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar