Epidemiological evaluation of non-melanoma skin cancer according to body distribution [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(2): 51-57 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.09125  

Epidemiological evaluation of non-melanoma skin cancer according to body distribution

Soysal Baş, Şafak Çakır, Yunus Ertaş, Fatih Irmak, Ayşin Karasoy Yeşilada
University of Health Sciences Turkey, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Clinic of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, İstanbul, Turkey

Background and Design: Non-melanoma skin cancer is one of the most common types of cancer and epidemiological data are important for public awareness. In this study, we aimed to reveal an epidemiological data according to tumor location.
Materials and Methods: Four hundred sixty-four patients with non-melanocytic skin cancer who had surgical operation between March 2014 and March 2019 were included. Patients were retrospectively evaluated in regards to theirage, sex, diagnosis, histopathological type, tumor location and surgical treatment.
Results: In this study 464 patients and 547 lesions were evaluated. Two hundred and seventy-one of the patients were male (58.5%) and 193 were female (41.5%). The patients ranged in age from 13 to 100 years (mean: 66.3±13.45). 69.8% (n=321) of the patients were operated for basal cell carcinoma, 28.2% (n=131) of squamous cell carcinoma and 1.9% (n=9) of them were operated for basosquamous cell carcinoma. The rate of basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma in women was 3, this ratio was found to be 2.3 in males. 450 (82.2%) of the tumors were in the head and neck and 61 (11.1%) in the trunk, 18 (3.2%) in the upper extremity and 16 (2.9%) in the lower extremity. The recurrence rate was 5.6% in all lesions. In addition, recurrence rates were found to be 4.9% for basal cell carcinoma and 7.6% for squamous cell carcinoma in the head and neck region.
Conclusion: Being conducted in İstanbul, Turkey, this study researched nonmelanoma skin cancers which are predominantly located in the head and neck region. Turkey is a country with a young population. However, the young population is particularly engaged in industrial and agricultural fields. Considering the cumulative effects of the sun, this data shows that measures to protect the head and neck region from the sun should be increased.

Keywords: Skin cancer, basal cell cancer, squamous cell carcinoma


Non-melanom deri kanserinin vücut dağılımına göre epidemiyolojik değerlendirmesi

Soysal Baş, Şafak Çakır, Yunus Ertaş, Fatih Irmak, Ayşin Karasoy Yeşilada
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Ararştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Non-melanom deri kanseri en sık görülen kanser çeşitlerinden olup; epidemiyolojik verilerin ortaya konması, halkın bilinçlendirilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada tümör lokalizasyonuna göre epidemiyolojik verilerin ortaya konması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, Mart 2014 ile Mart 2019 tarihleri arasında non-melanositik deri kanseri tanısı ile cerrahi tedavi uygulanan 464 hasta dahil edilmiştir. Hastalar yaş, cinsiyet, tanı, histopatolojik tipi, tümör lokalizasyonu ve uygulanan cerrahi tedavi açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmada 464 hasta ve 547 lezyon değerlendirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların 271’i erkek (%58,5), 193’ü kadındı (%41,5). Hastaların yaşı 13 ile 100 arasındaydı (ortalama: 66,3±13,45 yıl). Hastaların %69,8’i (n=321) bazal hücreli karsinom, %28,2’si (n=131) skuamoz hücreli karsinom, %1,9’u (n=9) bazoskuamoz hücreli karsinom sebebiyle opere edilmişti. Kadınlarda bazal hücreli karsinom ve skuamoz hücreli karsinom oranı 3 iken erkeklerde bu oran 2,3 olarak saptandı. Tümörlerin 450’si (%82,2) baş-boyu bölgesinde, 61’i (%11,1) gövdede; 18’i (%3,2) üst ekstremitede ve 16’sı (%2,9) alt ekstremitede yerleşimli idi. Tüm lezyonlarda nüks oranı %5,6 saptanmıştır. Ek olarak, baş-boyun bölgesinde nüks oranı bazal hücreli karsinom için %4,9 ve skuamoz hücreli karsinom için %7,6 olarak saptanmıştır.
Sonuç: İstanbul’da yapılan bu çalışmada melanom dışı deri kanserleri ağırlıklı olarak baş ve boyun bölgesinde yer almaktadır. Türkiye genç nüfusa sahip bir ülkedir. Bununla birlikte, genç nüfus özellikle endüstriyel ve tarımsal işlerle uğraşmaktadır. Güneşin kümülatif etkileri göz önüne alındığında, bu veriler baş ve boyun bölgesini güneşten koruma önlemlerinin artırılması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Deri kanseri, bazal hücreli kanser, skuamöz hücreli kanser


Soysal Baş, Şafak Çakır, Yunus Ertaş, Fatih Irmak, Ayşin Karasoy Yeşilada. Epidemiological evaluation of non-melanoma skin cancer according to body distribution. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(2): 51-57

Corresponding Author: Soysal Baş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar