Treatment of rosacea with long-pulsed Nd: YAG laser [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 45-49 | DOI: 10.4274/turkderm.09825  

Treatment of rosacea with long-pulsed Nd: YAG laser

Ekin Meşe Say, Gonca Gökdemir
Okmeydanı Research And Training Hospital, Department Of Dermatology, İstanbul

Background and Design: Rosacea is a chronic inflammatory disorder of the face. There is no curative treatment for the disease. Facial flushing and vascular lesions due to rosacea may significantly affect a patient’s quality of life. Topical and oral antibiotics are not effective for treating rosacea. Currently, laser treatment of vascular lesions has been reported in the literature. We aimed to investigate the efficacy of long-pulse 1064-nm neodymium: YAG (Nd: YAG) laser in the treatment of vascular lesions (erythema and telangiectasia) in rosacea patients.
Materials and Methods: Thirty-nine patients (29 women, 10 men) with erythematotelangiectatic rosacea (ETR) were recruited into the study. Severity of the disease (ETR-score: 0-3) was assessed for all patients. We used long-pulsed Nd: YAG laser for vascular lesions at 3-4 weeks intervals. The face was divided into seven anatomic regions for evaluation. Assessment was made by comparing pretreatment and posttreatment photographs by using ETR-scores. For evaluating patient satisfaction, a scale of 0 to 3 was used.
Results: The patients were divided into three groups according to the ETR scores [ETR-1 (n=12), ETR-2 (n=9), ETR-3 (n=18)]. Following an average of 3.95 (2-8 sessions) laser treatments, the clinical improvement was statistically significant in all groups (p<0.05). The mean reduction of ETR-score was 91.70% in patients with ETR-1 and. the clinical improvement was to be decreased in severe forms of ETR. The most common sites for the lesions were the malar region, ala nasi and the nasal dorsum, respectively. The lesions on the ala nasi were more recalcitrant to the treatment than those on the other areas. Regarding to physician assessment of treatment’s success, 97% of the patients was associated with moderate and excellent improvement. According to physicians’ assessment, excellent improvement was noticed in 43.58% and, 61.5% of patients reported a high degree of satisfaction with this therapy. Only one patient developed hypopigmented atrophic scar as a complication.
Discussion: Long-pulse Nd: YAG laser is a safe and effective treatment for vascular lesions in patients with rosacea.

Keywords: Rosacea, erythema, telangiectasia, Nd: YAG laser, laser


Rozase hastalarında uzun atımlı-Nd: YAG lazerin tedavi etkinliğinin araştırılması

Ekin Meşe Say, Gonca Gökdemir
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Rozase genellikle yüz bölgesine sınırlı kronik inflamatuvar bir dermatozdur. Küratif bir tedavisi olmadığı için relapslarla seyreder. Hastalıkta görülen vasküler lezyonlar ve flushing atakları hasta için oldukça rahatsız edici bir durumdur. Kullanılan topikal ve oral antibiyotikler bu lezyonlar için etkili değildir. Son yıllarda rozasenin vasküler lezyonları için çeşitli lazer sistemleri kullanılmıştır. Rozasenin eritem ve telanjiyektatik lezyonlarında uzun atımlı Nd: YAG lazerin etkinliğini araştırmaktı.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya rozasenin eritematotelanjiektatik (ETR) evresinde bulunan 39 hasta (29 kadın, 10 erkek) alındı. Hastaların demografik ve hastalığına ait veriler bir forma kaydedildi. Her hasta için 0-3 arasında değişen “hastalık şiddet” skoru hesaplandı. Uzun atımlı Nd: YAG lazer ile lezyonların olduğu bölgelere 3-4 hafta ara ile uygulama yapıldı. Tedavi öncesi ve sonrasında fotoğrafları çekildi. Hastaların lezyonları 7 ayrı anatomik bölgeye ayrılarak incelendi. Tedavi başarısı araştırmacı tarafından fotoğraflara bakılarak değerlendirildi. Hasta memnuniyeti için hastalara 0-3 skalası kullanıldı.
Bulgular: Hastalara ortalama 3,95 seans (2-8 seans) uygulama yapıldı. Şiddet skorlarına göre hastalar; 12 hasta ETR-1, 9 hasta ETR-2 ve 18 hasta ETR-3 olarak gruplandı. Tedavi sonrasında hesaplanan şiddet skorlarındaki değişimlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p<0,05). Tedaviden en iyi yanıt alan grubun ETR-1 (%91,70) olan hasta grubu olduğu ve hastalık şiddeti arttıkça alınan yanıtın azaldığı saptandı. Lezyonların en sık gözlendiği 3 bölge sırasıyla malar bölge, ala nasi ve nazal dorsum bölgesiydi. En başarılı bölge çene bölgesi iken, en başarısız bölge ala nasi olarak gözlendi. Araştırmacı tarafından hastaların yaklaşık %97’sinde tedavi orta derecede başarılı veya başarılı olarak bulundu. Hastaların %61,5’i tedavi sonucunu mükemmel olarak değerlendirdi. Sadece 1 hastada hipopigmente atrofik skar görüldü.
Sonuç: Uzun atımlı Nd: YAG lazer, rozasenin vasküler lezyonlarında güvenli ve etkili bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Rozase, eritem, telanjiyektazi, Nd: YAG lazer, lazer


Ekin Meşe Say, Gonca Gökdemir. Treatment of rosacea with long-pulsed Nd: YAG laser. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 45-49

Corresponding Author: Gonca Gökdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar