The Experiences of Primary Care Physicians on Dermatological Disorders and their Opinion of Undergraduate Education [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 67-72 | DOI: 10.4274/Turkderm.16680  

The Experiences of Primary Care Physicians on Dermatological Disorders and their Opinion of Undergraduate Education

Tahsin Aybal1, Serkan Güme1, Muzaffer Kahyaoğlu1, Nida Kaçar2, Şeniz Ergin2
1Pamukkale University, Faculty Of Medicine, Denizli, Turkey
2Pamukkale University, Faculty Of Medicine, Department Of Dermatology, Denizli, Turkey

Background and Design: Most patients with dermatological complaints first present to their general practitioners. In the present study, we aimed to investigate the experiences of primary care physicians on dermatological diseases and their opinions of undergraduate education.
Materials and Methods: A questionnaire composed of 15 questions was prepared and was completed by practitioners working in family and community health centers.
Results: We included 124 out of 142 practitioners working in family and community health centers in Denizli. Sixty-five practitioners responded the questionnaire. It was recorded that health screening in schools and/or public education were performed as preventive dermatology in 42.8% of the institutions that the practitioners were working in. The most frequent diseases encountered were eczema (37.1%), mycosis (22.7%), urticaria (10.3%), acne (7.2%) and psoriasis (6.9%), respectively. It was determined that practitioners were in need of dermatoscopy among the procedures that are not used routinely by practitioners and in need of education for potassium hydroxide and Wood lamp examination among the procedures that can be used by practitioners easily. It was found that the average dermatology training period for general practitioners was 3.5±2 weeks and most practitioners stated that this duration was insufficient. On-the-job training (median score 8.5), giving place to primary care institutions during education period (median score 8.1), giving place to dermatology during internship (median score 7.8) and case discussions (median score 7.8) were the education facilities that were reported to contribute mostly to postgraduate practical approach.
Conclusion: The present study establishes very important data about practitioners’ approach to patients with dermatological complaints. Practitioners’ opinions of undergraduate education are also of importance because the suggestions were made according to postgraduate experiences.

Keywords: Dermatology, education, practitioner, primary care


Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Deri ve Zührevi Hastalıklar ile İlgili Deneyimleri ve Mezuniyet Öncesi Eğitim Hakkındaki Görüşleri

Tahsin Aybal1, Serkan Güme1, Muzaffer Kahyaoğlu1, Nida Kaçar2, Şeniz Ergin2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Amaç: Dermatolojik yakınması olan hastaların büyük bölümü ilk olarak 1. basamak sağlık kuruluşlarına başvurmaktadır. Bu çalışmada 1. basamakta görevli hekimlerin Deri ve Zührevi hastalıklar ile ilgili deneyimleri ve mezuniyet öncesi eğitim hakkındaki görüşlerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: On beş soruluk anket hazırlanarak bu anket Denizli il merkezindeki tüm aile ve toplum sağlığı merkezlerinde (ASM ve TSM) görev yapmakta olan hekimler tarafından doldurulmuştur.
Bulgular: Denizli ilindeki ASM ve TSM’lerinde çalışmakta olan 142 hekimden 124’üne ulaşıldı. Ulaşılan hekimlerden 65’i anketimizi yanıtladı. Hekimlerin çalıştığı kurumların %42,8’inde okul taraması ve/veya halk eğitimi şeklinde dermatolojik koruyucu hekimlik hizmetleri verildiği kaydedildi. En sık karşılaşılan hastalıklar ekzema (%37,1), mikoz (%22,7), ürtiker (%10,3), akne (%7,2) ve psoriyazis (%6,9) olarak tanımlandı. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında rutinde kullanılmayan tanı ve tedaviye yönelik girişimlerden en sık dermatoskop kullanma gereksinimi, 1. basamakta kolaylıkla kullanılabilecek tanısal yöntemlerden de en sık potasyum hidroksit ile direkt mantar bakısı ve Wood incelemesi eğitimi gereksinimi duyulduğu saptandı. Hekimlerin mezuniyet öncesi almış oldukları Deri ve Zührevi Hastalıklar staj süresinin ortalama 3,5±2 hafta olduğu saptandı ve hekimlerin büyük bölümü (%75,8) bu sürenin yeterli olmadığını belirtti. Poliklinik eğitiminde primer hasta muayene ederek yer alınması (ort skor 8.5), eğitim sürecinde 1. basamak sağlık kuruluşlarının yer alması (ort skor 8.1), intörnlükte dermatolojiye yer verilmesi (ort skor 7.8) ve olgu tartışmaları (ort skor 7.8) mezuniyet sonrası pratik yaklaşıma en fazla katkı sağlayacak eğitim etkinlikleri olarak belirtildi.
Sonuç: Bu çalışma 1. basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin dermatolojik yakınma ile gelen hastaya yaklaşımları hakkında önemli veriler ortaya koymaktadır. Hekimlerin mezuniyet öncesi eğitim ile ilgili görüşleri de mezuniyet sonrası tecrübelerle birleştirilerek yanıtlanmış olması nedeni ile önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dermatoloji, eğitim, pratisyen, birinci basamak


Tahsin Aybal, Serkan Güme, Muzaffer Kahyaoğlu, Nida Kaçar, Şeniz Ergin. The Experiences of Primary Care Physicians on Dermatological Disorders and their Opinion of Undergraduate Education. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 67-72

Corresponding Author: Nida Kaçar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar