Determination of the immunohistochemical characteristics of basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma by Bax, Bcl-2 and Ki67 [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(3): 185-188

Bazal Hücreli Karsinoma ile Skuamoz Hücreli Karsinomanın Histokimyasal Özelliklerinin Bax, Bcl-2 ve Ki-67 ile Belirlenmesi

Başak Kandi Coşkun1, Bengü Çobanoğlu2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Bu çalışmada bazal hücreli karsinoma (BHK) ve skuamoz hücreli karsinoma (SHK)’larda bax ve bcl-2 protein ekspresyonunun özellikleri yanı sıra, proliferasyon belirteci olarak bilinen Ki67’nin de her iki tümör ile ilişkisinin immunhistokimyasal olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 20 adet SHK ve 20 adet BHK olgusu, bax, bcl-2 ve Ki67 antikorları ile immunhistokimyasal yöntem kullanılarak değerlendirildi. SHK ve BHK’larda bax, bcl-2 ve Ki67 değerleri arasında belirgin farklılıklar mevcuttu. Genel olarak değerlendirildiğinde BHK’da yüksek bcl-2 pozitifliğine karşılık, bax önemsenmeyecek ölçüde tesbit edilmekteydi. SHK’da ise Bax olguların çoğunda belirgin olarak pozitif bulundu. Ki67 değerleri, SHK olgularının %90’ında değişik derecelerde pozitif olmakla birlikte BHK olgularının sadece %10’unda zayıf derecede pozitif bulundu. SHK’ larda bax pozitifliğinin, BHK’larda ise bcl-2 pozitifliğinin ön planda olması SHK’da apopitozun çok daha belirgin olduğunu göstermektedir. Bu sonuç BHK’da apopitozun bax ile çok fazla ilişkisi bulunamamakla birlikte apopitotik aktivitenin bcl-2 gen ailesi ile düzenlendiğini düşündürmektedir. Daha agresif seyirli olan SHK’larda diferansiyasyon dereceleri ile ilişkili olarak Ki67 yüksek bulunmuştur. Ancak literatürlerde bu konuda sınırlı sayıda çalışma mevcut olup daha geniş olgu sayılarını içeren çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Bazal hücreli karsinoma, skuamoz hücreli karsinoma, Bax, Bcl-2, Ki-67


Başak Kandi Coşkun, Bengü Çobanoğlu. Determination of the immunohistochemical characteristics of basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma by Bax, Bcl-2 and Ki67. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(3): 185-188


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar