Immunmodulation in the treatment of dermatological diseases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 46-51 | DOI: 10.4274/turkderm.47.s8  

Immunmodulation in the treatment of dermatological diseases

Züleyha Özgen, Dilek Seçkin
Marmara University Faculty Of Medicine, Department Of Skin And Venereal Diseases, Istanbul, Turkey

Immunological effects have an important role in the action mechanisms of the majority of topical and systemic agents, and even some physical treatment modalities in dermatology. Depending on the disease being treated, these effects may be suppression or stimulation of the immune system as well as modulation of the existing functions. Agents that show their effects mainly by immunmodulation in the treatment of dermatological diseases are discussed in the present article. Treatment alternatives included in the article, azathioprine, mycophenolate mofetil, cyclosporine, glucocorticosteroids, topical calcineurin inhibitors, photo(chemo)therapy, intravenous immunoglobuline, interferon, rituximab, omalizumab, imiquimod and extracorporeal photopheresis are discussed focusing especially on their immunomodulatory effects without any mention on their prescribing details, treatment protocols and monitorization aspects.

Keywords: Immunomodulation, dermatology, treatment


Dermatolojik hastalıkların tedavisinde immunmodülasyon

Züleyha Özgen, Dilek Seçkin
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Dermatolojide kullanılan topikal ya da sistemik tedavilerin çok büyük bir kısmının, hatta fiziksel tedavi yöntemlerinin bile etki mekanizmaları arasında immünolojik etkiler önemli yer tutmaktadır. Bu etkiler, tedavi edilen hastalığa göre değişmek üzere, immun sistemin baskılanması ya da stimüle edilmesi veya mevcut fonksiyonların değiştirilmesi yönünde olabilir. Bu makalede, dermatolojik hastalıkların tedavisindeki etkilerini başlıca immunmodülasyon yoluyla gösteren ilaçlar anlatılmaktadır. Makalede yer alan tedavi seçenekleri azatiyoprin, mikofenolat mofetil, siklosporin, glukokortikosteroidler, topikal kalsinörin inhibitörleri, foto(kemo)terapi, intravenöz immunglobulin, interferon, rituksimab, omalizumab, imiquimod ve ekstrakorporeal fotoferez, özellikle immunmodülasyon yönündeki etkilerini vurgulayan bir bakış açısıyla anlatılmış, bu ajanların kullanım şekillerine, tedavi protokollerine, tedavi sırasında monitörizasyon konusundaki önemli noktalara yer verilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: İmmunmodülasyon, dermatoloji, tedavi


Züleyha Özgen, Dilek Seçkin. Immunmodulation in the treatment of dermatological diseases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 46-51

Corresponding Author: Dilek Seçkin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar