The Turkish Version of the Psoriasis Disability Index: A Validation and Reliability Study [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(1): 24-28 | DOI: 10.4274/turkderm.45.06  

The Turkish Version of the Psoriasis Disability Index: A Validation and Reliability Study

Neslihan Fişek1, Gonca Gökdemir1, Adem Köşlü1, Günay Can2
1Deparment Of Dermatology, Şişli Etfal Research And Teaching Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Public Health, İstanbul University, Cerrahpaşa Medical School, İstanbul, Turkey

Background and Design: Several instruments are available for assessing impairment and disability associated with psoriasis. The first psoriasis-specific quality of life questionnaire, Psoriasis Disability Index (PDI), has been translated to many different languages and used in studies all around the world. The aim of this study was to translate the PDI into Turkish and to validate the Turkish version of the PDI and its use for Turkish psoriasis patients, as well as to examine the specific contribution of demographic and clinical features to the PDI.
Material and Method: The questionnaire was translated into Turkish by using appropriate translation steps. The socio-demographic data and the Psoriasis Area and Severity Index (PASI) scores of the patients were recorded. For reliability analysis, internal consistency and test-retest method were used. The Cronbach’s alpha coefficient and item-total statistics were calculated for each question and subscales. For validation, the questionnaire was compared with the Dermatology Life Quality Index (DLQI).
Results: A total of 161 psoriasis patients were included in the study. For internal consistency, Cronbach’s alpha coefficients of all subscales ranged between 0.61 and 0.79 and were calculated as 0.88 for the overall index. In test-retest reliability, the correlation coefficient ranged between 0.366 and 0.775 for each question and were calculated as r=0.854 for the total PDI score (p<0.001). For validity analysis, the relationship between the mean PDI and DLQI scores was researched and a strong statistical correlation between the coefficients was established (r=0.674, p<0.05).
Conclusion: Our study indicates that the Turkish version of the PDI has an acceptable reliability and validity for use in Turkish
psoriasis patients.

Keywords: Dermatology life quality index, psoriasis, psoriasis disability index, quality of life, turkish version


Psoriasis Hastalarında Psoriasis İşlev Kaybı İndeksinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Neslihan Fişek1, Gonca Gökdemir1, Adem Köşlü1, Günay Can2
1Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul

Psoriasis vulgaris, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen kronik bir hastalıktır. Hastalığa özgü geliştirilen ilk ölçek olan “Psoriasis İşlev Kaybı İndeksi” (PİKİ), pek çok dilde geçerlilik ve güvenilirliğini kanıtlamış ve klinik çalışmalarda kullanılmıştır. Bu çalışmada amacımız, PİKİ’ni Türkçeye çevirerek, dilimizde geçerliliğini ve güvenilirliğini araştırmaktı.
Gereç ve Yöntem: Ölçek, uluslararası çeviri basamakları izlenerek Türkçeye çevrildi. Hastaların Psoriasis alan şiddet indeksi (PAŞİ) skorları, demografik ve klinik bulguları kaydedildi. Güvenilirlik analizi için “iç yapı tutarlılığı” ve “test-tekrar test” metotları
kullanıldı. Ölçekteki her bir soru ve alt gruplar için Cronbach alfa katsayısı ve madde-toplam puan korelasyonları hesaplandı. Geçerlilik analizi için, “Dermatoloji Yaşam Kalite ölçeği”(DYKÖ) ile karşılaştırma yöntemi kullanıldı. Elde edilen PİKİ skorları,
hastaların demografik bulguları ve klinik özellikleri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya 161 psoriasis hastası alındı. İçyapı tutarlılık ölçümünde tüm alt ölçeklerin Cronbach alfa katsayısı 0,61-0,79 arasında değişmekte olup, tüm anket için 0,88 olarak hesaplandı. Test- tekrar test güvenilirliğinde, her bir soru için korelasyon
katsayısı 0,366-0,775 arasında değişmekte olup, toplam PİKİ skoru için korelasyon katsayısı r=0,854 olarak hesaplandı (p<0,001). Geçerlilik analizleri için, ortalama PİKİ ve DYKÖ skorları arasındaki ilişki araştırıldı ve her iki ölçek arasında korelasyon katsayısır= 0,674 bulundu (p<0,05).
Sonuç: Çalışmamız, yapılan güvenilirlik ve geçerlilik ölçümleri sonucunda PİKİ’nin Türk psoriasis hastaları için uygun bir ölçek olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Dermatoloji yaşam kalite ölçeği, psoriasis, psoriasis işlev kaybı indeksi, yaşam kalitesi, türkçe versiyon


Neslihan Fişek, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü, Günay Can. The Turkish Version of the Psoriasis Disability Index: A Validation and Reliability Study. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(1): 24-28

Corresponding Author: Gonca Gökdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar