The Clinical Analysis of Childhood Henoch-Schönlein Purpura Patients [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 73-77 | DOI: 10.4274/Turkderm.43179  

The Clinical Analysis of Childhood Henoch-Schönlein Purpura Patients

Cihangir Akgün1, Sinan Akbayram2, Avni Kaya2, Hayrettin Temel2, Salim Bilici3, Fesih Aktar2, Şükrü Arslan4
1Yüzüncü Yıl University, Faculty Of Medicine, Departments Of Pediatric Nephrology Van, Turkey
2Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Departments of Pediatrics Van, Turkey
3Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Departments of Pediatric Surgery Van, Turkey
4Samsun Ondokuz Mayıs University, Faculty Of Medicine, Departments Of Pediatric Nephrology Samsun, Turkey

Background and Design: Henoch-Schonlein purpura is affected often the skin, joints, gastrointestinal tract and kidneys and common systemic vasculitis of childhood. Henoch-Schonlein purpura are many and varied symptoms, also it was followed in children policlinics and hospitalized diseases for an important role. We aimed to determination of the patients with Henoch-Schönlein purpura by examination of their clinical analyses.
Material and Method: The medical records of 212 patients with Henoch-Schönlein purpura in our polyclinics have been retrospectively studied. These patients were analyzed age groups, diagnosed seasons, held systems, laboratory findings, the treatments, complications and prognosis. SPSS 13 statistical software package was used for data analysis.
Results: The mean age of the patients was 9.33±3.20 years. The disease was more frequently demonstrated in fall and winter seasons. There was no statistically assosiation between age groups with season, joint involvement, central nerveous system involvement, gastrointestinal system involvement and scrotal involvement but there was a positive correlation between age groups and renal involvement.
Conclusion: The treatment duration increases with the age of the patient and the necessity to use a combined treatment (antihistaminic, non-steroid anti-inflammatory treatment and steroids) increases.

Keywords: Purpura, vasculitis, child, immunoglobulin A


Çocukluk Çağı Henoch-Schönlein Purpuralı Hastaların Klinik Analizleri

Cihangir Akgün1, Sinan Akbayram2, Avni Kaya2, Hayrettin Temel2, Salim Bilici3, Fesih Aktar2, Şükrü Arslan4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye
4Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Henoch-Schönlein purpurası sıklıkla deri, eklem, gastrointestinal sistem ve böbreklerin etkilendiği çocukluk çağının sık rastlanan sistemik bir vaskülitidir. Semptomlarının çok çeşitli olması nedeni ile de Henoch-Schönlein purpurası, çocuk polikliniklerinde takip edilen ve yatırılan hastalıklar için de önemli bir yer tutmaktadır. Amacımız Henoch-Schönlein purpuralı hastaların klinik analizlerinin incelenerek ortaya konulmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Polikliniklerimizde Henoch-Schönlein purpurası tanısı almış 212 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bu hastaların yaş grupları, tanı aldıkları mevsimler, tutulan sistemler, laboratuvar bulguları, verilen tedaviler, oluşan komplikasyonlar ve prognozları incelendi. Veri analizi için SPSS 13 istatistik paket programı kullanıldı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 9,33±3,20 yıldı. Hastalık daha çok sonbahar ve kış mevsiminde görüldü. Yaş grupları ile mevsimler, eklem tutulumu, santral sinir sistemi tutulumu, gastrointestinal tutulum ve skrotal tutulum arasında anlamlı bir ilişki mevcut değilken, yaş grupları ile böbrek tutulumu arasında pozitif bir ilişki saptandı.
Sonuç: Hastaların yaşları arttıkça tedavi süreleri ve kombine ilaç tedavisine (antihistaminik, non-steroid antiiflamatuvar ve steroid) ihtiyaçları artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Purpura, vaskülit, çocuk, immunglobulin A


Cihangir Akgün, Sinan Akbayram, Avni Kaya, Hayrettin Temel, Salim Bilici, Fesih Aktar, Şükrü Arslan. The Clinical Analysis of Childhood Henoch-Schönlein Purpura Patients. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 73-77

Corresponding Author: Avni Kaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar