Monocyte/high-density lipoprotein cholesterol, neutrophil/high-density lipoprotein cholesterol, and lymphocyte/high-density lipoprotein cholesterol ratios as new inflammatory markers in rosacea [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(2): 38-42 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.50146  

Monocyte/high-density lipoprotein cholesterol, neutrophil/high-density lipoprotein cholesterol, and lymphocyte/high-density lipoprotein cholesterol ratios as new inflammatory markers in rosacea

Bülent Nuri Kalaycı
Malatya Turgut Özal University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Malatya, Türkiye

Background and Design: Rosacea is a chronic inflammatory skin disease. The monocyte/high-density lipoprotein (HDL) cholesterol ratio (MHR), neutrophil/HDL cholesterol ratio (NHR), and lymphocyte/HDL cholesterol ratio (LHR) are new inflammatory parameters associated with inflammatory diseases. This study aimed to compare MHR, NHR, and LHR between patients with rosacea and healthy controls and determine the relationship of these parameters with disease severity.
Materials and Methods: The study retrospectively included 82 patients who presented to our hospital with rosacea and 82 healthy controls. The MHR, NHR, and LHR of the patient and control groups were calculated. Patients were divided into groups according to the clinical subtypes, disease severity, and presence of Demodex mites.
Results: Of the 82 patients included in the study, 62 (75.6%) were female and 20 (24.4%) were male, and their mean age was 41.95±1.2 (22-65.43) years. The mean MHR values of the rosacea and control groups were 0.01±0.005 and 0.009±0.003, respectively, and the difference was statistically significant (p=0.01). The mean NHR values of the rosacea and control groups were 0.10±0.05 and 0.08±0.02, respectively, and the difference was statistically significant (p=0.04). The mean LHR values of the rosacea and control groups were 0.05±0.02 and 0.04±0.01, respectively, indicating no statistically significant difference (p>0.05). For the prediction of patients with rosacea, the cut-off MHR was calculated as 0.009 (67% sensitivity and 60% specificity) and that of NHR was 0.08 (64% sensitivity and 60% specificity).
Conclusion: The results reveal that MHR and NHR parameters can be used as indicators of systemic inflammation in patients with rosacea.

Keywords: Monocyte/HDL cholesterol, neutrophil/HDL cholesterol, lymphocyte/HDL cholesterol, rosacea


Rozaseada yeni enflamatuvar belirteçler olan monosit/ yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol, nötrofil/ yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol, lenfosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol oranlarının araştırılması

Bülent Nuri Kalaycı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Amaç: Rozasea kronik enflamatuvar bir deri hastalığıdır. Monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol oranı (MHR), nötrofil/HDL kolesterol oranı (NHR) ve lenfosit/HDL kolesterol oranı (LHR) enflamatuvar hastalıklar ile ilişkili bulunan yeni enflamatuvar parametrelerdir. Çalışmamızda rozasealı hastalarda ve sağlıklı kontrollerde MHR, NHR ve LHR parametrelerin araştırılması ve hastalık şiddeti ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Hastanemize başvuran rozasea tanısı almış 82 hasta ve 82 sağlıklı kontrol retrospektif olarak çalışmaya alındı. Hasta ve sağlıklı kontroller için MHR, NHR, LHR değerleri hesaplandı. Hastalık şiddetinin ölçümünde rozasea klinik şiddet skoru kullanıldı. Hastalar klinik alt tiplerine, hastalık şiddetine ve Demodeks varlığına göre gruplara ayrıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 82 hastanın 62’si (%75,6) kadın, 20’si (%24,4) erkek ve yaş ortalamaları 41,95±1,2 (22-65,43), kontrol grubunun 64’ü (%78) kadın,18’i (%22) erkek ve yaş ortalamaları 41,8±0,9 (27-55,42) idi (p>0,05). Ortalama MHR değeri rozasealı hastalarda 0,01±0,005 iken kontrol grubunda 0,009±0,003 idi (p=0,01). Ortalama NHR değeri rozasealı hastalarda 0,10±0,05; kontrol grubunda 0,08±0,02 idi (p=0,04). Ortalama LHR değeri hasta grubunda 0,05±0,02; kontrol grubunda 0,04±0,01 olarak bulundu (p>0,05). Rozasea klinik grupları, Demodeks grupları ve hastalık şiddeti ile MHR, NHR, LHR ortalama değerleri arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Alıcı işletim karakteristiği analizinde MHR için kesme değeri 0,009 (%67 sensitivite ve %60 spesifite ile) ve NHR için kesme değeri 0,08 (%64 sensitivite ve %60 spesifite ile) olarak hesaplandı.
Sonuç: Rozasealı hastalarda sistemik enflamasyonun göstergesi olarak MHR ve NHR parametrelerinin kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Monosit/HDL kolesterol, nötrofil/HDL kolesterol, lenfosit/HDL kolesterol, rozasea


Bülent Nuri Kalaycı. Monocyte/high-density lipoprotein cholesterol, neutrophil/high-density lipoprotein cholesterol, and lymphocyte/high-density lipoprotein cholesterol ratios as new inflammatory markers in rosacea. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(2): 38-42

Corresponding Author: Bülent Nuri Kalaycı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar