The investigation of the frequency of menstrual irregularity and hypertrichosis due to isotretinoine usage in female patients [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(3): 152-155 | DOI: 10.4274/turkderm.54765  

The investigation of the frequency of menstrual irregularity and hypertrichosis due to isotretinoine usage in female patients

Gülşen Tükenmez Demirci1, Eda Mertoğlu2, İlknur Kıvanç Altunay2, Güldehan Atış2, Aslı Küçükünal2
1Baskent University İstanbul Medical And Research Center, İstanbul, Turkey
2Şişli Etfal Training And Research Hospital, Dermatology And Venerology Clinic, İstanbul, Turkey

Background and Design: To investigate the rate of hypertrichosis and menstrual irregularity in female patients receiving isotretinoin treatment.
Materials and Methods: In our study, we included female acne patients who were started isotretinoin treatment and who had no history of menstrual irregularities and hypertrichosis within 6 months prior to isotretinoin use and had no any systemic disease and did not take any medicine except isotretinoin. They were started 0.5-0.8 mg/kg isotretinoin treatment and followed by routine laboratory tests until the total cumulative dose of isotretinoin therapy was completed. They were controlled if they had menstrual irregularity or hypertrichosis after starting isotretinoin.
Results: Fifty-six patients were included in the study. The mean age of the patients was 24.91±5.72 years. The mean treatment period was 6.28±0.56 months. We found that 16 of 56 (28.8%) patients had menstrual irregularity. Six patients had prolonged interval (delay), - 4, hypomenorrhea, - 2, hypomenorrhea and prolonged interval, - 2, metrorrhagia, - 1, shortened interval, and 1 patient had missed period. Of the 56 patients, 11 patients (23.8%) had hypertrichosis. 5 (45.45%) patients with hypertricchosis were found to have also menstrual irregularity while 5 (31.25%) of 16 menstrual irregularity patients were found to have hypertrichosis. Nine patients reported having a stressful life event. One of them were both had menstrual irregularity and hypertrichosis, 2 of them had only hypertrichosis, 2 of them had only menstrual irregularity and 4 of them had no more finding.
Conclusion: Our study showed that the complaints of menstrual irregularity and hypertrichosis may develop during isotretinoin therapy. Based on this result, we assume that further laboratory tests and controlled studies investigating the effects of isotretinoin on hormones are needed.

Keywords: Menstrual cycle, hypertrichosis, retinoids


İzotretinoin kullanımına bağlı kadın hastalarda gözlenen menstrüel düzensizlik ve kıllanma artışı sıklığının araştırılması

Gülşen Tükenmez Demirci1, Eda Mertoğlu2, İlknur Kıvanç Altunay2, Güldehan Atış2, Aslı Küçükünal2
1Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: İzotretinoin kullanan hastalarda, ilaca bağlı geliştiği düşünülen, menstrüel düzensizlik ve kıllanma artışı şikayetlerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza akne vulgaris nedeniyle izotretinoin tedavisi başlanan, ilaç tedavisinden 6 ay öncesine kadar menstrüel düzensizlik ve kıllanma şikayeti olmayan, hiç bir sistemik hastalığı bulunmayan ve izotretinoin dışında hiç bir ilaç kullanmayan kadın hastalar dahil edildi. Hastalar izotretinoin tedavisinin total kümülatif dozları tamamlayana dek aylık rutin tetkikleri istenerek takip edildi. Hastalara yaklaşık 0,5-0,8 mg/kg/gün doz aralığında izotretinoin tedavisi başlandı. Aylık kontrollerinde, menstrüasyon düzenleri sorgulandı ve kıllanma artışı olup olmadığı takip edildi.
Bulgular: Çalışmaya 56 kadın hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 24,91±5,72 idi. Hastalara ortalama 6,28±0,56 ay izotretinoin tedavisi uygulandı. Elli altı hastanın 16’sında (%28,8) menstrüel düzensizlik saptandı. Menstrüel düzensizlik gözlenen hastaların 6’sında uzamış interval, 4’ünde hipomenore, 2’sinde uzamış interval ve hipomenore, 2’sinde metroraji (ara kanama), 1’inde kısalmış interval, ve 1’inde siklus atlama şeklindeydi. Elli altı hastanın 11’inde (%19,6) kıllanma artışı saptandı. Kıllanma artışı tespit edilen hastaların 5’inde (%45,45) menstrüel düzensizlik de eşlik ederken, menstrüel düzensizliği olan 16 hastanın 5 ‘inde (%31,25) kıllanma artışı eşlik ettiği gözlendi. Aylık takipleri sırasında 9 hasta çeşitli nedenlerden dolayı stresli bir dönem geçirdiğini belirtti. Bu hastaların 1’inde hem kıllanma artışı hem de menstrüel düzensizlik, 2’sinde sadece kıllanma artışı, 2’sinde sadece menstrüel düzensizlik saptanırken, 4’ünde özellik saptanmadı.
Sonuç: Çalışmamız izotretinoin kullanan kadın hastalarda menstrüel düzensizlik ve kıllanma artışı şikayetlerinin ortaya çıktığını göstermiştir. Bu sonuç; izotretinoinin hormonlar üzerindeki etkilerinin ileri tetkik ve kontrollü çalışmalar ile araştırılması gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Menstruel siklüs, hipertrikoz, retinoid


Gülşen Tükenmez Demirci, Eda Mertoğlu, İlknur Kıvanç Altunay, Güldehan Atış, Aslı Küçükünal. The investigation of the frequency of menstrual irregularity and hypertrichosis due to isotretinoine usage in female patients. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(3): 152-155

Corresponding Author: Gülşen Tükenmez Demirci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar