The role of uric acid in metabolic syndrome in patients with psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(2): 37-40 | DOI: 10.4274/turkderm.55265  

The role of uric acid in metabolic syndrome in patients with psoriasis

Berna Solak1, Bahar Sevimli Dikicier2, Teoman Erdem1
1Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Sakarya, Turkey
2Sakarya University Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Sakarya, Turkey

Background and Design: Psoriasis patients have increased risk of obesity, metabolic syndrome and cardiovascular disease. Uric acid is a metabolic marker associated with metabolic syndrome and cardiovascular diseases. Uric acid levels increase in psoriasis as well. The aim of this study was to investigate the role of uric acid in metabolic syndrome in patients with psoriasis.
Materials and Methods: Chronic plaque psoriasis patients who presented to the dermatology outpatient clinics in a university-affiliated training and research hospital and age- and gender-matched healthy individuals were included in the study. Waist circumference, height and weight measurements in both groups were recorded, and body mass index was calculated. Serum uric acid, urea, creatinine, C-reactive protein, fasting blood glucose, high-density lipoprotein cholesterol, total cholesterol, triglyceride and insulin levels were determined. Metabolic syndrome and insulin resistance status were evaluated. The findings were compared statistically.
Results: Seventy patients with chronic plaque psoriasis (37 females, 33 males) and 60 healthy individuals (31 females, 29 males) were included in the study. The prevalence of metabolic syndrome and uric acid levels were found to be higher in the psoriasis group than in control group (p=0.003 and p=0.008, respectively). Serum uric acid levels and Psoriasis Area and Severity Index scores were higher in psoriasis patients with metabolic syndrome than in those without metabolic syndrome when psoriasis patients were evaluated separately (p=0.041, p=0.024, respectively). A positive correlation was observed between abdominal circumference and serum uric acid levels in psoriasis patients (p=0.003, r=0.350
Conclusion: The results of this study show that uric acid levels are elevated in psoriasis patients with metabolic syndrome. The prevalence of metabolic syndrome was also significantly higher. Hence, patients should be followed up for development of uric acid-related disorders.

Keywords: Metabolic syndrome, uric acid, psoriasis


Metabolik sendromlu psoriazis hastalarında ürik asitin rolü

Berna Solak1, Bahar Sevimli Dikicier2, Teoman Erdem1
1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü, Sakarya

Amaç: Enflamatuvar bir hastalık olan psoriaziste son yıllarda obezite, metabolik sendrom ve kardiyovasküler hastalık riskinin arttığı gösterilmiştir. Ürik asit metabolik sendrom ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili ve aynı zamanda psoriaziste arttığı bilinen metabolik bir belirteçtir. Psoriazis hastalarındaki artmış metabolik sendrom riskinde ürik asitin rol oynayıp oynamadığını araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Üniversite afiliye eğitim ve araştırma hastanesi dermatoloji polikliniğinde görülmüş olan kronik plak psoriazisli hastalar ile yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Hasta ve kontrol grubunun bel çevresi, boy ve kilo ölçümü kaydedildi. Vücut kitle indeksleri hesaplandı. Serum ürik asit, üre, kreatinin, C-reaktif protein açlık glukoz, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol, total kolesterol, trigliserid ve insülin değerleri ölçümleri kaydedildi. Hasta ve kontrol grubunda metabolik sendrom varlığı ve insülin direnci değerlendirildi. Sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Kronik plak psoriazisli 70 hasta (37 kadın, 33 erkek) ile 60 sağlıklı kontrol (31 kadın, 29 erkek) çalışmaya alındı. Psoriazis hastalarında metabolik sendrom sıklığının kontrol grubuna göre daha sık ve ürik asit düzeyinin daha yüksek olduğunu saptadık (p=0,003, p=0,008, sırasıyla). Ayrıca, psoriazis hastaları kendi içlerinde değerlendirildiğinde metabolik sendromu olanlarda, olmayanlara göre serum ürik asit düzeyleri ve Psoriazis Alan Şiddet İndeks skorları daha yüksekti (p=0,041, p=0,024, sırasıyla). Ayrıca, psoriazis hastalarında bel çevresi ile serum ürik asit düzeyleri arasında korelasyon gözledik (p=0,003, r=350).
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları metabolik sendromu olan psoriazis hastalarında ürik asit düzeylerinin artmış olduğunu göstermektedir. Ayrıca, psoriazis hastalarında metabolik sendrom prevalansı istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu nedenle, hastalar ürik asit ile ilişkili hastalıklar gelişimi açısından takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, ürik asit, psoriazis


Berna Solak, Bahar Sevimli Dikicier, Teoman Erdem. The role of uric acid in metabolic syndrome in patients with psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(2): 37-40

Corresponding Author: Berna Solak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar