Sleep quality in patients with chronic spontaneous urticaria [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(2): 55-60 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.56563  

Sleep quality in patients with chronic spontaneous urticaria

Fatma Etgü1, Sevda Önder2
1Ordu University Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Ordu, Türkiye
2Ordu University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ordu, Türkiye

Background and Design: Chronic urticaria is characterized by the occurrence of hives (wheals) and/or angioedema for 6 weeks or more.
Materials and Methods: This was a cross-sectional study. All participants were asked to complete the Epworth Sleepiness Scale (ESS), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), and Insomnia Severity Index (ISI). Patients with chronic spontaneous urticaria (CSU) completed the Urticaria Activity Score 7 (UAS-7) and Chronic Urticaria Quality of Life Questionnaire.
Results: The study included 88 patients with CSU (26 men and 62 women) and 88 healthy controls (26 men and 62 women). The mean global PSQI score was 7.27±4.54 in the patient group and 4.97±2.82 in the control group (p<0.001). The mean ISI score was significantly higher in the patient group than in the control group (p=0.001). The mean ESS score did not differ between the patient and control groups (p=0.262).
Conclusion: In this study, we found that more people in the patient group experienced poor sleep quality and insomnia compared with the control group. In the patient group, female sex, presence of CSU for more than 5 years, and presence of angioedema were associated with poor sleep quality. Patients with severe disease (high UAS-7 scores) had worse sleep quality. The erythrocyte sedimentation rate was found to be correlated with sleep disturbance.

Keywords: Chronic spontaneous urticaria, sleep, quality of life, Pittsburg Sleep Quality Index, Insomnia Severity Index, Epworth Sleepiness Scale, Chronic Urticaria Quality of Life Questionnaire


Kronik spontan ürtikerli hastalarda uyku kalitesi

Fatma Etgü1, Sevda Önder2
1Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dematoloji Kliniği, Ordu, Türkiye
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

Amaç: Kronik ürtiker, 6 hafta veya daha uzun süre kurdeşen (kabarcıklar) ve/veya anjiyoödem oluşumu ile karakterizedir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız kesitsel bir olgu kontrol çalışmasıdır. Bütün katılımcılara Epworth Uykusuzluk Ölçeği (ESS), Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği (PSQI), Uykusuzluk Şiddeti Ölçeği (ISI) uygulanmıştır. Kronik spontan ürtikeri (CSU) olan hasta gurubuna Ürtiker Aktivite Skoru 7 (UAS-7) ve Kronik Ürtiker Yaşam Kalitesi Anketi uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 88 hasta (26 erkek ve 62 kadın) ve 88 (26 erkek ve 62 kadın) sağlıklı kontrol grubu alınmıştır. Ortalama PSQI skoru hasta grubu için 7,27±4,54 iken, kontrol grubu için 4,97±2,82 idi (p<0,001). Kronik ürtiker hastalarının ISI ortalaması anlamlı olarak yüksek idi (p<0,001). Ortalama ESS skorları hasta ve kontrol grubunda farklı değildi (p=0,262).
Sonuç: CSU’lu hasta grubunda bozulmuş uyku kalitesi ve uykusuzluk daha fazlaydı. Hasta grubunda kadın cinsiyet, beş yıldan uzun hastalık süresi, anjiyoödem varlığı kötü uyku kalitesi ile ilişkili bulundu. Daha şiddetli hastalığa sahip olanlarda (yüksek UAS7 skoru) uyku kalitesi daha kötüydü. ESR düzeyleri de uyku düzensizliği ile bağlantılı bulundu.

Anahtar Kelimeler: Kronik spontan ürtiker, uyku, yaşam kalitesi, Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği, Uykusuzluk Şiddeti Ölçeği, Epworth Uykusuzluk Ölçeği, Kronik Ürtiker Yaşam Kalitesi Ölçeği


Fatma Etgü, Sevda Önder. Sleep quality in patients with chronic spontaneous urticaria. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(2): 55-60

Corresponding Author: Fatma Etgü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar