The efficacy of adalimumab therapy in refractory hidradenitis suppurativa: Retrospective analysis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(3): 101-105 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.58295  

The efficacy of adalimumab therapy in refractory hidradenitis suppurativa: Retrospective analysis

Meltem Türkmen
University of Health Sciences, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İzmir, Turkey

Background and Design: Hidradenitis suppurativa (HS) is a painful, chronic, inflammatory skin disease and there is no effective standard method for its treatment. The studies on the successful results of adalimumab in the treatment of HS are increasing and its use is approved by the Ministry of Health in our country.
Materials and Methods: The efficacy and side effects of adalimumab were evaluated retrospectively in 9 patients who were diagnosed with resistant HS. Adalimumab was administered 40 mg subcutaneously per week. Patients were followed closely for infections and other side effects. In patients, nodules, abscesses and fistulas were determined at the beginning of the treatment, at the 4th and 12th week of the treatment. The values of global pain scores, life quality index scores and C-reactive protein (CRP) levels recorded at the beginning and at the 12th week of the treatment were evaluated.
Results: The ages of 9 patients receiving adalimumab for severe HS were between 33-67 (mean: 50.6), and 7 of the patients were male. The disease duration ranged from 2 to 25 years (mean: 13 years) 5 of the patients according to the Hurley classification was determined as stage 2 and 4 as stage 3. In the 12th week, the number of nodules, abscess and draining fistulas were decreased respectively 60.2%, 69.3% and 52.1%. C-reactive protein levels CRP of 16.3 mg/L at the beginning of treatment were 5.5 mg/L at 12 weeks. Before the treatment, life quality index score was 23.4, and after 12 weeks, the score decreased to 6.8. There was a significant improvement in the quality of life. Pain scores of 6.6±3.4 before the treatment were reduced to 1.5±2.5 in the 12th week of treatment. No side effects were observed during treatment.
Coclusion: In this study, adalimumab was evaluated as an effective and well tolerated treatment option in moderate and severe HS.

Keywords: Hidradenitis suppurativa, adalimumab, hidradenitis, therapy


Dirençli hidradenitis süpürativa olgularında adalimumab etkinliği: Retrospektif değerlendirme

Meltem Türkmen
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İzmir

Amaç: Hidradenitis süpürativa (HS) ağrılı, kronik, enflamatuvar bir deri hastalığı olup, tedavisinde henüz efektif bir standart yöntem bulunmamaktadır. HS tedavisinde adalimumab ile başarılı sonuçların alındığı çalışma sayısı gittikçe artmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Dirençli HS tanısıyla adalimumab başlanılan 9 hastada adalimumabın etkinliği, yan etkileri retrospektif olarak incelendi. Adalimumab haftada 40 mg subkutan olarak uygulandı. Tedavi süresince enfeksiyonlar ve olası diğer yan etkiler açısından hastalar yakın takibe alındı. Hastalarda nodül, apse ve fistüller tedavinin başında, tedavinin 4. haftasında ve 12. haftasında sayı olarak belirlendi. Tedavi öncesi ve tedavinin 12. haftasında kayıt altına alınan global ağrı skorlarının, hastaların yaşam kalite indeks skorlarının ve C-reaktif protein (CRP) düzeylerinin değerleri, tedavi öncesi ve tedavinin 12. haftasında incelendi.
Bulgular: Şiddetli HS nedeniyle adalimumab alan 9 hastanın yaşları 33-67 (ortalama 50,6) arasında olup, hastaların 7’si erkekti. Hastalık süreleri 2-25 yıl (ortalama 13 yıl) arasında değişmekte idi. Hastaların 5’i Hurley sınıflamasına göre evre 2, 4’ü ise evre 3 olarak tespit edildi. On ikinci haftada yapılan değerlendirmede nodül sayısında %60,2, apse sayısında %69,3 ve akıntılı fistül sayısında %52,1 azalma saptandı. Tedavinin başlangıcında ortalama 16,3 mg/L olan CRP düzeyleri 12. haftada 5,5 mg/L olarak tespit edildi. Hastalara tedavi öncesi uygulanan yaşam kalite indeksi skoru ortalama 23,4 iken 12 haftanın sonunda skor 6,8’e gerileyerek, hastaların yaşam kalitesinde belirgin düzelme saptandı. Tedavi öncesi 6,6±3,4 olan ağrı skorları, tedavinin 12. haftasında 1,5±2,5’e geriledi. Adalimumab tedavisi sırasında hastalarda herhangi bir yan etki gözlenmedi.
Sonuç: Bu çalışmada adalimumab, orta ve şiddetli HS’de efektif ve iyi tolere edilen bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hidradenitis süpürativa, adalimumab, hidradenit, tedavi


Meltem Türkmen. The efficacy of adalimumab therapy in refractory hidradenitis suppurativa: Retrospective analysis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(3): 101-105

Corresponding Author: Meltem Türkmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar